Forside Aktuelt Prosjekt nye skolebygg

Prosjekt nye skolebygg

Oppdatert: 25.09.23

Her vil du finne generell informasjon og oppdaterte artikler angående framdrift og bygging av nye skolebygg og idrettsanlegg i Kirkebygden.

Informasjon om prosjektet

Våler kommune er i gang med sitt største investeringsprosjekt noensinne. Kirkebygden barneskole skal utvides og ny Våler ungdomsskole skal bygges. I tillegg skal ny svømmehall, volleyballbane og garderobeløsning på plass, og uteområdet skal oppgraderes.

På dagtid skal skolebyggene, idrettsflatene og uteområdet brukes til undervisning. Utenom skoletid skal lokalene og området rundt brukes til flere ulike fritidsaktiviteter og av kommunens innbyggere.

Bakgrunn

Våler kommune er i stadig vekst. Kommunen har i dag i overkant av 6.000 innbyggere, og det forventes at vi allerede i 2030 er over 8.000 innbyggere. Våler er særlig populært blant barnefamilier. For å møte befolkningsveksten må kommunen utvide elevkapasiteten.

Både barne- og ungdomsskole, i tillegg til Vålerhallen har lenge vært modne for oppgradering. Da ungdomsskolen brant i april 2021, ble det fortgang i planene.

Det nye skole- og idrettsområdet vil være en sentral del av sentrumsområdet i Kirkebygden. Kulturen vil få en framtredende plass med felles samlingssted og folkebibliotek.

Anleggstrafikk, parkering og omlegging av trase for skolebusser

Under prosjektperioden vil anleggstrafikken gå inn Folkestadveien fra Kirkeveien. Den gamle parkeringsplassen tilhørende skolen vil bli brukt til rigg. Ny parkeringsplass (for ansatte) er opparbeidet ved siden av kunstgressbanen.

Det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan for hele området.

Traseen for skolebussene legges om i byggeperioden. Gangveien mellom Folkestadhøgda og Folkestadveien vil bli opparbeidet til kjørevei, og skolebussene vil kjøre her. I denne veien vil det kun være tillatt med gjennomkjøring for skolebusser.

Kart som viser ny trase for skolebuss

Kart som viser ny trase for skolebuss samt ny droppsone.

Tidsplan

Det er stram framdriftsplan i prosjektet. Arbeidene er forventet å starte opp i november/desember 2023. Barneskolen skal iht. kontrakt være ferdig påsken 2025 og ungdomsskolen høsten 2025.

Prosjektplan

Kommunen signerte kontrakt med totalentreprenør Ruta AS i august 2023. Våler kommune er byggherre for prosjektet med kommunedirektør som prosjekteier. Han rapporterer til formannskap og kommunestyret jevnlig og har også en intern styringsgruppe.

Daglig prosjektledelse ligger hos A.L. Høyer Askim AS med Dag N. Kristiansen som prosjektleder og Jonas Grønnern som byggeleder. Grønnern vil ha fast kontorplass i Våler i byggeperioden.

Se organisasjonsplan for prosjektoversikt:

Org plan 04 09 23

Organisasjonsplan pr. 04.09.23.

Drift

Kirkebygden barnehage, Kirkebygden barneskole og idrettshallen skal driftes i byggeperioden. Samtidig drift krever samarbeid og stiller høye krav til samtlige brukere av området. Barnas sikkerhet har høyeste prioritet.

Ungdomsskolen vil være plassert på Våk fram til den nye skolen står ferdig.

I perioder med sprenging og under annet krevende arbeid må skole og idrettshall stenges. Elever må da flyttes og undervisning vil foregå på annet sted. Entreprenør og kommunen har løpende kontakt, og skole, idrettslag og foresatte vil informeres.

Bilder

Bilder av det nye området:

Fra barneskole mot ungdomsskole

Perspektiv fra barneskole mot ny ungdomsskole.

Fugleperspektiv mot sør

Fugleperspektiv ungdomsskole.

Perspektiv mot sør

Perspektiv barneskole mot sør.

Læringsfløyer

Læringsfløyer ungdomsskole.

Personalfløy

Personalfløy.

Informasjonsmøter

Åpne informasjonsmøter vil varsles. Presentasjoner vil i etterkant legges ut her.

Relevante dokumenter

Relevante dokumenter for prosjektet vil samles her.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål:

Ann-Magritt Holøs, informasjonsansvarlig Våler Kommune

TELEFON INFORMASJONSANSVARLIG: 975 71 508
E-POST INFORMASJONSANSVARLIG: ANN-MAGRITT.HOLOS@VALER.KOMMUNE.NO

Artikler

Artikler tilknyttet prosjektet finnes her:

NAVNEKONKURRANSE, 25.09.23
NY MIDLERTIDIG TRASE FOR SKOLEBUSS, 11.09.23
DRONEKJØRING OG PRØVEGRAVING, 31.08.23
SIGNERT KONTRAKT, 23.08.23