Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Politisk organisering

Politisk organisering

Kommunestyre

Våler kommunes øverste organ er kommunestyret som velges ved kommunevalget hvert fjerde år. Våler kommunestyre består av 21 folkevalgte representanter.

Kommunestyret vedtar administrative delegeringsbestemmelser for hver kommunestyreperiode som er bestemmelser for delegering av myndighet fra kommunestyret til administrasjonssjefen. I følge kommuneloven skal et nytt kommunestyre vedta nye delegeringsbestemmelser innen det første året etter at kommunestyret er valgt.

Kommunestyremøtene i Våler kommune blir direkte publisert via KommuneTV. Når møtet er ferdig blir sendigen redigert og den blir som hovedregel publisert dagen etter møtet. På samme nettside finner man også tidligere publiserte sendinger fra kommunestyremøter i Våler.

Sakspapirer til politiske møter

Sakspapirer til kommunestyret (og de andre utvalgene) finner du i møteplanen. Gå inn på den aktuelle datoen for møtet. Du kan også søke etter sakspapirer i innsynsdelen under søk på sak. Søk i tittel-feltet med stikkord dersom du ikke vet saksnummeret.

Sakspapirene til det enkelte styre/utvalg vil som hovedregel bli publisert i møteplanen en uke før møtet og protokollen vil som hovedregel bli publisert dagen etter møtet er avholdt.

Våler kommune har gått over til nytt sak/arkivssytem høsten 2023. Møteplan fra tidligere år finner du ikke lengre på samme sted, her er link til tidligere møteplanen.

Kontaktinformasjon til folkevalgte

Alle folkevalgte har epostadresse: fornavn.etternavn@politiker.valer.kommune.no.

Oversikt over kontaktinformasjon til medlemmer og vararepresentanter finner du ved å gå inn på det enkelte styre/utvalg i Politiske råd og utvalgsmedlemmer.

Formannskap


Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år.

Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret. Formannskapet skal ha det koordinerende arbeidet med overordnet økonomisk planlegging.

Formannskapet er også valgstyret, klagenemd og partsammensatt utvalg. Partsammensatt utvalg har i tillegg til formannskapets medlemmer, 2 medlemmer som er hovedtillitsvalgte, fra de to største fagforeningene i kommunen.

Planutvalg

Planutvalget er kommunens utvalg for plansaker i ht. plan- og bygningsloven med ivaretakelse av plan- og utviklingsoppgaver tilknyttet areal, miljø- og ressursforvaltningsspørsmål.

Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som er pålagt av kommunestyret, og innstiller i saker som skal avgjøres av kommunestyret og saker med økonomiske konsekvenser skal gå via formannskapet.

Medlemmene av planutvalet velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene velges for 4 år (valgperioden).

Råd

Ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelser er lovpålagte råd. Felles for rådene er at de behandler saker som er relevante for de respektive rådene og kommer med anbefalinger og innspill til kommunestyret.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet er et lovpålagt råd som er rådgivende ovenfor kommunestyret i saker som berører eller opptar ungdom. Representantene velges fra ungdomsskolen og fra lag og foreninger i Våler kommune. Det er totalt 5 representanter i ungdomsrådet som velges for to år av gangen. Rådet møtes i forkant av kommunestyremøtene, og gir råd i saker som skal opp der. Les mer om ungdomsråd i BUFDIRs veileder.

Du kan se når ungdomsrådet har møter i møteplanen vår. Ungdomsrådets medlemmer er folkevalgte og kan også uttale seg på vegne av ungdom i kommunen.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har 5 medlemmer. Ett av medlemmene i utvalget er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Praksis er å velge leder fra opposisjonen.

Er du engasjert i en spesiell sak?

Du kan lage din egen underskriftsaksjon på www.minsak.no og mobilisere andre innbyggere til å støtte saken. Du må bo i kommunen som du ønsker en sak behandlet i. Sjekk ut www.minsak.no

Politisk reglement

Det politiske reglementet i Våler kommune gjelder for kommunestyre, formannskap, planutvalg og andre folkevalgte organer, se Politisk reglement

Politisk godtgjøring

De folkevalgte får godtgjøring for å være folkevalgte basert på verv og møter. Detaljer finner du i forskrift for politisk godtgjøring.

Andre retningslinjer m.m.

ETISKE RETNINGSLINJER VÅLER KOMMUNE ((PDF)
DELEGERINGSDOKUMENT VÅLER KOMMUNE, VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.02.21 (PDF)
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 (PDF)
FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, VÅLER KOMMUNE I ØSTFOLD (NY FANE)