Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Planer Planer fra alle virksomheter

Planer

Her har vi samlet alle samfunnsplaner på ett sted for å gjøre dem lettere tilgjengelig både for innbyggere og ansatte.

Oppvekst og kultur

Seksjon oppvekst og kultur har driftsansvar for kommunal grunnskole- og voksenopplæring, kommunale barnehager, kulturtilbud og barnevernstjenester. Seksjonen utvikler planer for sine ansvarsområder.

SLT (SAMORDNING AV LOKALE RUS- OG KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK) - HANDLINGSPLAN VÅLER KOMMUNE 2023-2026
PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID MED BARN OG UNGE - VEDTATT I KOMMUNESTYRET 15.09.2022 (PDF)
FRIVILLIGHETSSTRATEGI 2024-27
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2022-2025 (PDF)

Miljø og teknikk

Miljø og teknikk har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune. Seksjonen har utviklet en rekke planer for sine områder.

KLIMA OG ENERGIPLAN FOR VÅLER (PDF)
MOVAR FELLESAVFALLSPLAN 2012 - 2021 (PDF)
RENOVASJONSTEKNISK AVFALLSNORM (PDF)
BIOLOGISK MANGFOLDSPLAN (PDF)

Helse og velferd

Seksjon Helse og velferd har driftsansvar for alle helsetjenestene og omsorgstilbudene i kommunen, samt oppfølging av interkommunale samarbeidsformer innenfor dette feltet. Seksjonen har utviklet en rekke planer for å ivareta kvalitet i tjenestene.

HANDLINGSPLAN FOR BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER 2022 - 2026 (PDF)
PLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING 2019 (PDF)
BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015 - 2023 (PDF)
DEMENSPLAN 2017 - 2027 (PDF)
HANDLINGSPLAN FOR GOD PSYKISK HELSE 2017-2021 (PDF)
HELSE OG OMSORGSPLAN 2013 - 2023 (PDF)
STRATEGISK FOLKEHELSEPLAN FOR VÅLER 2014 - 2026 (PDF)
HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2022-2025 (PDF)
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 (PDF)