Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Skole

Vålerskolen

Våler kommune har tre ordinære grunnskoler og voksenopplæring. Vi har felles kulturskole med Moss.

Skoletart

Les mer om Vålerskolen i koronatiden her:

VÅLERSKOLEN I KORONATIDEN

De fire grunnskolene våre:

VÅK SKOLE 1.-7.TRINN
SVINNDAL SKOLE 1.-7.TRINN
KIRKEBYGDEN SKOLE 1.-7.TRINN
VÅLER UNGDOMSSKOLE 8.-10.TRINN

Henvendelser vedrørende skolene bør gå direkte til den enkelte skole.

VÅLER UNGDOMSSKOLE TOTALSKADD I BRANN.
Skolestart

Innskriving av elever skoleåret 2022/2023

Det er digital innskriving ev elever for skoleåret 2022/2023. Foresatte for elever som begynner på 1.trinn høsten 2022 logger seg inn i Visma Flyt skole.

Dere skal se gjennom kontaktinformasjonen som deres nærskole har fått fra folkeregisteret om dere og deres barn. Deretter skal dere bekrefte/samtykke i at de skal begynne på denne skolen. Før dere gir dette samtykket må dere gi et generelt samtykke om elektronisk kommunikasjon. Se veiledning for digital innskriving her:

VEILEDNING I DIGITAL INNSKRIVING I VISMA FLYT SKOLE
INNLOGGING VISMA FLYT SKOLE
Et barn sitter og surfer på et nettbrett

Satsningsområder i Vålerskolen

PALS

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Det er en skoleomfattende tiltaksmodell for å skape et trygt og godt skolemiljø, styrke læring og utvikling, god psykisk helse og trivsel for alle elevene i skolen. Fra skolestart 2019 rigger skolene sin struktur slik at de kan implementere PALS.

PALS

IKT

Vi har en massiv IKT-satsing i Vålerskolen. Alle elever på barneskolen har hvert sitt læringsbrett og på ungdomsskolen har elevene hver sin PC. Digital praksis krever digital kompetanse. For å kunne lykkes med IKT-satsningen vår endrer vi vår tradisjonelle måte å undervise på og måten vi planlegger og gjennomfører aktiviteter. Vi jobber med erfaringsdeling og er med på den nasjonale satsningen DEKOMP.

Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen. Vålerskolen forbereder seg før de nye læreplanene skal taes i bruk fra 2020. Nettbaserte kompetansepakker skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk, og bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket.

FAGFORNYELSEN
Kids 1093758 1280

Læringsplattform

Vålerskolen har brukt Skooler som sin læringsplattform siden høsten 2017.

Lærere og studenter bruker en plattform som inkluderer verktøy for pedagogisk planlegging, oppgaver og tilbakemeldinger. Skooler er et læringsverktøy som er bygget rundt Microsoft 365. Det forbedrer den kraftige funksjonaliteten og arbeidsflyten til Teams, OneNote, Word, PowerPoint og mer for å møte behovene til opplæring på nettet og i klassen.

Skoolers foresatteapp kan lastes ned i App store og Google play.

Skooler1
LOGG INN PÅ SKOOLER

Skoleadministrativt system - Visma Flyt skole

Skolene i Våler kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet. Fravær blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser og permisjonssøknader.

256 Skole Png Width207

Les mer om Visma Flyt skole sin funksjonalitet her:

VISMA FLYT SKOLE

Foresatt-appen Min Skole

Fra 01.01.2022 innfører Våler kommune Visma Flyt Skole sin foresatt-app
Min Skole som kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen.

Minskole App

Les mer om hvordan du laster ned foresatt-appen Min Skole og hvordan du bruker appen her:

MIN SKOLE

Skoleruter

Skoleruta er vedtatt på fylkesnivå og er i prinsippet lik både for barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

SKOLERUTE 2021/2022 (PDF)
BARNEHAGE OG SKOLERUTE SKOLEÅRET 2022/2023 (PDF)
Arbeid

Permisjonsreglement

Målet for skolene i Våler er å gi elevene best mulig læringsmiljø og læringsresultater. For å oppnå målet, er elevenes tilstedeværelse i undervisningen sentral. Formålet med permisjonsreglementet er å sikre at tilstedeværelsen i undervisning blir så høy som mulig, samt sikre likebehandling av permisjonssøknader.

PERMISJONSREGLEMENT FOR ELEVER I VÅLERSKOLEN (PDF)

Søknadsprosedyre for å søke permisjon.

Foresatte kan søke permisjon fra undervisningen for sitt barn via foresatteportalen på Visma Flyt Skole. Logg inn via ID-porten, velg søknader for aktuelle barn og fyll inn med med nødvendige opplysninger.

SØK OM PERMISJON

Privat hjemmeundervisning

Privat hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser sine egne barn.

PRIVAT HJEMMEUNDERVISNING (PDF)

Skoleskyss i grunnskolen

Dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger 2 km for 1.trinnselever og 4 km for 2. - 10. trinn får man automatisk skyss og trenger ikke søke om skoleskyss.
Her finner dere retningslinjer for skoleskyss i grunnskolen.

INFORMASJON OM SKOLESKYSS I GRUNNSKOLEN (PDF)

Dersom skoleveien ikke overstiger henholdsvis 2 km eller 4 km kan man likevel ha krav på skyss og kan søke dersom:
Skoleveien er farlig eller vanskelig, eller eleven har midlertidig eller varig skade / sykdom eller funksjonsnedsettelse.

SØKNAD OM SKYSS VED FARLIG/VANSKELIG SKOLEVEI ELLER MEDISINSKE ÅRSAKER.

Melde skade på barn

Ved skade på barn i skoletiden så henvend dere til den enkelte skole. Det er viktig at skaden meldes så raskt som mulig.

Voksenopplæring

Har du rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og ønsker å begynne på kurs, så må du ta kontakt med stab Oppvekst og kultur for informasjon og påmelding.


ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA - VOKSENOPPLÆRING GRUNNSKOLE
Voksen

Om prøver i norsk og samfunnskunnskap

Alle som fikk rett og plikt etter 1.september 2013 skal ta avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Du melder deg på prøver og finner nyttig informasjon på nettsidene til Kompetanse Norge.

KOMPETANSE NORGE
ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA - SØKNAD OM FRITAK I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP