Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Brann og feiing

Brann og feiing

Feiing og tilsyn i Våler i Østfold

Våler kommune dekkes av et interkommunalt Brann- og redningsvesen - Mosseregionen Interkommunale Brann- og redningsvesen MIB. Dette inkluderer også feiing.

Alle eiendommer med skorstein og fyringsanlegg skal ha tilsyn og feiing. Dette er en lovpålagt oppgave, og huseier plikter å gi feieren adkomst slik at feiing og tilsyn kan utføres.

Brann og eksplosjonsvernloven - Kap.7 - § 34. Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m.

Feie- og tilsynsavgift

Det er MIB (Mosseregionen interkommunale brann og redning) som utførere feie- og tilsynstjenesten på vegne av Våler kommune. I tråd med Forskrift om brannforebygging har MIB lagt om sine lovpålagte tjenester om feiing og tilsyn med fyringsanlegget til å bli risikobasert. Det betyr at MIB utfører tilsyn og feiing ved behov ut i fra kriterier som type skorstein, ildsted, type byggverk og alder på beboere. Ut i fra dette vil MIB prioritere boliger og fritidseiendommer med høyere brannrisiko. Noen boliger og fritidseiendommer vil derfor få tilsyn og feiing oftere, mens andre vil få det utført sjeldnere enn tidligere. Under tilsynet vil feieren sjekke om pipa og ildstedet er i forskriftsmessig stand, avstander til brennbart materiale og vil i tillegg gi råd om riktig fyring, røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier. Det vil også bli vurdert under tilsynet om boligens fyringsanlegg har behov for feiing, som da eventuelt vil bli gjort i etterkant av tilsynet. Denne vurderingen er basert på feierens faglige vurderinger. Hvor mye sot som danner seg i pipa avhenger av fyringsmønster, hva slags type ildsted man har, hvordan man fyrer og om man benytter tørr ved.

Betaling av denne tjenesten skal være til selvkost. Dette innebærer at kundene hverken skal betale mer eller mindre enn hva tjenesten faktisk koster. For å gjøre dette enklest og rimeligst mulig tas den årlige kostnaden og fordeles på antall pipeløp, og hver kunde blir fakturert for dette beløpet. Dette gir også en jevnt fordeling av inntekter til kommunen gjennom året, mens kunden vil få et årlig lavt beløp å betale. Dersom kommunen ikke hadde valgt denne metoden ville kommunen måtte fakturere kunden etter hvert besøk, noe som vil bli en dyrere ordning siden dette må gjøres manuelt. I slike tilfeller vil kunden få en stor faktura som igjen kan bety at enkelte får problemer med å betale denne.

Normalt sendes faktura ut 3 ganger pr. år. Ønskes månedlige fakturaer på de kommunale eiendomsgebyrene så send en epost om dette til postmottak@valer.kommune.no Husk å oppgi adresse, gnr. og bnr.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Fritak for feie og tilsynsgebyr

For å få fritak, må du kontakte Mosseregionens interkommunale brann og redning (MIB).

De vil da utføre en kontroll at det ikke er installert ildsted på boligen/hytta eller at pipeløp er plombert.

Etter kontroll melder MIB til Våler kommune og du vil da få registrert fritak fra innmeldt dato.

OM MIB
SKJEMAER OG RETNINGSLINJER BRANN OG FEIING

Spørsmål om ildsted og piper

Definisjoner:
Ildsted omfatter bl.a., ovner for vedfyring eller annet fast brensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Også murte ildsteder omfattes.

Skorstein/pipe er den vertikale delen av røykkanalen.

PIPER/SKORSTEIN

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke piper/skorstein, verken oppføring, endring eller reparasjon.

Piper/skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner”.

Dokumentasjonskrav ved ny pipe/skorstein:
Søknad om ny pipe/skorstein omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde følgende:
• søknadsskjema
• situasjonskart/kartutsnitt
• plan- og fasadetegninger
• erklæring om ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF)
• gjennomføringsplan
• Om det er nødvendig med av nabovarsling avgjøres i det enkelte tilfellet, jf pbl § 20-3.

Dokumentasjonskrav ved reparasjon/rehabilitering av pipe/skorstein:
Søknad om reparasjon/rehabilitering må inneholde følgende:
• søknadsskjema
• plantegning eller situasjonsplan som viser hvor pipe/skorstein er
• erklæring om ansvarsrett for utførelse (UTF)
• gjennomføringsplan
• Ved bygninger med flere pipeløp må det innsendes kartutsnitt samt plantegning som identifiserer det aktuelle pipeløpet.

Ansvarlig utførende (UTF) vil kunne stå som ansvarlig søker (SØK).
Kommunen vil videre kunne gjøre unntak etter pbl § 23-1 for krav om ansvarlig prosjekterende (PRO), når patenterte (preaksepterte løsninger) benyttes.

ILDSTEDER

Nybygg:
Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være søknadspliktig, men da som en del av byggesøknaden. Arbeidet skal ansvarsbelegges og kontrolleres som annet søknadspliktig arbeid.

Eksisterende bygg:
Installering av nytt ildsted i eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold/reparasjon og reinstallering av ildsted er fritatt fra søknadsplikt. Dette inkluderer arbeider slik som:
• oppføring av brannmur
• frilufttilførsel
• fundamentering av peis og lignende.

Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 2-4 foreligger det en meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted. Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2 . Eventuell feilmontering skal avdekkes ved tilsyn. (Utdrag hentet fra veiledning til SAK § 4 bokstav d nr.5)

Kontakt

Mosseregionen interkommunale brann og redning
69 24 78 50
mib@brann.movar.no
web
Om MiB
Postadresse
Postboks 716, 1509 MOSS
Besøksadresse
Tykkmyr 2, 1597 MOSS