Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Landbruk og miljø Skogbruk

Skogbruk

Våler kommune har ca. 200000 dekar skog og utmark. Dette er det samme som 200 kvadratkilometer og utgjør om lag 80 % av kommunens totalareal. 170 000 dekar av dette er produktiv skog som egner seg til næringsvirksomhet.

Tilskuddsordninger i skogbruk

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

Lokalt har vi disse tilskuddene i Våler:

Tilskuddstype Tilskudd
Mek. etterarbeid/ungskogspleie 35 %
Avstandsregulering 35 %
Kunstig kvisting 30 %
Forhåndsrydding/tynning 30 %
Gjødsling fastmark 40 % (kvoter - kontakt skogbrukssjef)
Klimaplanting Spesielle regler
Skogsbilvei 30 % - 40 %
INFORMASJON OM TILSKUDDSORDNINGER I SKOGBRUK (NY FANE)

Skogfond

Som skogeier plikter du å sette av midler ved salg av tømmer og biobrensel. Din skogeiendom har en egen fondskonto, og skogfondsmidlene knyttes til denne eiendommen. Fondsmidler følger eiendommen ved salg.

Du kan få utbetalt skogfondsmidler ved å henvende deg til kommunen og dokumentere de utførte investeringstiltak. Dette må du gjøre senest ett år fra utgang av det kalenderåret din investering ble gjennomført.

Utbetaling for utførte arbeider krever en del opplysninger som varier med type tiltak. Kartfesting eller opplysninger om hvor arbeidet er utført skal alltid følge. Det er anbefalt å søke om refusjon fra skogfond elektronisk. God informasjon om skogfond og hvordan du søker refusjon finner du her:

Det er anbefalt å søke om refusjon fra skogfond elektronisk. Skjema og god informasjon om skogfond og hvordan du søker refusjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider eller ved å klikke på lenkestaven under. Det er viktig å merke seg at fakturaer må scannes inn. Du kan også levere refusjonskrav på papir.

Når du er logget inn på «Skogfondssystemet» kan du sjekke saldo på din egen skogfonds og du kan se en hel del statstikk knyttet til din eiendom som for eksempel avvirkning helt tilbake til 1991.

INFORMASJON OM SKOGFOND (NY FANE)
Et nyfelt tre sammen med en motorsag

Landbruksvei

Hvis du skal bygge skogsbilvei eller traktorvei på din landbrukseiendom er det viktig at du setter deg inn i reglene. Det finnes egen forskrift for bygging av landbruksvei og det er viktig at veinormalene for den aktuelle veitype følges.

Husk å byggemelde først. Dette gjelder også for veier som bygges uten tilskudd. Det er ikke byggesaksgebyr på bygging av landbruksveier.

Hvis du trenger hjelp, ta gjerne kontakt med skogbrukssjefen.

INFORMASJON OM SKOGSVEI (NY FANE)