Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Kart og oppmåling Oppmåling

Oppmåling

Nye eiendommer og festetomter

Hvis du skal opprette ny tomt til bolig, hytte eller lignende, må du søke om dette til kommunen. Det samme gjelder for innløsning eller nyetablering av festetomter. For spesielle arealer som landbruksarealer, gjelder egne regler.

SØKNADSKJEMA - DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM (PDF)
GEBYR (PDF)
OM OPPMÅLING I MATRIKKELLOVEN PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Kjøp av eiendom

Hvis du kjøper en eiendom, må det tinglyses. Det gjør du ved å sende inn et skjøte som er signert av selger.

Du må også fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet. Egenerklæringen sendes til kommunen, som så bekrefter konsesjonsforholdet overfor Kartverket.

ARTIKKEL OM EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET
SKJØTE - KARTVERKET.NO (NY FANE)
OM TINGLYSING OG SKJØTER - KARTVERKET.NO (NY FANE)

Seksjonering av eiendommer

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning.

Hvis du vil seksjonere eiendommen din, skal du søke kommunen om dette. Kommunen må så behandle den etter seksjoneringsloven.
I tillegg til skjemaet under, må man bruke skjema for seksjonering av eiendom. Dette finnes ikke digitalt, og må bestilles i papirformat.

SØK OM EIERSEKSJONERING (PDF)
VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMA SEKSJONERING (PDF)
LOV OM EIERSEKSJONER PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Sammenslåing av eiendommer

Ved sammenslåing av to eller flere eiendommer må man søke kommunen om tillatelse. Det er ikke alle eiendommer som kan slås sammen.

Disse kriteriene må oppfylles:

1. Eiendommene må nesten alltid ligge inntil hverandre
2. Det må ikke være prioritetskollisjoner, det vil si når eiendommene har ulike tinglyste pengeheftelser.

Sammenslåing er ikke gebyrlagt, men vi vil likevel anbefale at du ber om en klargjøring av grenser, dersom det er behov for det. Da vil du få et Matrikkelbrev som er mer oppdatert.

For å slå sammen eiendommer, bruk skjemaet under.

SØKNAD OM SAMMENSLÅING (PDF)
SE MATRIKKELLOVEN OM SAMMENSLÅING PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Grensejustering og arealoverføring

For mindre arealer kan vi foreta grensejusteringer. Forutsetningen er at justeringen utgjør mindre enn 5 % av arealet til den minste tomten.

For større arealer kan vi foreta arealoverføringer og delinger. Slike saker må vi behandle etter Plan- og bygningsloven.

GRENSEJUSTERING (PDF)
AREALOVERFØRING (PDF)
VEDLEGG TIL SØKNAD: ERKLÆRING OM AREALOVERFØRING (PDF)
GRENSEJUSTERING I MATRIKKELLOVEN PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)
AREALOVERFØRING I MATRIKKELLOVEN PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Anleggseiendom

For oppmåling av areal/volum under bakken, som parkeringshus eller lignende, skal man bruke standard skjema.

SØK OM DELING ANLEGGSEIENDOM (PDF)
LOV OM ANLEGGSEIENDOMMER PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Klargjøring av eksisterende grenser

Hvis du lurer på hvor grensene er, kan vi mest sannsynlig hjelpe deg. Slike saker behandles etter matrikkelloven.

Bruk skjemaet under om du trenger hjelp til dette.

BE OM KLARGJØRING AV GRENSER (PDF)
OM KLARGJØRING AV GRENSER I MATRIKKELLOVEN PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Innmåling av gamle grensemerker

Gamle grensebolter og merker kan bli borte på grunn av graving eller andre årsaker.

Dersom man er i ferd gravearbeider eller lignende som kommer i konflikt med eksisterende godkjente grensemerker, ønsker Våler kommune å varsles før grensemerkene fjernes. Kommunen vil da måle inn grensemerkene, slik at de ikke går tapt. Dette gjelder kun gamle punkter som ikke tidligere er innmålt med koordinater. Tjenesten er gratis.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Uenighet om grenser og jordskifterett

Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene i en oppmålingssak eller grensesak, må en av partene ta saken inn til jordskifte i jordskifteretten.

OM JORDSKIFTERETTEN PÅ DOMSTOL.NO (NY FANE)
KREVE JORDSKIFTESAK VIA DOMSTOL.NO (NY FANE)