Forside Kommunen vår Folkehelse Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator

I Våler kommuner er vi opptatt av å prioritere forebygging og folkehelse for å skape best mulig livskvalitet for befolkningen vår. GOD HELSE SKAPES OVERALT

Jente som står oppe på en rundball ute på en åker.

Jente som står på en rundball ute på en åker

Folkehelsearbeidet er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Dette følger både av Folkehelseloven og av plan- og bygningsloven § 3-1; Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) - I. Innledende bestemmelser - Lovdata.


Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens helse og motvirke sosiale forskjeller.

REGJERINGEN.NO: FOLKEHELSELOVEN (NY FANE)
LOVDATA.NO: LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN) (NY FANE)

Folkehelsekoordinator

Våler kommune har folkehelsekoordinator i 50% stilling.

OPPGAVER SOM FOLKEHELSEKOORDINATOR:

  • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen
  • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats
  • Koordinere forebyggende innsats i kommunen
  • Bidra til samarbeid mellom sektorer og tjenester
  • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon
  • Holde et konstant fokus på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet
  • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre

Her i Våler

Folkehelseforholdene i Våler kommune er kartlagt ut i fra helsestatistikk, kartlegging av levekår og lokale data. Oversikten danner grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid i kommunen. Kunnskap om folkehelseforholdene er viktig for å ivareta levekår og folkehelse, når kommunen utarbeider planer og strategier. Dokumentet er også et kunnskapsgrunnlag for innbyggere, politikere og andre som ønsker kunnskap om helse- og levekårstilstanden i Våler kommune.

Bakgrunn

Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) - regjeringen.no beskriver at fylkeskommune, kommuner og Statsforvalter, andre aktører og frivillige organisasjoner skal jobbe i et gjensidig, forpliktende samarbeid om folkehelse.

REGJERINGEN.NO: STORTINGSMELDING NR. 16 (2002-2003) - RESEPT FOR ET SUNNERE NORGE (NY FANE)

Våler kommuner er medlem av Sunne kommuner som jobber med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle.

SUNNEKOMMUNER.NO: SUNNE KOMMUNER - LOKALSAMFUNN FOR HELSE OG LIVSKVALITET (NY FANE)

Folkehelseprofiler

Hvert år utarbeider FHI Folkehelseprofiler og oppvekstprofiler for kommunene i landet. Våler kommune bruker profilene som en av flere kilder for å kartlegge helsetilstanden i kommunen og for å se hvilke innsatsområder som skal prioriteres. Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale forskjeller.

FHI.NO: FOLKEHELSEPROFIL ELLER OPPVEKSTPROFIL FOR KOMMUNER, BYDELER OG FYLKE (NY FANE)

Har du spørsmål - ta kontakt med folkehelsekoordinator Anne Grønsleth:

TELEFON FOLKEHELSEKOORDINATOR: 906 68 644
E-POST: ANNE.GRONSLETH@VALER.KOMMUNE.NO