Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vei og infrastruktur Klipp av hekker og busker

Klipp av hekker og busker

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller veg.

Bilde av syklist og bil

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da har du ansvar for å søre for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. Vegloven §31 og §43)

Bildet viser overgrodd hekk og striplet linje som viser hvor du bør klippe hekken. Klipp nærme gjerdet slik at hele gangfeltet syns.

Bildet viser overgrodd hekk og striplet linje som viser hvor du bør klippe hekken. Klipp nærme gjerdet slik at hele gangfeltet syns.

Klipp av hekker og busker langs veien

Tenk sikkerhet for de myke trafikantene!

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel og arealer mot veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og eiendom (jf. Vegloven §31 og §43).

Nå oppfordrer vi til en felles dugnad i lokalmiljøet for å bedre sikten ved avkjørsler til private eiendommer, og for øvrig rundt eiendommen dere dette kan hindre sikt. Dette kan redde livet til myke trafikanter, sier Ketil Fiskvik, fagansvarlig samferdsel i Stjørdal kommune.


Farlige situasjoner

Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt. Da kan de skjule viktig trafikkinformasjon eller tvinge myke trafikanter ut i veibanen. I tilknytning til avkjørsler fra eiendommer skal det være sikttrekanter/frisiktsoner der vegetasjon og gjerder skal være høyst 50 cm.

Greiner og kvister som henger ut i veien kan noen steder også gjøre veien smalere også for biltrafikken. De som kjører brøyte- og renovasjonsbiler kan bli hindret i å gjøre jobben sin. Utrykningskjøretøy kan miste verdifull tid.

Derfor er det viktig at du klipper hekk, busker og trær på eiendommen din jevnlig.

Vi vil gjerne slippe å kontakte deg om hekken din

Dersom grunneieren ikke klipper hekker og busker ved fortau og vei godt nok, kan du få brev med beskjed om å gjøre jobben. Der vi vil også gi deg en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Dersom denne henstillingen ikke blir fulgt opp, vil vi gi pålegg med frist. Blir ikke fristen holdt, vil Våler kommune sørge for å gjennomføre klippingen for grunneiers regning.

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også de små trafikantene skal ha oversikt. Også når det har snødd.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner. Greiner fra trær skal henge minst 2,5 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,5 meter.
  • Greiner skal ikke nå opp til ledninger.

Alle med hekk må klippe skoleveiene trygge.

KLIPP HEKK OG BUSKER - TENK TRAFIKKSIKKERHET (PDF)