Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Landbruk og miljø Klima

Klima

I Våler skal all energibruk omlegges i retning av mer miljø- og klimavennlige kilder, der lokal verdiskapning og lokal råstoff- utnyttelse skal være førstevalget.

Klima Østfold

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å gjennomføre "grønne" tiltak for å oppnå våre egne vedtatte klimamål. Dette i tur vil bidra til å nå de nasjonale målene om 30 % reduksjon av klimagassutslipp og et karbonnøytralt Norge innen 2030.


Klima Østfold er et nettverk mellom Østfoldkommuner som jobber for iverksetting av tiltak for å redusere gassutslipp og energiforbruk.

KLIMA ØSTFOLD

Klima og Energiplan

Våler kommune har utarbeidet en klima- og energiplan som setter klimamål som skal nås innen 2030. Av de foreslåtte tiltak kan det nevnes blant annet:

  • Reduksjon i klimagassutslipp
  • Reduksjon i stasjonærenergibruk både hjemme og i kommunale bygg
  • Utfasing bruk av fossile brensler
  • Forbedring av gang- og sykkelveinettverk
KLIMA OG ENERGIPLAN FOR VÅLER (PDF)

Flom- og skredfare

Skred

Kommuneplanens arealdel viser de områdene der det foreligger en potensiell fare for kvikkleireskred. Disse områdene er avmerket med rød skravur og ligger i all hovedsak langs Hobølelva.

Flom

For å unngå skader på bygg som følger av flom er det nedfelt i kommuneplanens § 1.8 et forbud mot oppføring av nytt byggverk eller utvidelse av eksisterende byggverk i områder langs Vansjø som ligger under kote +28 moh.


For ytterligere informasjon om kvikkleire, skred- og flomfare i kommunen anbefaler vi å se på Norges vassdrags- og energidirektorates hjemmeside (NVE).

INFORMASJON OM FLOM OG SKRED