Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Tjenestekontoret og koordinerende enhet

Tjenestekontoret og koordinerende enhet

Tjenestekontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, kartlegger behov for hjelp og fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper. Koordinerende enhet behandler søknader om individuell plan.

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret er lokalisert på helse og sosialsenteret i Våler kommune.

Telefonen vil være åpen for publikum mellom kl. 09.00 - 11.30 og fra kl. 12.00 til kl.14.00 alle hverdager. Dersom du har behov for å snakke med en saksbehandler ber vi deg avtale tid.

Du kan søke om følgende tjenester:

 • Avlastning i institusjon for eldre
 • Bolig med heldøgns omsorg
 • Omsorgsbolig
 • Boveiledertjeneste
 • Samtaler med demenskoordinator
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring
 • Hjemmesykepleie
 • Samtaler med kreftkontakt
 • Korttidsopphold i sykehjem
 • Rehabilitering i sykehjem
 • Langtidsopphold i sykehjem
 • Matombringing
 • Tjenester fra Psykisk helse
 • Tjenester fra Ruskoordinator
 • Trygghetsalarm
 • Ledsagerbevis
 • Støttekontakter

Avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning?

Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.

Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Søknaden sendes Tjenestekontoret - se lenke nederst.

Omsorgsstønad

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad.

Omsorgsstønad skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad og hvilket nivå stønaden skal ligge på.

Kriterier/vilkår:
Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Søknaden sendes Tjenestekontoret - se lenke nederst.

DU KAN HA RETT PÅ GRUNNSTØNAD OG/ELLER HJELPESTØNAD

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Søknad om BPA sendes til Tjenestekontoret - se lenke nederst.

Parkering Handikap Unsplash

Parkering Handikap

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede.

Vi vil spesielt påpeke følgende:

 • Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.
 • Legeerklæringen er det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknader kan først behandles når vi har fått fullstendige opplysninger om ditt spesielle behov for parkeringslettelse.

For å søke om parkeringskort for forflytningshemmede må du:

 • Fylle ut søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander
 • Kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelse ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessig, medisinsk behandling.
 • Legge ved en kopi av gyldig førerkort dersom du er fører av kjøretøyet
 • Legge ved et passbilde

Skriv ut skjemaene du trenger og send til Tjenestekontoret - se adresse nederst på siden.

SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE (PDF)
LEGEERKLÆRING PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE (PDF)
VEDLEGG TIL SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE (PDF)

Informasjon om tildeling, hvem som prioriteres og hva som vektlegges

Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere med begrenset gangevne og et reelt parkeringsproblem i forbindelse med bosted, arbeid og behandling prioriteres ved tildeling av parkeringskort. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de medisinske opplysningene fra legen og parkeringsbehovet du selv oppgir. Vi er opptatt av lik og rettferdig behandling av alle søknader.

Hvem prioriteres ved tildeling av parkeringskort?

Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres. Etter forskriften skal behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted eller arbeid vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med «annen aktivitet» menes søkere som er hyppig på helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.

Hvem prioriteres ikke?

Parkeringskort tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Nei. Legens anbefaling i forhold til vurderingen av din medisinske situasjon overprøves likevel ikke av kommunen. Legeerklæringen danner imidlertid kun det medisinske grunnlaget for vurderingen.


Merk at forskriften stiller to likeverdige krav som begge må være oppfylt:

1) Ved siden av ikke å kunne gå eller ha vansker med å bevege seg over noen lengde (medisinsk begrunnet og dokumentert ved legeerklæring), må

2) søker ha et særlig behov for parkeringslettelse.

Hva ligger i «særlig behov»?

Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslettelse har Vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at det skal ses på:

 • de konkrete steder søker må oppsøke
 • om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
 • hvor hyppig søker har dette behovet
 • om problemet kan løses på en annen måte

Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, i den forbindelse medisinsk behandling og oppfølging.

Handling, sosiale aktiviteter og problematikk knyttet til bæring gir i seg selv ikke rett til parkeringskort.

Forskriften legger opp til en skjønnsmessig vurdering av hva som er å anse som «særlig behov» for parkeringslettelse. Skjønnsvurderingen ligger innenfor de rammer forskriften setter.

Videre legges også forskriftens retningslinjer, uttalelse fra Vegdirektoratet og forvaltningspraksis til grunn for vår vurdering.


Bruk av parkeringskort:

Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.

Parkeringskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren.

Parkeringskortet gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet.

Parkeringskortet må leveres tilbake til kommunen når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er tilstede. Parkeringskortet må også leveres tilbake når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan trekke tilbake kortet ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringskortet ikke lenger er oppfylt.

Parkeringskort kan benyttes:

 • På parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt
 • På avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales
 • På parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse
 • På steder der det er innført boligsoneparkering
 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter

Parkeringskortet kan ikke benyttes:

 • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
 • På plasser reservert for andre brukergrupper

Privatrettslige parkeringsplasser

På privatrettslige parkeringsplasser er det grunneier som bestemmer hvorvidt og eventuelt hvilke fordeler personer med parkeringskort for forflytningshemmede skal ha. Det er derfor viktig å være oppmerksom på reguleringen her, da det ikke automatisk er fritak fra betaling og maks parkeringstid på disse plassene.


FORSKRIFT OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE (NY FANE)
TT kort

TT-kort

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre.

TT-kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, les mer på pasientreiser.no

Tilskudd til transport (TT-kort) er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler.

Fra 01.01.21 er det Viken Fylkeskommune som skal behandle alle søknader om tilskudd til transport, og du vil finne informasjon og søknadsskjema på:

TT-ORDNINGEN - TILRETTELAGT TRANSPORT FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER (NY FANE)
SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS (PDF)

Hvem kan få tilbudet?

Funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende.

Hvordan få tilbudet?

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet.

For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai.
Har du fått innvilget TT-kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår. Søknaden behandles av Viken Fylkeskommune.

HVORDAN SØKE TT-KORT I ØSTFOLD - VIKEN FYLKESKOMMUNE (NY FANE)
SØKNADSSKJEMA TT-KORT (NY FANE)
TRANSPORTREISER ØSTFOLD (NY FANE)
BROSJYRE: TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE (NY FANE)

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet sin hovedoppgave er å bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester opplever en sammenhengende behandlingstjeneste. Det er derfor koordinerende enhet i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Koordinerende enhet i Våler kommune behandler søknader om individuell plan og tildeler koordinatorer. Søknader behandles fortløpende.

E-POST KOORDINERENDE ENHET: TJENESTEKONTORET@VALER.KOMMUNE.NO
KOORDINERENDE ENHET I SPESIALISTHELSETJENESTEN (NY FANE)

Individuell plan

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.
Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging.


LES MER OM INDIVIDUELL PLAN (NY FANE)
RETTIGHETER OG INDIVIDUELL PLAN (NY FANE)
LOGG INN PÅ DIN INDIVIDUELLE PLAN (NY FANE)
ELEKTRONISKE REISEREGNINGER (NY FANE)

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester

SØKNADSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (PDF)

Ta kontakt med Tjenestekontoret

Alle innbyggere med behov for helse og omsorgstjenester kan ta kontakt eller sende søknaden sin til Tjenestekontoret:

Ring Tjenestekontoret:

TELEFON VÅLER KOMMUNE: 69 28 91 00

Postadresse:
Våler kommune
Tjenestekontoret
Kjosveien 1
1592 Våler i Viken