Forside Aktuelt Prosjekt nye skolebygg

Prosjekt nye skolebygg

Oppdatert: 14.02.24

Her vil du finne informasjon og artikler angående framdrift og bygging av nye skolebygg og idrettsanlegg i Kirkebygden.

Informasjon om prosjektet

Våler kommune er i gang med sitt største investeringsprosjekt noensinne. Kirkebygden barneskole skal utvides og ny Våler ungdomsskole skal bygges. I tillegg skal ny svømmehall, volleyballbane og garderobeløsning på plass, og uteområdet skal oppgraderes.

På dagtid skal skolebyggene, idrettsflatene og uteområdet brukes til undervisning. Utenom skoletid skal lokalene og området rundt brukes til flere ulike fritidsaktiviteter og av kommunens innbyggere.

Bakgrunn

Våler kommune er i stadig vekst. Kommunen har i dag i overkant av 6.000 innbyggere, og det forventes at vi allerede i 2030 er over 8.000 innbyggere. Våler er særlig populært blant barnefamilier. For å møte befolkningsveksten må kommunen utvide elevkapasiteten.

Både barne- og ungdomsskole, i tillegg til Vålerhallen har lenge vært modne for oppgradering. Da ungdomsskolen brant i april 2021, ble det fortgang i planene.

Det nye skole- og idrettsområdet vil være en sentral del av sentrumsområdet i Kirkebygden. Kulturen vil få en framtredende plass med felles samlingssted og folkebibliotek.

Aktuelt

  • Sprenging rundt ny ungdomsskole vil pågå fra uke 7 til uke 10.
  • De første veggene på ny del av barneskole ble montert i midten av januar. Råbygget for skolen antas være klart i løpet av mars.
  • Ny gangbru sør for FRIDA-huset er klar til bruk 15.februar. Gangbru er montert for å ivareta trafikksikkerhet i anleggsperioden.
  • Den sørlige delen av lysløypa vil være utilgjengelig under store deler av prosjektets gang. Vi ber turgåere og andre være oppmerksomme og overholde sperringer.
  • Kiss&Ride-området stengte mandag 13.november. Drosjer og personbiler skal benytte parkeringsplass tilhørende barnehagen for å hente og levere barn. Innkjøring skjer nederst på parkeringsplassen og utkjøring øverst på parkeringsplassen. Det er opparbeidet fartsdump og det blir anlagt nytt overgangsfelt ved parkeringsplassen.
  • Traseen for skolebuss legges om i byggeperioden. Gangveien mellom Folkestadhøgda og Folkestadveien opparbeides til kjørevei, og skolebussene vil kjøre her. I denne veien vil det kun være tillatt med gjennomkjøring for skolebusser.
  • Sprengingen nærmest barnehagen og barneskolen er ferdig.
  • Den gamle parkeringsplassen tilhørende skolen blir brukt til rigg og stengte for parkering i uke 40. Ny parkeringsplass for ansatte er opparbeidet ved siden av kunstgressbanen.
  • Riggplan gjeldende fra uke 4:
Riggplan uke 7

Riggplan uke 7.

Tidsplan

Det er stram framdriftsplan i prosjektet. De første arbeidene knyttet til brønnboring startet opp i høstferien 2023. Fjellrensing startet i begynnelsen av november og sprengningsarbeidet startet opp i uke 47. Råbygget før barneskolen antas stå klart i løpet av mars, og den nye fløyen antas være ferdig før sommeren. Nødvendig sprengningsarbeid utenfor Vålerhallen og ny ungdomsskole pågår i februar/mars. Arbeid knyttet til Vålerhallen antas starte opp i juni.

Barneskolen skal iht. kontrakt være ferdig påsken 2025 og ungdomsskolen høsten 2025.

Prosjektplan

Kommunen signerte kontrakt med totalentreprenør Ruta AS i august 2023. Våler kommune er byggherre for prosjektet med kommunedirektør Ivar Nævra som prosjekteier. Han rapporterer til formannskap og kommunestyret jevnlig og har også en intern styringsgruppe.

Daglig prosjektledelse ligger hos A.L. Høyer Askim AS med Dag N. Kristiansen som prosjektleder og Jonas Grønnern som byggeleder. Grønnern vil ha fast kontorplass i Våler i byggeperioden.

Se organisasjonsplan for prosjektoversikt:

Org plan 04 09 23

Organisasjonsplan pr. 04.09.23.

Drift

Kirkebygden barnehage, Kirkebygden barneskole og Vålerhallen skal driftes i byggeperioden. Samtidig drift krever samarbeid og stiller høye krav til samtlige brukere av området. Barnas sikkerhet har høyeste prioritet.

Ungdomsskolen vil være plassert på Våk fram til den nye skolen står ferdig.

Perioder med sprenging og under annet krevende arbeid kan medføre at skole og idrettshall stenges. Elever må da flyttes og undervisning vil foregå på annet sted. Entreprenør og kommunen har løpende kontakt, og skole, idrettslag og foresatte informeres fortløpende.

Bilder

Bilder av det nye området:

Fra barneskole mot ungdomsskole

Perspektiv fra barneskole mot ny ungdomsskole.

Fugleperspektiv mot sør

Fugleperspektiv ungdomsskole.

Perspektiv mot sør

Perspektiv barneskole mot sør.

Læringsfløyer

Læringsfløyer ungdomsskole.

Personalfløy

Personalfløy.

Informasjonsmøte

Åpent informasjonsmøte ble avholdt 22.november 2023 kl 18:00-19:30 i Vålerhallen.

Les mer her:

VELLYKKET INFORMASJONSMØTE I VÅLERHALLEN

Trafikksikkerhetsnotat

SWECO har, på vegne av kommunen, utarbeidet et trafikksikkerhetsnotat for området. Fokus er rettet mot trafikksikkerhet og risiko i anleggsfasen
og det vurderes eventuelle prinsipielle avbøtende tiltak

Les mer her:

TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT (PDF)

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål:

Ann-Magritt Holøs, informasjonsansvarlig Våler Kommune

TELEFON INFORMASJONSANSVARLIG: 975 71 508
E-POST INFORMASJONSANSVARLIG: ANN-MAGRITT.HOLOS@VALER.KOMMUNE.NO

Artikler

Artikler tilknyttet prosjektet finnes her:

MIDLERTIDIG GANGBRU OG NY RIGGPLAN, 14.02.24
DE FØRSTE VEGGENE PÅ NYE KIRKEBYGDEN SKOLE ER PÅ PLASS, 17.01.24
STATUSOPPDATERING SKOLEBYGG, 21.12.23
VELLYKKET INFORMASJONSMØTE I VÅLERHALLEN, 28.11.23
MARKERING AV BYGGESTART - HISTORISK SPADETAK, 24.11.23
MARKERING AV BYGGESTART OG ÅPENT INFORMASJONSMØTE, 08.11.23
NYTT KJØREMØNSTER I KIRKEBYGDEN, 03.11.23
TRIBUNEN I VÅLERHALLEN OG INNGANG TIL LYSLØYPA PÅVIRKES AV BYGGEARBEIDER, 19.10.23
NAVNEKONKURRANSE, 25.09.23
NY MIDLERTIDIG TRASE FOR SKOLEBUSS, 11.09.23
DRONEKJØRING OG PRØVEGRAVING, 31.08.23
SIGNERT KONTRAKT, 23.08.23