Forside Kommunen vår Folkehelse Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator

I Våler kommuner er vi opptatt av å prioritere forebygging og folkehelse for å skape best mulig livskvalitet for befolkningen vår. GOD HELSE SKAPES OVERALT

Fotograf: Maggie Fjeld

Folkehelsearbeidet er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Dette følger både av Folkehelseloven og av plan- og bygningsloven § 3-1; Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) - I. Innledende bestemmelser - Lovdata.


Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens helse og motvirke sosiale forskjeller.

REGJERINGEN.NO: FOLKEHELSELOVEN (NY FANE)
LOVDATA.NO: LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN) (NY FANE)

Folkehelsekoordinator

Våler kommune har folkehelsekoordinator i 50% stilling.

OPPGAVER SOM FOLKEHELSEKOORDINATOR:

  • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen
  • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats
  • Koordinere forebyggende innsats i kommunen
  • Bidra til samarbeid mellom sektorer og tjenester
  • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon
  • Holde et konstant fokus på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet
  • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre

Her i Våler

Folkehelseforholdene i Våler kommune er kartlagt ut i fra helsestatistikk, kartlegging av levekår og lokale data. Oversikten danner grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid i kommunen. Kunnskap om folkehelseforholdene er viktig for å ivareta levekår og folkehelse, når kommunen utarbeider planer og strategier. Dokumentet er også et kunnskapsgrunnlag for innbyggere, politikere og andre som ønsker kunnskap om helse- og levekårstilstanden i Våler kommune.

Bakgrunn

Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) - regjeringen.no beskriver at fylkeskommune, kommuner og Statsforvalter, andre aktører og frivillige organisasjoner skal jobbe i et gjensidig, forpliktende samarbeid om folkehelse.

REGJERINGEN.NO: STORTINGSMELDING NR. 16 (2002-2003) - RESEPT FOR ET SUNNERE NORGE (NY FANE)

Våler kommuner er medlem av Sunne kommuner som jobber med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle.

SUNNEKOMMUNER.NO: SUNNE KOMMUNER - LOKALSAMFUNN FOR HELSE OG LIVSKVALITET (NY FANE)

Folkehelseprofiler

Hvert år utarbeider FHI Folkehelseprofiler og oppvekstprofiler for kommunene i landet. Våler kommune bruker profilene som en av flere kilder for å kartlegge helsetilstanden i kommunen og for å se hvilke innsatsområder som skal prioriteres. Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale forskjeller.

FHI.NO: FOLKEHELSEPROFIL ELLER OPPVEKSTPROFIL FOR KOMMUNER, BYDELER OG FYLKE (NY FANE)

Har du spørsmål - ta kontakt med folkehelsekoordinator Anne Grønsleth:

TELEFON FOLKEHELSEKOORDINATOR: 906 68 644
E-POST: ANNE.GRONSLETH@VALER.KOMMUNE.NO