Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst SFO

Skolefritidsordningen

Våler kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.-4.årstrinn på elevens skole. Elever med særskilte behov kan delta på SFO fra 1.-7.årstrinn.

En trygg oppholdsplass

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn. Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter.

Lek

Foresattekommunikasjon

Vålerskolen bruker fra 01.01.2021 Visma Flyt Skole sin app "Min Skole" for foresattekommunikasjon.

Vålerskolen bruker også en modul i Visma Flyt skole som heter SFO tilstedeværelse. SFO tilstedeværelse i Min skole appen innebærer at foresatte kan se

  • navn på SFO-tilbud elev er tilknyttet
  • merknader registrert av SFO på valgt dag
  • merknad/hentemelding registrert av foresatt på valgt dag
  • når barnet har blitt sjekket inn/ut av SFO på valgt dag
  • om det er registrert om barnet går hjem selv eller ikke
Minskole App

Les mer om hvordan du laster ned foresatte-appen Min Skole og hvordan du bruker den:

ARTIKKEL OM MIN SKOLE

Søknad om plass på SFO

Alle barn i målgruppen (1. - 4.årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Søknad om plass på SFO gjøres elektronisk via foresattportalen til Visma Flyt Skole. Du, som foresatt, logger inne via ID-porten. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

Søk om plass på SFO:

LOGG INN I VISMA FLYT SKOLE FORESATTPORTAL (NY FANE)

Opptaksperiode

Hovedopptaket skjer i vårsemesteret med søknadsfrist 1. april og gjelder for kommende skoleår. Melding om opphold gis i løpet av mai.

Skolefritidsordningen gir tilbud om opphold i 11 måneder.

Oppsigelse eller endring av plass:

Oppsigelse av plass og søknad om endring av plasstype gjøres elektronisk via foresatteportalen til Visma Flyt Skole. Du, som foresatt. logger inn via ID-porten. Oppsigelsestiden er en måned og gjelder fra nærmeste 1. i måneden etter at oppsigelse er mottatt. Ved oppsigelse etter 1. mai må plassen betales ut skoleåret.

LOGG INN I VISMA FLYT SKOLE FORESATTPORTAL (NY FANE)

Betaling for oppholdet

Tilbudet om skolefritidsordning til barn med særskilte behov på 5.–7. trinn skal være gratis. Fra 1. august 2022 er det innført gratis 12 timer i SFO for 1. trinn, fra 1. august 2023 er det innført tilsvarende for 2. trinn og fra 1. august 2024 er det også innført gratis 12 timer i SFO for 3. trinn.

ARTIKKEL OM PRISER I VÅLER KOMMUNE

Skolefritidsordning (SFO) - redusert foreldrebetaling

Inntektsgradert/redusert foreldrebetaling i SFO på 1.-4. trinn

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregistrertadresse som barnet.

Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i minst 12 av de siste 18 månedene.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den beregnes automatisk. Det gis søskenmoderasjon med 30% på den rimeligste plassen fra og med barn nr 2.

Husstandens inntekt dokumenteres med skattemelding (tidl. selvangivelse) for foregående år. Skattemeldingen finner du som innlogget bruker på

ALTINN.NO (NY FANE)

eller

SKATTEETATEN.NO (NY FANE)
ARTIKKEL OM REDUSERT PRIS PÅ SFO

Dersom du har skattepliktig inntekt som ikke kommer frem av skattemeldingen har du/dere plikt til å opplyse om dette.

Vi må gjøre oppmerksom på at dersom du/dere har redusert foreldrebetaling i inneværende skoleår, må det søkes på nytt for kommende skoleår. Dette fordi vedtakene gjelder for ett skoleår om gangen.

Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknad med alle vedleggene er mottatt, og det har ikke tilbakevirkende kraft.

ARTIKKEL OM PERSONVERNERKLÆRINGEN
SØK OM REDUSERT FORELDREBETALING I SFO - VISMA FLYT SKOLE (NY FANE)
Jente på en huske

Gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.

Elever på 5.-7. trinn, som etter en sakkyndig vurdering fra PPT har behov for et tilbud i SFO, har fra 01.08.2020 rett til å motta dette tilbudet gratis.

Sommeråpning og ferieavvikling

SFO har stengt i uke 28 og 29. Resten av skolenes sommerferie holdes SFO åpent. SFO er stengt i
romjul og dagene før skjærtorsdag i påsken.

VEDTEKTER SFO (PDF)
En liten gutt på en huske