Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Brann og feiing

Brann og feiing

Feiing og tilsyn i Våler i Østfold

Våler kommune dekkes av et interkommunalt Brann- og redningsvesen - Mosseregionen Interkommunale Brann- og redningsvesen MIB.

Dette inkluderer også feiing.

Alle eiendommer med skorstein og fyringsanlegg skal ha tilsyn og feiing. Dette er en lovpålagt oppgave, og huseier plikter å gi feieren adkomst slik at feiing og tilsyn kan utføres.

BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN (NY FANE)

Feie- og tilsynsavgift

MIB (Mosseregionen interkommunale brann og redning) utfører feie- og tilsynstjenester på vegne av Våler kommune i samsvar med brannforebyggingsforskriften. Tjenestene er nå risikobaserte, basert på kriterier som skorsteinstype, ildsted, bygningstype og beboernes alder. Prioritering skjer etter brannrisiko, med hyppigere tilsyn for boliger og fritidseiendommer med høy risiko.

Feieren sjekker pipe og ildsted, avstand til brennbart materiale og gir råd om fyringssikkerhet, røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier. Behovet for feiing vurderes også, og eventuell feiing gjøres etter tilsynet. Sotdannelse avhenger av fyringsmønster, ildstedstype, fyringsmetode og vedens tørrhet.

Kundene betaler for tjenesten til selvkost, slik at kostnaden fordeles jevnt blant pipeløpene. Fakturaene sendes normalt ut 3 ganger i året. Ønsker du månedlige fakturaer, kan du kontakte Våler kommune via e-post. Oppgi adresse, gårds- og bruksnummer i e-posten.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Fritak for feie og tilsynsgebyr

For å få fritak, må du kontakte Movar IKS, avdeling brann.

Det vil bli utført en kontroll av at det ikke er installert ildsted på boligen/hytta eller at pipeløp er plombert.

Etter kontroll melder MIB til Våler kommune og du vil da få registrert fritak fra innmeldt dato.

KONTAKT MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING (NY FANE)
MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING (NY FANE)
SKJEMAER OG RETNINGSLINJER BRANN OG FEIING (NY FANE)

Ildsted og piper

Ildsted omfatter blant annet ovner for vedfyring eller annet fast brensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Også murte ildsteder omfattes.

Skorstein/pipe er den vertikale delen av røykkanalen.

Søknadsplikt piper/skorstein

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke piper/skorstein, verken oppføring, endring eller reparasjon.

Piper/skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

PLAN OG BYGNINGSLOVEN (NY FANE)

Dokumentasjonskrav

Ny pipe/skorstein

Søknad om ny pipe/skorstein omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde følgende:
• søknadsskjema
• situasjonskart/kartutsnitt
• plan- og fasadetegninger
• erklæring om ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF)
• gjennomføringsplan
• Om det er nødvendig med av nabovarsling avgjøres i det enkelte tilfellet, jf Plan og bygningsloven § 20-3.

Reparasjon/rehabilitering av pipe/skorstein

Søknad om reparasjon/rehabilitering må inneholde følgende:
• søknadsskjema
• plantegning eller situasjonsplan som viser hvor pipe/skorstein er
• erklæring om ansvarsrett for utførelse (UTF)
• gjennomføringsplan
• Ved bygninger med flere pipeløp må det innsendes kartutsnitt samt plantegning som identifiserer det aktuelle pipeløpet.

Ansvarlig utførende (UTF) vil kunne stå som ansvarlig søker (SØK).
Kommunen vil videre kunne gjøre unntak etter Plan og bygningsloven § 23-1 for krav om ansvarlig prosjekterende (PRO), når patenterte (preaksepterte løsninger) benyttes.

Nybygg

Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være søknadspliktig, men da som en del av byggesøknaden. Arbeidet skal ansvarsbelegges og kontrolleres som annet søknadspliktig arbeid.

Eksisterende bygg

Installering av nytt ildsted i eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold/reparasjon og reinstallering av ildsted er fritatt fra søknadsplikt. Dette inkluderer arbeider slik som:
• oppføring av brannmur
• frilufttilførsel
• fundamentering av peis og lignende.

Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 2-4 foreligger det en meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted. Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2 . Eventuell feilmontering skal avdekkes ved tilsyn. (Utdrag hentet fra veiledning til SAK § 4 bokstav d nr.5)

FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGENDE TILTAK (NY FANE)

Kontakt

Mosseregionen interkommunale brann og redning
69 24 78 50
mib@brann.movar.no
Postadresse
Postboks 716, 1509 MOSS
Besøksadresse
Tykkmyr 2, 1597 MOSS