Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Landbruk og miljø Klima

Klima

I Våler skal all energibruk omlegges i retning av mer miljø- og klimavennlige kilder, der lokal verdiskapning og lokal råstoff- utnyttelse skal være førstevalget.

Klima Østfold

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å gjennomføre "grønne" tiltak for å oppnå våre egne vedtatte klimamål. Dette i tur vil bidra til å nå de nasjonale målene om 30 % reduksjon av klimagassutslipp og et karbonnøytralt Norge innen 2030.


Klima Østfold er et nettverk mellom Østfoldkommuner som jobber for iverksetting av tiltak for å redusere gassutslipp og energiforbruk.

KLIMA ØSTFOLD (NY FANE)

Sirkulært kart Viken

I dette digitale kartet finner du oversikt over aktører som tilbyr utleie, reparasjon og ombruk i Viken. Kartet er utviklet med initiativ fra Viken fylkeskommune i samarbeid med Avfall Norge.

GÅ TIL SIRKULÆRT KART VIKEN (NY FANE)

Flom- og skredfare

Skred

Kommuneplanens arealdel viser de områdene der det foreligger en potensiell fare for kvikkleireskred. Disse områdene er avmerket med rød skravur og ligger i all hovedsak langs Hobølelva.

Flom

For å unngå skader på bygg som følger av flom er det nedfelt i kommuneplanens § 1.8 et forbud mot oppføring av nytt byggverk eller utvidelse av eksisterende byggverk i områder langs Vansjø som ligger under kote +28 moh.


For ytterligere informasjon om kvikkleire, skred- og flomfare i kommunen anbefaler vi å se på Norges vassdrags- og energidirektorates hjemmeside (NVE).

INFORMASJON OM FLOM OG SKRED (NY FANE)

Klima og energirådgiving?

LES ARTIKKEL OM KLIMA OG ENERGIRÅDGIVING