Forside Aktuelt Høring: Vann og avløpsgebyrer

Høring: Vann og avløpsgebyrer

Oppdatert: 14.09.21

Høring av utkast til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Våler kommune, Viken

Lokal forskrift

Utkast til forskrift om vann- og avløpsgebyrer er på høring. Frist for å komme med innspill er 29. oktober 2021.

Våler kommune overtar Våler vannverk med virkning fra og med 01.01.2022. I den forbindelse så er det utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Denne lokale forskriften erstatter forskrift 01.01.2009 nr. 1175 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann.

UTKAST TIL FORSKRIFT OM VANN OG AVLØP I VÅLER KOMMUNE (PDF)

Lovhjemmel

Med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

Høringsfrist

Tirsdag 29. oktober 2021.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill.

Høringssvar merkes med saksnummer 21/1472 og sendes til

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

eller via brev til:

Våler kommune
Kjosveien 1
1592 Våler i Viken

Drop of water 578897 1920