Forside Kommunen vår Folkehelse Folkehelse i Våler

Folkehelse i Våler

«Alle innbyggere i Våler skal oppleve at Våler kommunes sømløse innsats gir mulighet for god helse, trygghet og trivsel uavhengig av hvem du er og hvor du bor».

Folkehelseloven sier at kommunene skal jobbe etter prinsippet
«Helse i alt vi gjør.»

Vi har en folkehelseplan fra 2015 der hovedmålet er:
«Alle innbyggere i Våler skal oppleve at Våler kommunes sømløse innsats gir mulighet for god helse, trygghet og trivsel uavhengig av hvem du er og hvor du bor».

"Folkehelse handler om mye mer enn gulrøtter og joggesko" (film)

Generell helsetilstand i Våler er god

Den generelle helsetilstanden er relativt god i Våler. Områdene der kommunen scorer dårlig, som eksempelvis høyere utdanning og psykiske lidelser, er tendenser som det tar tid å bedre. I kommunens Folkehelsedialog fra 2014 oppgir innbyggerne stort sett at de opplever trivsel og at de er fornøyde med egen helse og livskvalitet, men at fritidstilbud, møteplasser og kommunikasjon har stort forbedringspotensiale.

Siluett av en person som trener yoga i motlys

Siluett av en person som trener yoga i motlys

Sosial ulikhet i helse

Forskning har vist at helse fordeler seg ujevnt avhengig av sosial status. Dette kalles for sosial ulikhet i helse. Sosial ulikhet i helse måles ofte ved at en studerer sammenhengen mellom helse og sosioøkonomiske faktorer som utdanning, yrke og inntekt. Mennesker med høy sosioøkonomisk status lever lenger og har bedre helse enn mennesker med lav sosioøkonomisk status. Et viktig mål for folkehelsearbeidet er derfor å bidra til utjevning av denne sosiale helseforskjellen.

Miljø og helse

Gjennom kommunens arbeid med miljørettet helsevern, som et ledd i folkehelsearbeidet, skal kommunen føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Dette dreier seg om luftforurensning, støy, inneklima, røykfrie innemiljøer, skadedyr, virkninger av husdyrhold, utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann, badevann, bassengbad, legionella og miljøfaktorer i barnehager og skoler samt flere andre ting.

FOLKEHELSEPLAN 2014 - 2026 (PDF)
ARTIKKEL OM FOLKEHELSEKOORDINATOR I VÅLER