Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Byggesak

Byggesak

Bygge uten å søke

(Plan- og bygningsloven § 20-5)

Du kan sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. For eksempel kan du - under visse forutsetninger - bygge en garasje på inntil 50 m2 eller et tilbygg på 15 m2 uten å søke om tillatelse.

Har du oppført et ikke-søknadspliktig tiltak, må dette registreres slik at det kan bli arkivert og ført inn i matrikkelen. Send inn et situasjonskart som viser tiltakets plassering på din eiendom samt melding om hva som er blitt utført. Lag et situasjonskart over din eiendom.

Telefontid byggesak

Telefontiden er mandag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00

DETTE KAN DU BYGGE UTEN Å SØKE

Søknadsskjemaer

Dersom du skal bygge nytt, rive eller endre på huset ditt eller eiendommen din, må du i mange tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Her finner du informasjon om hva du må søke om, og hvordan du går frem.

Tiltak som du kan søke om selv

(Plan- og bygningsloven § 20-4)

Garasje inntil 70 m2 eller tilbygg inntil 50 m2 er eksempler på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i gjeldene regelverk og gi de opplysningene som kreves i søknaden.

BYGGESAKSBLANKETTER OG SKJEMAER
INFORMASJON OM HVA DU KAN BYGGE SELV
DIGITAL BYGGESØKNAD FOR PROFESJONELLE OG PRIVATE SØKERE
OVERSIKT OVER BYGGEREGLER
DETALJERT VEIVISER FOR SØKNADSPROSESS

Tiltak som krever ansvarlig foretak

(Plan- og bygningsloven § 20-3)

Hvis tiltaket er mer omfattende enn det du kan søke om selv, må du engasjere et ansvarlig foretak (f.eks arkitektfirma, byggmester) som søker for deg.

Byggesøknader sendes til Kjosveien 1, 1592 Våler eller på e-post til postmottak: postmottak@valer.kommune.no

Søknadsprosessen

Lage byggesøknad? Bruk digitale løsninger. Trykk her for både profesjonelle og private søkere.

Skal du søke selv, må du sende inn følgende dokumentasjon:

  1. Situasjonskart - i målestokk 1:500, (1:1000 for større tiltak): E-torg for Våler kommune
  2. Tegninger av tiltaket - plan, snitt og fasadetegninger i 1:100
  3. Søknadsskjemaer: Byggesaksblanketter og skjemaer.
  4. Eventuelle nabomerknader med ditt tilsvar.
  5. Ansvarsrett: Erklæring om ansvarsrett.
  6. Eventuelt søknad om dispensasjon.
E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, må du først sende nabovarsel til naboene dine. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg.
Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
E-nabovarsel kan bestilles og sendes ut via e-torg for Våler kommune.

KARTDATA OG SITUASJONSKART
E-TORG FOR VÅLER KOMMUNE
ALT OM NABOVARSEL HOS DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det kun er mindre vesentlig arbeid som gjenstår, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

SKJEMAER FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Saksbehandlingstid

Som hovedregel skal søknaden din behandles innen 3 uker, dersom byggetiltaket er i tråd med regelverket. For mer omfattende saker er behandlingsfristen 12 uker.
Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter, eller når søknaden har mangler. Overskrides 12-ukersfristen, blir gebyret redusert med 25 prosent pr. påbegynt uke.

Klage

Alle har rett til å klage på kommunens vedtak. I byggesaker etter plan- og bygningsloven, skal kommunen først behandle klagen. Dersom kommunen ikke selv tar klagen til følge, skal den oversendes fylkesmannen i Østfold for endelig behandling.

HVILKE OPPLYSNINGER SKAL FØLGE SØKNADEN?
KLAGE PÅ VEDTAK (PDF)
GEBYRPRISER FOR PLAN- OG BYGGESØKNADER 2022 (PDF)