Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Byggesak

Byggesak

Telefontid byggesak

Telefontiden er mandag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

Det er for tiden redusert bemanning i byggesaksavdelingen. Det må påregnes noe lenger saksbehandlingstid og redusert kapasitet på telefonen.

Bygge uten å søke

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN §20-5 (NY FANE)

Du kan sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. For eksempel kan du - under visse forutsetninger - bygge en garasje på inntil 50 m2 eller et tilbygg på 15 m2 uten å søke om tillatelse.

Har du oppført et ikke-søknadspliktig tiltak, må dette registreres slik at det kan bli arkivert og ført inn i matrikkelen. Send inn et situasjonskart som viser tiltakets plassering på din eiendom samt melding om hva som er blitt utført.

LAG ET SITUASJONSKART OVER DIN EIENDOM
DETTE KAN DU BYGGE UTEN Å SØKE (NY FANE)

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse kan brukes i alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad. Forhåndskonferanse avholdes før innsending av søknad.

Forhåndskonferanse er i første rekke ment som et avklaringsmøte mellom tiltakshaver og kommunen. Med tiltakshaver menes også tiltakshavers eventuelle medhjelpere, for eksempel ansvarlig søker. Forhåndskonferansen er ment å skulle gi søker best mulig utgangspunkt for å utforme en riktig søknad med nødvendig dokumentasjon. Trenger du forhåndskonferanse? Vår erfaring er at mange ønsker forhåndskonferanser fordi en vil få avklart om en kan få dispensasjon fra bestemmelser i lov eller plan. Dette kan ikke kommunen svare på i en forhåndskonferanse.

Tiltakshaver skal så langt det er avklart redegjøre for tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, aktuelle ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket. Tiltakshaver skal på forhånd gi kommunen de opplysninger som er nødvendig for forberedelsen av konferansen. Kommunen kan kreve at slike opplysninger gis i nærmere fastsatt form.

Forhåndskonferansen må tilpasses den enkelte byggesak og de behov tiltakshaver har for informasjon. Det er ingen grunn til å formalisere konferansen mer enn nødvendig. Det som er viktig er at tiltakshaver får de opplysninger som trengs for den videre planleggingen av prosjektet og at kommunen påpeker forhold som tiltakshaver bør kjenne til.

Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn, og danner grunnlag for videre behandling.

Kommunen gir tilbakemelding om tidspunkt for forhåndskonferanse. Du skal ha mottatt tilbud om en forhåndskonferanse innen 2 uker. I de tilfeller hvor kommunen anser at behovet for konferanse ikke er til stede, vil tiltakshaver få melding om dette.

Anmodning om forhåndskonferanse fremsettes i eget skjema som sendes til kommunen (se lenke under som heter "bestilling av forhåndskonferanse"). Det må redegjøres for hvilken adresse forhåndskonferansen skal omhandle og hva tiltaket gjelder.

Forhåndskonferanse for tiltak uten krav om ansvarsrett koster kr 4 050.
Forhåndskonferanse for tiltak med krav om ansvarsrett koster kr 6 075.

Epostadresse må påføres for ansvarlig søker eller tiltakshaver for å motta kvittering og referansenummer på bestillingen av forhåndskonferanse.

Bestilling av forhåndskonferanse

Du finner søknadsskjema for "Bestilling av forhåndskonferanse" på nettsiden vår nedenfor:

LINK TIL SØKNADSSKJEMA

Gebyr

I vedlegget nedenfor finner du gebyr for byggesaker for 2024:

GEBYR BYGGESAK (PDF)

Søknadsskjemaer

Dersom du skal bygge nytt, rive eller endre på huset ditt eller eiendommen din, må du i mange tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Her finner du informasjon om hva du må søke om, og hvordan du går frem.

Tiltak som du kan søke om selv

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 20-4 (NY FANE)

Garasje inntil 70 m2 eller tilbygg inntil 50 m2 er eksempler på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i gjeldene regelverk og gi de opplysningene som kreves i søknaden.

BYGGESAKSBLANKETTER OG SKJEMAER (NY FANE)
INFORMASJON OM HVA DU KAN BYGGE SELV (NY FANE)
DIGITAL BYGGESØKNAD FOR PROFESJONELLE OG PRIVATE SØKERE (NY FANE)
OVERSIKT OVER BYGGEREGLER (NY FANE)
DETALJERT VEIVISER FOR SØKNADSPROSESS (NY FANE)

Tiltak som krever ansvarlig foretak

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 20-3 (NY FANE)

Hvis tiltaket er mer omfattende enn det du kan søke om selv, må du engasjere et ansvarlig foretak (f.eks arkitektfirma, byggmester) som søker for deg.

Byggesøknader sendes til Kjosveien 1, 1592 Våler,

eller

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Søknadsprosessen

Lage byggesøknad? Bruk digitale løsninger.

TRYKK HER FOR BÅDE PROFESJONELLE OG PRIVATE SØKERE (NY FANE)

Skal du søke selv, må du sende inn følgende dokumentasjon:

1. Situasjonskart - i målestokk 1:500, (1:1000 for større tiltak):

E-TORG FOR VÅLER KOMMUNE (NY FANE)

2. Tegninger av tiltaket - plan, snitt og fasadetegninger i 1:100

3. Søknadsskjemaer:

BYGGESAKSBLANKETTER OG SKJEMAER (NY FANE)

4. Eventuelle nabomerknader med ditt tilsvar

5. Ansvarsrett:

ERKLÆRING OM ANSVARSRETT (NY FANE)

6. Eventuelt søknad om dispensasjon

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, må du først sende nabovarsel til naboene dine. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg.
Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
E-nabovarsel kan bestilles og sendes ut via e-torg for Våler kommune.

KARTDATA OG SITUASJONSKART
E-TORG FOR VÅLER KOMMUNE
ALT OM NABOVARSEL HOS DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET (NY FANE)

Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det kun er mindre vesentlig arbeid som gjenstår, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

SKJEMAER FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE (NY FANE)

Saksbehandlingstid

Som hovedregel skal søknaden din behandles innen 3 uker, dersom byggetiltaket er i tråd med regelverket. For mer omfattende saker er behandlingsfristen 12 uker.
Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter, eller når søknaden har mangler. Overskrides 12-ukersfristen, blir gebyret redusert med 25 prosent pr. påbegynt uke.

Klage

Alle har rett til å klage på kommunens vedtak. I byggesaker etter plan- og bygningsloven, skal kommunen først behandle klagen. Dersom kommunen ikke selv tar klagen til følge, skal den oversendes fylkesmannen i Østfold for endelig behandling.

HVILKE OPPLYSNINGER SKAL FØLGE SØKNADEN? (NY FANE)
KLAGE PÅ VEDTAK (PDF)
GEBYRFORSKRIFT MED SATSER (PDF)

Kravdokument

KRAVDOKUMENT FOR UTOMHUSPLAN (PDF)