Forside Kommunen vår Planer Overordnet plan/kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens øverste, strategiske plan som legger rammer for kommune utvikling. Den er delt i to deler; samfunnsdel og arealdel.

Samfunnsdelen viser mål og strategier for alle tjenesteområdene, mens arealdelen består av plankart med bestemmelser.

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2030 ble vedtatt i Kommunestyret 26. september 2019.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 (PDF)
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KART (PDF)
VELG KOMMUNE OG SLÅ PÅ KOMMUNEPLAN (NY FANE)


Inntil arbeid med kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 er sluttført, vil bestemmelser i kommuneplan 2011 – 2022 fortsatt være gjeldende.

KOMMUNEPLANEN 2011 - 2022 (PDF)


Planstrategi for Våler 2020 – 2024

Kommunestyret vedtok 12. november kommunal planstrategi for 2020 – 2024.

Planstrategien viser noen utviklingstrekk i kommunen og hvordan utviklingen vil møtes gjennom planarbeid.

PLANSTRATEGI FOR VÅLER 2020 - 2024 (PDF)
OVERSIKT OVER PLANER (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)