Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Landbruk og miljø Konsesjon bo- og driveplikt

Konsesjon bo- og driveplikt

Har du kjøpt en landbrukseiendom må du huske konsesjon, bo- og driveplikt. Les videre for informasjon om dette.

Boplikt

Alle som kjøper landbrukseiendom har en 5 års boplikt. Hvis du kjøper eller overtar en landbrukseiendom, har du inntil ett år fra kjøpstidspunktet til å flytte til eiendommen og ta den i bruk.

Landbrukseiendommer med boplikt er bebygde eiendommer hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog. Boplikten gjelder kun for bebygd landbrukseiendom som har helårsbolig.

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for fritak/utsettelse av boplikt.

Driveplikt

Alle som eier jordbruksareal har en varig driveplikt. Plikten til å drive gjelder uavhengig av eiendommens størrelse, når eiendommen ble overtatt, eller om tidligere eier har oppfylt driveplikten.

Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie.

Om du velger å leie bort jorda skal den leies bort som tilleggsjord og leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning. Det er krav om at leieavtalen skal ha 10 års varighet. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for kortere leieavtale enn 10 år.

Konsesjon i fast eiendom

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt sende inn søknad om konsesjon innen 4 uker etter at kjøpekontrakten er undertegnet. Du må også søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å oppfylle boplikten på en landbrukseiendom du har ervervet fra nær familie.

I vurderingen av en konsesjonsøknaden skal kommunen legge særlig vekt på:

  • Hensynet til bosettingen i området
  • Om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning
  • Om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet
  • Eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold

Du må betale et gebyr på 5000 kr. for behandling av søknader om konsesjon. Gebyret er fastsatt av landbruksdirektoratet.

SØKNAD OM KONSESJON - LANDBRUKSDIREKTORATET (NY FANE)

Konsesjonsfrihet

Erverver du en fast eiendom kan det være aktuelt for deg å levere en egenerklæring om konsesjonsfrihet dersom:

  • Det gjelder en boligtomt eller tomt for fritidseiendom
  • Området er regulert eller avsatt til slikt formål i kommuneplanen
  • Bebygd landbrukseiendom, inntil 100 da (maks 35 dekar dyrket mark)
  • Du er i slekt med eier eller eiers ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje
  • Odelsberettigede til eiendommen
  • Staten, fylkeskommunen eller kommunen


EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET (NY FANE)

Regler om konsesjon

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter.

REGLER OG LOVVERK OM KONSESJON (NY FANE)