Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Organisasjon Kommunalområde helse og velferd

Kommunalområde helse og velferd

Helseogsosialsenteret4

Helse- og sosialsenteret i Våler kommune.

Kommunalområdets viktigste ansvarsområder

Kommunalområdet Helse og velferd har driftsansvar for alle helsetjenestene og omsorgstilbudene i kommunen, samt oppfølging av interkommunale samarbeidsformer innenfor dette feltet.

Tjenester og ansvar i Helse og velferd

 • Tjenestekontor
 • Tiltak funksjonshemmede
 • Legetjeneste
 • Fysioterapitjeneste
 • Folkehelse
 • Miljørettet helsevern
 • Legevakt
 • Kommunale akutte døgnplasser KAD

Pleie og omsorg

 • Hjemmebaserte tjenester
  • Hjemmesykepleie
  • Praktisk bistand/hjemmehjelp
  • Dagaktivitetssenter
  • Velferdsteknologi
 • Ambulerende natt-team
 • Sykehjem 19 plasser
 • Kjøkkendrift

Bofellesskap

 • Kornveien bolig
  • Praktisk bistand/opplæring
  • Ambulerende tjenester
  • Boveiledning

Helse

 • Frisklivsentral, helsesamtaler, kurs og treningsgrupper
 • Habilitering og rehabilitering, hjelpemiddelformidling, ergoterapi og fysioterapi
 • Svangerskapsomsorg
 • Helsestasjonstjeneste 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-16 år
 • Åpen barnehage
 • Psykisk helse og rustjeneste
 • Psykologtjeneste
 • Bergskrenten bolig
  • Ambulerende tjenester
  • Boveiledning
  • Praktisk bistand /opplæring

NAV

 • Råd/veiledning/bistand og oppfølging av brukere ved NAV
 • Økonomisk hjelp
 • Kvalifiseringsstønad
 • Arbeidsevnevurdering
 • Midlertidig boliger
 • Flyktninger, introduksjonsordning
 • Rus, i henhold til lov om sosiale tjenester
 • Gjeldsrådgivning
 • Startlån, bolig- og etableringstilskudd
 • Bostøtteordninger
 • Statlige oppgaver


A4568456

Kommunalsjef Wenke Aannerød

Kommunalsjef helse og velferd

Wenke Aannerød

E-POST KOMMUNALSJEF HELSE OG VELFERD: WENKE.AANNEROD@VALER.KOMMUNE.NO
TELEFON VÅLER KOMMUNE SENTRALBORD: 69 28 91 00

Stab helse og velferd

Enheten er en støttefunksjon for kommunalsjef for Helse og velferd. Enheten består av kommuneoverlege og tjenestekontor.

Kommuneoverlege

Hamza Mujaddidi

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

E-POST KOMMUNEOVERLEGE: HAMZA.MUJADDIDI@VALER.KOMMUNE.NO

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, råd og veiledning til publikum, kartlegger behov for hjelp og fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper. Alle kan henvende seg til kontoret. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å ta kontakt.

TJENESTEKONTORET
E-POST TJENESTEKONTORET: TJENESTEKONTORET@VALER.KOMMUNE.NO

Kontaktpersoner

I tillegg til stab, består kommunalområdet av virksomhetene pleie og omsorg, bofellesskap, helse og NAV.

Kontakt via kommunens sentralbord eller e-post.

Virksomhet pleie og omsorg

E-POST VIRKSOMHETSLEDER PLEIE OG OMSORG: TRINE.BRATHEN@VALER.KOMMUNE.NO
E-POST AVDELINGSLEDER HJEMMETJENESTE: INE.HOVIK@VALER.KOMMUNE.NO
E-POST AVDELINGSLEDER KJØKKEN: CAMILLA.R.SANDBERG@VALER.KOMMUNE.NO

Virksomhet bofellesskap

E-POST VIRKSOMHETSLEDER BOFELLESSKAP: RENATE.SVENDSEN@VALER.KOMMUNE.NO
E-POST AVDELINGSLEDER KORNVEIEN BOLIG: ANE.HANSEN@VALER.KOMMUNE.NO

Virksomhet helse

E-POST VIRKSOMHETSLEDER HELSE: GORM.ANDRESEN@VALER.KOMMUNE.NO
E-POST AVDELINGSLEDER FRISKLIV OG MESTRING: ANNE-MARTE.OLSEN@VALER.KOMMUNE.NO
E-POST AVDELINGSLEDER PSYKISK HELSE OG RUS: ASHILD.BAKKE@VALER.KOMMUNE.NO
E-POST AVDELINGSLEDER BARN OG UNGE: HILDE.ERLANDSEN@VALER.KOMMUNE.NO
E-POST AVDELINGSLEDER BERGSKRENTEN: BOLIG INGRID.NORDLI@VALER.KOMMUNE.NO

Virksomhet NAV

E-POST VIRKSOMHETSLEDER NAV: ANITA.RONNINGEN@NAV.NO
NAV VÅLER