Forside Helse og velferd Tjenestekontoret og koordinerende enhet Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede.

Vi vil spesielt påpeke følgende:

 • Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.
 • Legeerklæringen er det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknader kan først behandles når vi har fått fullstendige opplysninger om ditt spesielle behov for parkeringslettelse.

For å søke om parkeringskort for forflytningshemmede må du:

 • Fylle ut søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander
 • Kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelse ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessig, medisinsk behandling.
 • Legge ved en kopi av gyldig førerkort dersom du er fører av kjøretøyet
 • Legge ved et passbilde

Skriv ut skjemaene du trenger og send til Tjenestekontoret - se adresse nederst på siden.

Informasjon om tildeling, hvem som prioriteres og hva som vektlegges

Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere med begrenset gangevne og et reelt parkeringsproblem i forbindelse med bosted, arbeid og behandling prioriteres ved tildeling av parkeringskort. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de medisinske opplysningene fra legen og parkeringsbehovet du selv oppgir. Vi er opptatt av lik og rettferdig behandling av alle søknader.

Hvem prioriteres ved tildeling av parkeringskort?

Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres. Etter forskriften skal behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted eller arbeid vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med «annen aktivitet» menes søkere som er hyppig på helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.

Hvem prioriteres ikke?

Parkeringskort tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Nei. Legens anbefaling i forhold til vurderingen av din medisinske situasjon overprøves likevel ikke av kommunen. Legeerklæringen danner imidlertid kun det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Merk at forskriften stiller to likeverdige krav som begge må være oppfylt:

1) Ved siden av ikke å kunne gå eller ha vansker med å bevege seg over noen lengde (medisinsk begrunnet og dokumentert ved legeerklæring), må

2) søker ha et særlig behov for parkeringslettelse.

Hva ligger i «særlig behov»?

Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslettelse har Vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at det skal ses på:

 • de konkrete steder søker må oppsøke
 • om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
 • hvor hyppig søker har dette behovet
 • om problemet kan løses på en annen måte

Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, i den forbindelse medisinsk behandling og oppfølging.

Handling, sosiale aktiviteter og problematikk knyttet til bæring gir i seg selv ikke rett til parkeringskort.

Forskriften legger opp til en skjønnsmessig vurdering av hva som er å anse som «særlig behov» for parkeringslettelse. Skjønnsvurderingen ligger innenfor de rammer forskriften setter.

Videre legges også forskriftens retningslinjer, uttalelse fra Vegdirektoratet og forvaltningspraksis til grunn for vår vurdering.

Bruk av parkeringskort:

Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.

Parkeringskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren.

Parkeringskortet gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet.

Parkeringskortet må leveres tilbake til kommunen når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er tilstede. Parkeringskortet må også leveres tilbake når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan trekke tilbake kortet ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringskortet ikke lenger er oppfylt.

Parkeringskort kan benyttes:

 • På parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt
 • På avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales
 • På parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse
 • På steder der det er innført boligsoneparkering
 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter

Parkeringskortet kan ikke benyttes:

 • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
 • På plasser reservert for andre brukergrupper

Privatrettslige parkeringsplasser

På privatrettslige parkeringsplasser er det grunneier som bestemmer hvorvidt og eventuelt hvilke fordeler personer med parkeringskort for forflytningshemmede skal ha. Det er derfor viktig å være oppmerksom på reguleringen her, da det ikke automatisk er fritak fra betaling og maks parkeringstid på disse plassene.

SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE (PDF)
LEGEERKLÆRING PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE (PDF)
VEDLEGG TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE (PDF)
FORSKRIFT OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE (NY FANE)

Søknad sendes til:

Våler kommune

Tjenestekontoret

Kjosveien 1

1592 Våler