Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Barnehage

Barnehage

I Våler kommune har vi 7 barnehager, både kommunalt og privat drevet.

Rett til barnehageplass

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker. Det forutsetter at du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

VEDTEKTER FOR VÅLER KOMMUNES BARNEHAGER (PDF)

Barnehageadministrativt system - Visma Flyt Barnehage

De kommunale barnehagene i Våler kommune bruker Visma Flyt Barnehage som barnehageadministrativt system. Barn, foresatte og ansatte er registrert i dette systemet. Søknad om barnehageplass i Våler kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresatteportal.

Visma Flyt Barnehage

Les mer om Visma Flyt Barnehage sin funksjonalitet på kommunens hjemmeside:

ARTIKKEL OM VISMA FLYT BARNEHAGE

Foresatt-appen Min Barnehage

Visma Min Barnehage-appen er en tjeneste hvor du som foresatt enkelt kan kommunisere med din barnehage, samt enkelt følge med på ditt barns hverdag i barnehagen.

Visma Flyt Min Barnehage App

Les mer om appen og dens funksjonalitet på kommunens hjemmeside:

ARTIKKEL OM MIN BARNEHAGE

Barnehage- og skolerute

BARNEHAGE- OG SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2023/2024 (PDF)
BARNEHAGE OG SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2024/2025 (PDF)

Søke om barnehageplass

Søknadsperioden til hovedopptaket er fra 1.januar 2024 til 1. mars 2024

Søknad om barnehageplass i Våler kommune gjøres vi Visma Flyt Barnehages foresatteportal. Dette gjelder og om du søker om plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder også om du søker for første gang, du søker om endring av plasstype eller om du søker om overføring til annen barnehage.

Søknaden sendes elektronisk til foresatteportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Skriftlig digitalt svar

Vennligst gi skriftlig svar digitalt i Visma foresatteportal innen oppgitt frist i svarbrev.

TEMAHEFTE FOR BRUK AV FORESATTPORTAL (PDF I NY FANE)
LOGG INN I VISMA FLYT BARNEHAGE FORESATTPORTAL (NY FANE)

Suppleringsopptak

Utenom hovedopptaket foretas suppleringsopptak til eventuelle ledige barnehageplasser. Barn som ikke fikk plass i hovedopptaket og nye søkere som kommer utover i barnehageåret, er med i supplerende opptak.

Les mer om barnehageopptaket på kommunens hjemmeside:

ARTIKKEL OM BARNEHAGEOPPTAKET 2024
Jakub Kriz 130010

Slik foregår opptaket

Disse blir prioritert ved opptak:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av året skal de som står på ventelisten tilbys plass først.

Tildeling skal skje skriftlig.

Barn2

Klage

Har du fått avslag på søknaden om barnehageplass i hovedopptaket, kan du klage. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt, og kreve en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage.

Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket.

De private barnehagene tilbyr kun plass 5 dager per uke.

ARTIKKEL OM PRISER I VÅLER KOMMUNE
Barn1

Søskenmoderasjon

Foreldre med flere barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen, også når barna går i forskjellige barnehager.

Du betaler 70% for barn nummer to, og for barn nummer 3 og eventuelt flere, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.

Foresatte med lav inntekt

Familier med en samlet inntekt på mindre enn kr 366 667,- kan søke om redusert betaling. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart. Søknadsprosessen gjennomføres i foresatteportalen i Visma Flyt barnehage.

LOGG INN I VISMA FLYT BARNEHAGE FORESATTPORTAL (NY FANE)

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer i familier med samlet brutto årsinntekt under
kr 642 700,- kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. Det samme gjelder for barn med utsatt skolestart. Søknadsprosessen gjennomføres i foresatteportalen i Visma Flyt barnehage.

Til familier som ikke har barnehageplass i Våler kommune, men i en av nabokommunene, må ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver for å få søknadsskjema.

Redusert foreldrebetaling

ARTIKKEL OM REDUSERT FORELDREBETALING
Barn3

Pedagogisk innhold

Det pedagogiske opplegget følger rammeplan for barnehager, som skal sikre alle barna et godt tilbud.

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn
LES MER OM BARNEVERN
LOV OM BARNEHAGER PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)
OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER PÅ UDIR.NO (NY FANE)

Melde skade på barn

Ved skade på barn i barnehagetiden så henvend dere til den enkelte barnehage. Det er viktig at skaden meldes så raskt som mulig.

Barnehagene i Våler kommune

Les om hver enkelt barnehage i kommunen:

OM AUGERØD BARNEHAGE
VÅLER NATURBARNEHAGE PÅ LARINGSVERKSTEDET.NO (NY FANE)
OM KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
SPERBUND FAMILIEBARNEHAGE PÅ SPESBUND.NO (NY FANE)
OM SVINNDAL BARNEHAGE
PREG BARNEHAGER VÅK PÅ VAK.BARNEHAGE.NO (NY FANE)
TELEFON VÅLER HELSESTASJON: 69 28 91 75

Barnehagemyndighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at de kommunale og private barnehagene drives i samsvar med barnehageloven med forskrifter. Unntaket er bestemmelser i kapittel V med forskrifter.

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon: veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehagemyndighetens ansvar og oppgaver er blant annet:

 • Godkjenning av barnehager
 • Veiledning av barnehager
 • Behandle søknad om dispensasjoner
 • Tilsyn av barnehager

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente og godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gi pålegg om retting av uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet og fange opp forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men som kan føre til uforsvarlige forhold for barna.

LES OM BARNEHAGEMYNDIGHET PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)
LES OM KOMMUNENS ROLLE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET PÅ UDIR.NO (NY FANE)

Rutine for overgang barnehage - skole/SFO

MÅL
Barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og evt. skolefritidsordning.

Derfor er det utviklet en rutine for dette. Denne rutinen skal sikre måloppnåelse.

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE/SFO (PDF)