Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Prisliste og gebyrer

BETALINGSSATSER 2024

Våler kommune tilbyr eFaktura og/eller avtalegiro til alle innbyggere som mottar faktura.

Merk at ved betaling etter forfall påløper 12,50 % forsinkelsesrente, dette gjelder også når det er inngått betalingsutsettelse og/eller betalingsavtale. Fakturagebyr på kr. 45,- vil påløpe for de kunder som mottar tilfeldige fakturaer fra Våler kommune.

Innbetalinger av faktura skal skje til konto 1503.37.46641. Ved utsendelse av inkassovarsel påløper gebyr med kr. 35,- og ved utsendelse av betalingsoppfordring/varsel om tvangssalg påløper gebyr med kr. 105,-.

Priser merket med * er inkl. mva. Øvrige priser er ikke mva-pliktige.


1.ADMINISTRASJON

Utleie

Festsalene på herredshuset vil ikke være tilgjengelig for utleie i 2024.

Lokaler Priser 2024
Vålerhallen 1/1 hall - per time 354,-
Vålerhallen 2/3 hall - per time 236,-
Vålerhallen 1/3 hall - per time 118,-
Svinndalhallen - per time 220,-
Gymsalen Våk skole - per time 220,-
Grendesalen Kirkebygden barnehage inkl. renhold 3.840,- (pr. dag - helg)
Grendesalen Kirkebygden barnehage inkl. renhold 225,- (pr time - ettermiddag uke)
Bergtunet stue m/kjøkken Gratis/selvvask
Bergtunet 2. etg. Gratis/selvvask

Vålerhallen, Våk gymsal og Svinndalhallen:
Det er gratis leie av Vålerhallen, gymsalen på Våk skole og Svinndalhallen - for treninger og øvinger - for barn og unge under 19 år. For øvrige grupper er prisen for leie redusert med 30% i 2024 pga redusert standard (Vålerhallen) og ønske om økt aktivitet og fokus på folkehelse.

Skole- og barnehagelokaler:
Følgende grupper er unntatt for å betale skole- og barnehagelokaler:

  • Barn og elever med foreldre kan låne skole- og barnehagelokaler uten kostnad til arrangementer som er åpne for alle (bursdag for hele avdelingen/klassen, klassefest, barnehage-/skolearrangement ol.

Følgende grupper er unntatt fra å betale:

  • Kulturskolens arrangementer
  • Foreninger med aktiviteter for kronisk syke eller funksjonsnedsettelse
  • Treninger/øvinger organisert for barn og unge under 19 år i regi av kommunens lokale lag og foreninger.
MER INFORMASJON OM LEIE AV VÅLERHALLEN
MER INFORMASJON OM LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

Bevillingsgebyr 2024

For bevilling til ambulerende og enkelt anledning kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr. 440,-.

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 1.960,- for salg og kr. 6.100,- for skjenking. I særlige tilfeller kan bevillingsmyndigheten sette gebyret lavere. Satsene pr liter:

Salg Skjenking
Gruppe 1 0,24 0,57
Gruppe 2 0,69 1,49
Gruppe 3 4,92

Vigsel

Vigselstilbudet er gratis for kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge (men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap ved vigsel) på Herredshuset i Våler kommune, på torsdager og fredager i kommunens åpningstid.

Øvrige priser: Pris
Utenfor normalarbeidstid, i kommunens vigselslokale 1.545,-
Utenfor normalarbeidstid, utenfor kommunens vigselslokale 2.575-,
I normalarbeidstid, utenfor kommunens vigselslokale 1.030,-
Brudepar som ikke er bosatt i Våler 1.030-,
Vitner (en eller to) fra kommunen i normalarbeidstiden, utenfor kommunens vigselslokale 1.030,-

Faktura vil bli tilsendt etter vigselen er gjennomført.

2. HELSE OG VELFERD

Opphold institusjon

Opphold sykehjem – mat – vask av tøy
Egenbetaling pr døgnopphold kr. 193,-
Egenbetaling pr dagsopphold. Beboers inntekt legges til grunn for beregning av vederlag på langtidsplass kr. 110,-
Vask av tøy pr kilo (beboere i omsorgsbolig) kr. 80,-
Vask av tøy pr kilo (andre) kr. 100,-*
Vask og rulling av duker pr meter (beboere i omsorgsbolig kr. 160,-
Vask og rulling av duker pr meter (andre) kr. 200,-*
1/1 porsjon hver dag 1/1 porsjon x 3 d/uke 1/2 porsjon hver dag 1/2 porsjon x 3 d/uke
1/1 pensjon (4 måltider) 6.200,- 2.625,- 3.500,- 1.480,-
1/2 pensjon (frokost/middag) 4.000,- 1.695,- 2.300,- 975,-
1/1 middag 1/2 middag 1/1 middag tilkjørt 1/2 middag tilkjørt
95,- 63,- 105,- 73,-
Trygghetsalarm
Inntekt under 2G kr. 200,- pr. mnd.
Inntekt over 2G kr. 350,- pr. mnd.

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Hjemmehjelpssatser 1 2 3 4
Alternativ inntekt Inntil 2G 2G-3G 3G-4G Over 4G
Enhetspris time 85,- 205,- 310,- 420,-
Start abonnement 3 timer 10 timer 15 timer 15 timer
Abonnementspris 230,- 2.050,- 4.650,- 6.300,-

Eksempel: Dersom man er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 85,-*2,5 time = kr. 212,50. Dersom man har 3 timer eller mer pr kalendermåned blir man fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 230,-.


3. KULTUR OG OPPVEKST

Barnehage

Kommunale barnehager:

Plasstype Opphold fra 01.08.2024 Kost
5 dager pr uke 2.000,- 440,-
3 dager pr uke 1.350,- 270,-
Dagsplass 350,- 0,-

Søskenmoderasjon.
Foreldre med flere barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen, også når barna går i forskjellige barnehager. Du betaler 70% for barn nummer to, og gratis for barn nummer 3 eller flere.

Dersom familiens samlede brutto inntekt er under kr. 366 667,- kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Videre kan alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med samlet brutto årsinntekt under kr. 642 700,- søke om 20 timers gratis barnehage pr. uke. Det samme gjelder for barn med utsatt skolestart.

Ved henting av barn etter avslutning av den daglige åpningstiden i ordningen kan det faktureres tilleggsbetaling på kr. 350,- pr påbegynte time.

SFO

De oppgitte prisene gjelder fra 01.02.2024

Plasstype: Korrigert opphold Kost
Helårsplass 100% - 3. til 4. trinn 3.125,- 220,-
Helårsplass 100% - 1. og 2. trinn 1.640,- 220,-
Skoleårsplass, heldag - 3. til 4. trinn 2.500,- 175,-
Skoleårsplass, heldag - 1. og 2. trinn 1.015,- 175,-
80% plass, fire dager helår - 3. til 4. trinn 2.500,- 175,-
80% plass, fire dager helår - 1. og 2. trinn 1.015,- 175,-
60% plass, tre dager helår - 3. til 4. trinn 1.875,- 130,-
60% plass, tre dager helår - 1. og 2. trinn 390,- 130,-
40% plass, to dager helår - 3. til 4. trinn 1.250,- 80,-
40% plass, to dager helår - 1. og 2. trinn 0,- 80,-
Morgenplass. følger skoleår 1.200,- 0,-
Kjøp av enkeltdager 285,- 15,- pr dag
For barn med særskilte behov fil SFO være gratis fra 5.-7. trinn 0,- 220,-

Betaling for oppholdet
Tilbudet om skolefritidsordning til barn med særskilte behov på 5.-7.trinn skal være gratis.

Helårsplass og skoleårsplass (følger skolerute) er inkludert morgenplass.

Ved henting av barn etter avslutning av den daglige åpningstiden i ordningen kan det faktureres tilleggsbetaling på kr. 350,- pr påbegynte time.

For søsken som har samme bostedsadresse gis det 30% søskenmoderasjon på den rimeligste plassen fra og med barn nummer 2

Manglende betaling ut over 2 måneder fører til oppsigelse av plass.

Inntektsgradert/redusert foreldrebetaling betyr at ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Er samlet inntekt under 544 500 kroner kan du søke om redusert betaling. Med husholdning regnes ektefelle, registrert partner og samboere.

Kulturskole

Priser - Vålerelever

Opphold: Kr.
Musikk, kjerneprogram (25 min) 4.000,-
Musikk, fordypning (40 min) 6.200,-
Musikk, fordypning (50 min) 7.200,-
Musikk - instrumentleie 600,-
Musikkteater, kjerneprogram KLAPP 3.600,-
Musikkteater, fordypning APPLAUS 4.800,-
Teater, kjerneprogram 3.600,-
Teater, fordypning 4.000,-
Visuelle fag, kjerneprogram 3.600,-
Materialavgift visuelle fag 600,-
Materialavgift keramikk 600,-
Barnekor (60 min) 3.600,-
Fredagssamspill 1.600,-
Søskenmoderasjon 20%
Moderasjon per disiplin 20%

Økonomi bør ikke være til hinder for å kunne bruke Kulturskoletilbudet. Som en prøveordning settes det av midler til inntil 3 plasser som kan brukes til barn og unge som kommer fra familier med svak økonomi. Tilbudet vil i første omgang omfatte tre gratisplasser, uavhengig av disiplin.

Bibliotek

Purring og gebyr Pris
Påminnelse 2 dager før forfall 0,-
1. purring 7 dager etter forfall 0,-
2. purring med varsel om erstatning 20 dager etter forfall - voksen 110,-
2. purring med varsel om erstatning 20 dager etter forfall - under 15 år 0,-
Erstatning - kreves etter 30 dager etter forfall Pris
Bøker for voksne 415,-
Bøker for barn under 15 år 210,-
Film 210,-
Tidsskrift 110,-
Dataspill, lydbøker, musikk og språkkurs Individuell vurdering
Bøker eller materiale Individuell vurdering


4. MILJØ OG TEKNIKK

Eiendomsskatt, avløp og renovasjon

Eiendomsskatt i Våler er 4 promille av vedtatt takstgrunnlag, redusert med 30%. Næringsbygg innrømmes ikke 30% reduksjon i takstgrunnlaget.

Offentlige avløpsgebyrer
Avløpsgebyr, variabelt pr. kubikkmeter 42,10*
Vanngebyr, variabelt pr. kubikkmeter 17,40*
Avløpsgebyr, fast avgift 2.641,-*
Vanngebyr, fastavgift 1.060,-*
Tilknyttingsavgift, avløp 1.500,-*
Tilknyttingsavgift, vann 1.500,-*
Kontrollavgift spredt avløp 1.380,-
Renovasjon- og slamtømmingsavgift:
Restavfall 140L 3.525,-*
Restavfall 240L 4.946,-*
Restavfall 370L 7.334,-*
Restavfall 660L 12.757,-*
Papp/papir 140-600L 400,-*
Glass/metall 140-660L 372,-*
Plast 140-660L 400,-*
Fritidsrenovasjon - felles 4.696,-*
Fritidsrenovasjon - egen 5.166,-*
Henteavstand 8-20 meter 2.367,-*
Henteavstand 21-30 meter 2.973,-*
Henteavstand 31-40 meter 3.753,-*
Slamtømming pr gang 3450,-*
Tillegg for tømming innen 24 timer 1.750,-*

Spørsmål ang. renovasjonsavgift og slamtømming rettes til MOVAR:

Spørsmål ang. renovasjonsavgift og slamtømming rettes til MOVAR, tlf. 69 26 21 10. Se evt www.movar.no for mer informasjon.


Feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsavgift helårsbolig pr. pipeløp kr. 556,-*
Feie- og tilsynsavgift fritidsbolig pr. pipeløp kr. 243,-*

Spørsmål ang. feie- og tilsynsavgift rettes til MOVAR se evt.

https://www.movar.no/brann/feierseksjonen for mer informasjon


Forfallsdatoer:
Kommunale eiendomsgebyr fra Våler kommune (eiendomsskatt, renovasjon, avløp, vann og feie/tilsynsavgift) faktureres over 3 terminer, med forfall 20.februar, 20.juni og 20.oktober.

Kommunen tilbyr også månedlige fakturering av disse gebyrene, med forfall den 20. i hver måned. Dersom det er ønskelig å endre fra 3 til 12 terminer pr. år send en epost med gnr/bnr og adressen på eiendommen til postmottak@valer.kommune.no

Manglende avlesning av vannmåler:
Ved manglende vannmåleravlesning ilegges det et gebyr tilsvarende inkassosatsen, p.t. kr. 700,-, samt at ditt vannforbruk stipuleres.

Ved manglende avlesning utover to år, vil avlesningen bli foretatt av
kommunen/vannverket og det ilegges et avlesningsgebyr tilsvarende 2 x inkassosatsen, p.t. kr. 1.400,-.

Jaktkort - på kommunal grunn

Hundetrening – Døgnkort på Gudøya og Gressøya Kr. 100,-*
Hundetrening – Ukeskort på Gudøya og Gressøya Kr. 300,-*
Rovvilt (rev, mink) – når det ikke foregår annen jakt Kr. 1,-*
Småvilt – Ukeskort (uten rådyr) Kr. 300,-*
Småvilt – Ukeskort (med rådyr/bukkekort i bukkejakta) Kr. 350,-*
Ekstra jaktkort til familiemedlem Kr. 100,-*

Les mer om / kjøp jaktkort fra denne siden: Våler kommune | Jakt, fiske og viltforvaltning (valer.kommune.no)

Fiskekort kan kjøpes fra nettsiden www.inatur.no/fiske

Kommunale boliger

Omsorgsboliger (før 1988) Kr. 7.751,-
Omsorgsboliger (1988) Kr. 8.964,-
Omsorgsboliger med heldøgns omsorg (1988) Kr. 8.964,-
Omsorgsboliger med heldøgns omsorg (2000) Kr. 9.567,-
Tilrettelagt bolig (2008) Kr. 8.442,-
Strøm, renovasjon, vann, avløp, forsikring, vaktmestertjenester m.m. Kr. 2.090,-

For utleie av ovennevnte boliger, ta kontakt med Tjenestekontoret på tlf 69 28 91 00.

For utleie av andre kommunale boliger og priser på disse, ta kontakt med NAV Våler på tlf 5555 3333.

Festeavgift på kirkegårdene

Enkeltgrav Kr. 260,-
Dobbeltgrav Kr. 520,-
Urnegrav Kr. 5.540,-

Gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningsloven

GEBYRREGULATIV BYGGESAKER (PDF)
GEBYRREGULATIV PLANSAKER (PDF)

Gebyrregulativene for private planforslag, bygge-og delesaksbehandling og oppmåling og eierseksjonering. følger lokal forskrift, vedtatt 7.12.2023

FORSKRIFT OM GEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVA, VÅLER KOMMUNE (NY FANE)

Gebyrregulativ etter matrikkelloven

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN (PDF)

Gebyrregulativ etter konsesjonsloven og jordloven

Deling etter jordloven:
kr. 2.000,-

Ved søknad om konsesjon:
kr. 5.000,-

Gebyrsatsene er fastsatt av Landbruksdirektoratet, se forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingsssaker.

Gebyrregulativ for saker etter forurensningsloven

Utslippstillatelse

Gjelder gebyr for saksbehandling etter Forurensingsloven i forbindelse med utslippstillatelse og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig, -fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet ikke skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

Utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15PE - kr. 5.440,-.
Utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE - kr. 13.600,-.
Dispensasjon - kr. 12.145,-.
Tilsynsgebyr - kr. 2.720,-.

Dette gebyret dekker også saksbehandlingsgebyr for søknad om tiltak etter Plan- og bygningsloven når det søkes samtidig med utslippstillatelse.

TELEFON TJENESTEKONTORET 69 28 91 00

For utleie av andre kommunale boliger og priser på disse, ta kontakt med NAV Våler:

TELEFON NAV VÅLER 55 55 33 33