Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Psykisk helse- og rustjenesten Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet har innført «pakkeforløp» som er et standardforløp med undersøkelser og behandlinger for bestemte diagnoser med faste forløpstider. Målet er å bidra til en rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet har innført begrepet «pakkeforløp» som er nasjonalt bestemte og beskrevne standardforløp for undersøkelser og behandlinger for bestemte diagnoser med faste forløpstider. Måler er å bidra til en rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Mål: Styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse og rusmiddelproblemer.

Fem målsettinger

 1. økt brukermedvirkning
 2. sammenhengende og koordinerte pakkeforløp
 3. unngå unødig ventetid
 4. likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor de bor i landet
 5. bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

De første pakkeforløpene som tas i bruk er:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykiske helsevern, voksne.
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Det er viktig med gjensidig og fortløpende dialog mellom tjenestene og kommune og spesialisthelsetjeneste skal samarbeide ved;

 • Henvisning – samarbeid og gjensidig drøftinger for å avklare behov for helsehjelp og tiltak på rett nivå og hvilke aktører som bør være involvert.
 • Etter utredning- tilbakemelding til henviser og fastlege etter utredning
 • Samarbeidsmøter ved behov
 • Avslutning i spesialisthelsetjenesten – planlegging for avslutning av forløpet og avklaring av behov for oppfølging i kommunen etter utskrivelse bør gjøres så tidlig som mulig i forløpet og behov meldes til kommunen.

Kommunen skal sikre nødvendig oppfølging både før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten for pasienter med behov for koordinerte og samtidige tjenester.

Hva er så pakkeforløpskoordinatorens rolle ?

Koordinerende enhet i kommunen har overordnet ansvar for koordinatorene for pasienter og brukere som har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Dette omfatter også pasienter innen pakkeforløp psykisk helse og rus som har behov for koordinering.

For personer som allerede har behandler/koordinator innen psykisk helse og rus i kommunen er det naturlig at denne personen ivaretar arbeidet med koordinering.

For personer som ikke har kontakt med en behandler eller koordinator innen psykisk helse og rus i kommunen så vil pakkeforløpskoordinator i kommunen hjelpe til med å koordinere tjenestene.

Pakkeforløpene slutter og begynner i kommunen

Henvisning til pakkeforløp

­Det er kommunene som utløser pakkeforløpene ved at fastlege eller andre instanser henviser. Spesialisthelsetjenesten vurderer henvisningen. Dersom pasienten ikke får innvilget rett til helsehjelp avsluttes pakkeforløpet.

Hva er hensikten med et pakkeforløp

Pakkeforløp skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.

Du skal få mer innflytelse på behandlingen og behandlingen skal evalueres systematisk underveis.

Forløpene skal også sikre likeverdig tilbud til deg som pasient og pårørende uavhengig av hvor i landet du bor.

Det vil være en forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Forløpskoordinator

Kommunen skal sikre nødvendig oppfølging både før, under og etter pakkeforløp.

Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

For personer som allerede har en koordinator/fagperson med tett relasjon i kommunen, er det naturlig at denne blir forløpskoordinator.

Det vil være forløpskoordinatorer i både kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Oppgaver for forløpskoordinator i kommunen

 • Informere, veilede og gi råd til pasient og/eller foreldre om pakkeforløp psykisk helse og rus.
 • Samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
 • Sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasient/brukers mål, ressurser og behov
 • Sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
 • Sikre samordning av tjenestetilbudet
 • Initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og evt. individuell plan.
 • Følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan
 • Forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskriving mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling.

Linker til kommunale ressurser

ARTIKKEL OM BARNEVERNET
ARTIKKEL OM PSYKISK HELSE OG RUS
ARTIKKEL OM TJENESTEKONTORET OG KOORDINERENDE ENHET

Link til eksterne ressurser

HELSENORGE.NO: PAKKEFORLØP FOR PSYKISK HELSE OG RUS (NY FANE)