Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

I Våler kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen

Hvorfor har vi eiendomsskatt?

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, helsetjenester og andre tilbud som bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt med hjemmel i "Eigedomsskattelova". Under kommunestyrets årlige budsjettbehandling vedtas skattesatsene for året etter.

LOVDATA.NO: LOV OM EIGEDOMSSKATT TIL KOMMUNANE (NY FANE)
RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT. GJELDER TIL OG MED 31.12.24 (PDF)
RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT. GJELDER FRA OG MED 01.01.25 (PDF)
Ett lite klossehus stående på en kalkulator

Hvordan beregnes eiendomsskatten?

Eiendomskattetaksten er grunnlaget for eiendomsskatten, og man betaler vedtatte promillesats i eiendomsskatt hvert år.

Satsen for i år er:

  • 4 promille for bolig- og fritidseiendommer
  • 4 promille for næringseiendommer

Eiendomskattetaksten settes på grunnlag av taksering gjennomført av takstmenn, og fastsettes deretter av sakkyndig nemd som er oppnevnt av kommunestyret. Vedtatt eiendomsskattetakst blir deretter redusert med 30% og det er denne summen som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatten. Eks: takst kr. 3.000.000,- gir et grunnlag for eiendomsskatt på kr. 2.100.000,-, og dette vil gi en årlig eiendomsskatt på kr. 8.400,-.

Eiendomsskattetaksten gir et grovt anslag på verdien basert på utvendig oppmåling, og skal tilsvare antatt salgsverdi av eiendommen i markedet. Takstene skal stå i 10 år og kan i spesielle tilfeller stå i inntil 13 år. Alternativt kan det foretas en kontorjustering (en prosentvis økning av taksten) etter 10 år.

Eiendomsskattelisten blir lagt ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 20. februar.

Asfaltvei med bebyggelse på høyre side

Rettelse og klage

Våler kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, og vi ønsker at eventuelle feil blir rettet. Hvis du mener at det er noe feil med grunnlaget kan du klage.

Klagen må være sendt til kommunen senest 3. april det året klagen gjelder for. Klager skal være skriftlige og det skal gå tydelig frem hva det klages på. Legg gjerne ved bilder og evt. takst/salgsoppgave dersom dette finnes.

  • Du kan klage på eiendomsskattetaksten hvert år, men du kan ikke klage på samme ting to ganger.
  • Skatten må betales innen opprinnelig forfall selv om du har klaget.

Behandling av klagesaker

Eiendomsskattekontoret retter opp faktafeil. Klager på annet grunnlag blir behandlet av sakkyndig nemd og deretter klagenemda for eiendomsskatt. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan både øke og redusere taksten. Når klagebehandlingen er ferdig, blir vedtak og ny eiendomsskattetakst sendt til deg.

Fritak

Enkelte typer eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Se eigedomsskattelova §5. Dette gjelder statlige og kommunale eiendommer. Kommunen kan frita visse eiendommer for eiendomsskatt etter søknad, se eigedomsskattelova §7. Det er mulig å søke om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatten på økonomisk grunnlag dersom det virker særs urimelig å opprettholde hele eller deler av skatten. Se eigedomsskattelova §28.

LOVDATA.NO: LOV OM EIGEDOMSSKATT TIL KOMMUNANE (EIGEDOMSSKATTELOVA) (NY FANE)

Alle søknader om fritak sendes til eiendomskattekontoret.

Eiendomsskatten er en objekt skatt og det er således strenge krav for å få skatten nedsatt eller ettergitt.

Se skjema om fritak/nedsettelse etter §28 i lenken under:

SKJEMA FRITAK/NEDSETTELSE (PDF)

Kontaktinformasjon:

Våler kommune
v/eiendomsskattekontoret
Kjosveien 1
1592 Våler

Faktura

Faktura for innbetaling av eiendomsskatten deles opp og sendes ut 3 ganger i året. Dato for forfall er:

  • 20.februar
  • 20. juni
  • 20.oktober

Nå kan du få månedlige fakturaer på eiendomsskatt og kommunale avgifter. Ønsker du dette, send en epost til: runar.holter-belgen@valer.kommune.no

Den første fakturaen er også din skatteseddel. Her får du informasjon om takst, skattesats og hva du skal betale i skatt.

Ett lite utskåret hus stående i front av fire stabler med mynter

Ofte stilte spørsmål

Er det noen som slipper skatt?

Nybygde boliger er fritatt for eiendomsskatt frem til det året ferdigattest blir gitt. Dersom det blir gitt midlertidig brukstillatelse, er det frem til dette året som fritaket gjelder, og ikke året det blir gitt ferdigattest. Statlige og kommunale eiendommer er også fritatt fra eiendomsskatt.

Kan fakturaen splittes mellom person og firma?

Nei. Fakturaen sendes til hjemmelhaver av eiendommen. Dersom det er flere eiere, kan det fremsettes ønske om å endre fakturamottaker.

Skal både mannen min og jeg betale eiendomsskatt?

Nei. Der hvor flere eier en eiendom sammen vil kun en av eierne få tilsendt faktura for skatten, og det er oppgitt i informasjonsbrevet hvem dette er.

Skal jeg betale eiendomsskatt når jeg har en festetomt?

Ja. Selv om du har festetomt skal du betale eiendomsskatt.

Kontakt oss

Ved spørsmål knyttet til eiendomsskatt eller betaling av fakturaen, send en epost til oss:

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

eller ring oss:

TELEFON SENTRALBORDET: 69 28 91 00