Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Politisk organisering

Politisk organisering

Kommunestyre

Våler kommunes øverste organ er kommunestyret som velges ved kommunevalget hvert fjerde år. Våler kommunestyre består av 21 folkevalgte representanter.

Kommunestyret vedtar administrative delegeringsbestemmelser for hver kommunestyreperiode som er bestemmelser for delegering av myndighet fra kommunestyret til administrasjonssjefen. I følge kommuneloven skal et nytt kommunestyre vedta nye delegeringsbestemmelser innen det første året etter at kommunestyret er valgt.

Kommunestyremøtene i Våler kommune blir direkte publisert via KommuneTV. Når møtet er ferdig blir sendigen redigert og blir, som hovedregel, publisert dagen etter møtet. På den samme nettsiden finner man også tidligere publiserte sendinger fra kommunestyremøter i Våler;

LENKE TIL KOMMUNETV
MEDLEMMER AV KOMMUNESTYRET (URL)

Sakspapirer til politiske møter

Sakspapirer til kommunestyret og de andre råd og utvalgene i Våler kommune finner du i møteplanen. Klikk på den aktuelle datoen for møtet og du vil der få opp møtedokumentene. Du kan også søke etter sakspapirer i innsynsdelen under søk på sak. Søk i tittel-feltet med stikkord dersom du ikke vet saksnummeret.

Sakspapirene til det enkelte styre/utvalg vil som hovedregel bli publisert i møteplanen en uke før møtet, og protokollen vil som hovedregel bli publisert dagen etter møtet er avholdt.

MØTEPLAN FRA 01.09.2023 OG FRAMOVER (URL)
TIDLIGERE MØTEPLAN (FRA 2015 TIL SOMMEREN 2023) (URL)

Ønsker du innsyn i møtepapirer til styrer, råd og utvalg fra før 2015 kan du ta kontakt med Våler kommunes epostmottak og vi vil hjelpe deg med dette.

EPOSTADRESSE: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO
Kommunetv1

Bilde av kommunestyresalen i Våler kommune

Kontaktinformasjon til folkevalgte

Alle folkevalgte har epostadresse: fornavn.etternavn@politiker.valer.kommune.no.

Oversikt over kontaktinformasjon til medlemmer og vararepresentanter finner du ved å velge det enkelte styret, rådet eller utvalget på nettsiden.

MEDLEMMER I POLITISKE RÅD OG UTVALG - VÅLER

Formannskap


Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år.

Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret. Formannskapet skal ha det koordinerende arbeidet med overordnet økonomisk planlegging.

Formannskapet er også valgstyret, klagenemd og partsammensatt utvalg. Partsammensatt utvalg har i tillegg til formannskapets medlemmer, 2 medlemmer som er hovedtillitsvalgte, fra de to største fagforeningene i kommunen.

MEDLEMMER AV FORMANNSKAPET (URL)

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Ett av medlemmene i utvalget er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Praksis er å velge leder fra opposisjonen.

Kontrollutvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. At kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte og skal påse at kommunens virksomhet, samt kommunens interesser i selskaper m.m., blir gjenstand for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll.

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

KONTROLLUTVALGET I VÅLER
Kommunestyre 260919

Bilde av dokumenter som blir undertegnet

Planutvalg

Planutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden

Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som er pålagt av kommunestyret, og innstiller overfor kommunestyret i aktuelle saker.

Planutvalget skal være kommunens utvalg for plansaker iht. plan- og bygningsloven med ivaretakelse av plan- og
utviklingsoppgaver tilknyttet areal, miljø- og ressursforvaltningsspørsmål, men kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplaner. Ved behandling av
plansaker etter plan- og bygningsloven, kan representanten for barn og unges interesser i planleggingen delta i møtet med talerett.

Planutvalget har myndighet til å

• Innstille i saker som skal avgjøres av kommunestyret.
• Saker med økonomiske konsekvenser skal gå via formannskapet

Medlemmene av planutvalet velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene velges for 4 år (valgperioden).

MEDLEMMER AV PLANUTVALGET (URL)

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal ha 4 medlemmer inkludert én politiker, med varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden.

Oppgavene for rådet er begrenset til en rådgivende funksjon. Rådet skal
ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner eller tillegges saker av forvaltningsmessig
karakter. Rådet har uttalerett i følgende saker:

  • kommuneplan, reguleringsplan, økonomiplan og årsbudsjett
  • saker som gjelder funksjonshemmedes interesser – eksempelvis tilgjengelighet (”universell
    utforming”), arbeid mot diskriminering, informasjon og tilgjengelighet for kommunale
    tjenester m.v.
  • saker som rådet selv tar opp eller ønsker å uttale seg om

Rådet skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet, at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor det kommunale saksområdet, og at mennesker med
nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenestene og kommunal informasjon som er
nødvendig for at de skal fungere best mulig.

Rådet holder møter etter behov, men minst 4 ganger pr år.

MEDLEMMER I RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (URL)
VEILEDER TIL RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (URL)

Eldreråd

Eldrerådet skal ha 5 medlemmer inkludert én politiker, med varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Flertallet i rådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig og kun rådgivende organ.
Rådet skal ha seg forelagt årsbudsjett, økonomiplaner, kommuneplaner og for øvrig alle saker som kan ha betydning for eldre i kommunen før sakene blir endelig behandlet av kommunestyret.
Uttalelser til saker skal følge saksdokumentene frem til endelig vedtak bli fattet.
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen og kan også gi informasjon om sin virksomhet.

Rådet holder møter etter behov, men minst 4 ganger pr år.

MEDLEMMER AV ELDRERÅDET (URL)
VEILEDER TIL ELDRERÅDET (URL)

Ungdomsråd

Ungdomsrådet skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret for perioder av 2 år. Representantene velges fra ungdomsskolen og fra lag og foreninger i Våler kommune.

Ungdomsrådet er et lovpålagt råd som er rådgivende ovenfor kommunestyret i saker som berører eller opptar ungdom. Rådet møtes i forkant av kommunestyremøtene, og gir råd i saker som skal opp der.

Komunestyret utnevner 2 politikere med varamedlemmer som skal være veiledere og brobryggere mellom ungdom og politikere i kommunen. De politiske rådgiverene velges for 4 år av gangen (kommunestyreperioden) og for perioden 2023-2027 er Lotte Victoria Sternang (Ap) og Guro Sørnskog Karlsen (Sp) valgt som politiske rådgivere for ungdomsrådet.

Ungdomsrådets medlemmer er folkevalgte og kan også uttale seg på vegne av ungdom i kommunen.

Rådet holder møter etter behov, men minst 4 ganger pr år.

MEDLEMMER AV UNGDOMSRÅDET (URL)
VEILEDER TIL UNGDOMSRÅDET (URL)
Dør kst sal Våler

Bilde av døren som går inn til herredsstyresalen i Våler

Politisk reglement

Det politiske reglementet i Våler kommune gjelder for kommunestyre, formannskap, planutvalg og andre folkevalgte organer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER (PDF)

Er du engasjert i en spesiell sak?

Du kan lage din egen underskriftsaksjon på www.minsak.no og mobilisere andre innbyggere til å støtte saken. Du må bo i kommunen som du ønsker en sak behandlet i. Sjekk ut www.minsak.no

Politisk godtgjøring

De folkevalgte får godtgjøring for å være folkevalgte basert på verv og møter. Detaljer finner du i forskrift for politisk godtgjøring.

FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES ØKONOMISKE GODTGJØRING I VÅLER KOMMUNE - VEDTATT 26.10.2023 (PDF)

Andre retningslinjer

ETISKE RETNINGSLINJER VÅLER KOMMUNE ((PDF)
DELEGERINGSDOKUMENT VÅLER KOMMUNE, VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.02.21 (PDF)
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 (PDF)
FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, VÅLER KOMMUNE I ØSTFOLD (NY FANE)
Businessman 3036181 1280 1

Illustrasjonsbilde av en person som snakker i ropert og en person som skvetter til