Forside Aktuelt Tuneflueprosjektet 2021

Tuneflueprosjektet 2021

Oppdatert: 08.11.21

Bak oss har vi 2 år med liten plage fra tuneflua. Grunnen til at vi har sluppet billig unna er nok mest naturlige årsaker som sein og relativ liten vårflom

"Klaskeprøver"

Samtidig får vi håpe at arbeidet med å fjerne egg i klekkeområdet har vært en medvirkende årsak. Dette arbeidet er trappet opp.

I 2019 hadde vi innsamling av «klaskeprøver». Det vil si innsamling av knott som allerede hadde bitt mennesker. Tilnærmet alle disse prøvene viste tuneflue. Andre arter ser ut til å være ubetydelige. Vi ønsket å gjøre en tilvarende undersøkelse i år. Men innlevert antall prøver ble så lite at vi valgte å avlyse analysene. Det betyr vel at tuneflueproblemet var relativt ubetydelig i år.

Tuneflue

Undersøkelser i nærområdet

Det ble våren 2020 og 2021 gjennomført undersøkelser i Svinna, Gunnerødbekken og Ingulstadbekken i Våler kommune, Holsbekken i Skiptvet og Rakkestadelva i Rakkestad. Hensikten var å dokumentere hvilke arter knott som er til stede og spesielt om disse lokalitetene kan være klekkesteder for tuneflue (Simulium truncatum). I de undersøkte bekkene ble det ikke påvist larver av tuneflue, verken 3. juni eller 26. juni i 2020 eller 30. mars, 14. mai og 4. juni i 2021. Med innsamling 3. og 26. juni i 2020 og 14. mai og 4. juni i 2021 burde arten vært påvist dersom den hadde vært til stede.

I juni både i 2020 og 2021 ble det observert larver av tuneflue (Simulium truncatum) i Ågårdselva. Larver av tuneflue er imidlertid tidligere funnet i Svinna, Sæbyelva og Flesjøelva i små til moderate mengder av Raastad (1975), men aldri i tettheter som kunne forklare de årlige plagene som folk opplever.

S.ornatum

Av det som ble funnet i de undersøkte bekkene var det dominans av S. ornatum. Denne er vanlig i bekker og mindre elver i store deler av Østfold, og S. ornatum angriper husdyr og også mennesker. Arten har flere generasjoner gjennom året, og den første generasjonen klekker allerede i siste halvdel av april, trolig noe senere i 2020. Ofte rapporteres det lokalt om knottplager tidlig i mai med henvisning til at tuneflua er «på vei», men det dreier seg da med stor sannsynlighet om S. ornatum.

S.noelleri

I tillegg ble S. noelleri (tidligere S. argyreatum) funnet i Ingulstadbekken og Svinna i Svinndal. Denne ble funnet i flere av de undersøkte bekkene av Raastad (1975) og arten har stor geografisk utbredelse, også i mindre bekker i store deler av Østfold. Arten kan bite storfe og mennesker. 4. juni 2021 ble det funnet mye larver av S. posticatum (= S. austeni) på de tre stasjonene i Svinna. Denne arten biter husdyr og mennesker, og er kjent for å være en plage sørover i Europa. Arten er tidligere påvist i Svinna, Sæbyelva og Flesjøelva i relativt små tettheter (Raastad 1975). Forøvrig ble S. vernum funnet i Rakkestadelva, i Ingulstadbekken og i Gunnerødbekken. Denne arten angriper fugl - ikke mennesker.

Nature 689096 1920

Ågårdselva skaper problemet

Selv om det er funnet andre arter som er kjent for å kunne bite mennesker, er prosjektet ganske sikker på at det er tuneflue som er problem-arten. De andre artene finnes flere steder i Østfold og er slik sett noe spesielt for vår kommune.

Prosjektet mener derfor fortsatt at lokale bekker er av mindre betydning, og at det er klekkeområdene i Ågaardselva som skaper problemet. Prosjektet vil derfor fortsatt konsentrere seg om fjerning av mose i det elvenære området tuneflua legger egg. Når mosen blir raket vekk følger eggene med. Det kan være opp til 500.000 egg på en kvadratmeter.