Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Landbruk og miljø Skogbruk

Skogbruk

Våler kommune har ca. 200000 dekar skog og utmark. Dette er det samme som 200 kvadratkilometer og utgjør om lag 80 % av kommunens totalareal. 170 000 dekar av dette er produktiv skog som egner seg til næringsvirksomhet.

Tilskuddsordninger i skogbruk

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

Lokalt har vi disse tilskuddene i Våler:

Tilskuddstype Tilskudd
Mek. etterarbeid/ungskogspleie 30 %
Avstandsregulering 30 %
Kunstig kvisting 30 %
Forhåndsrydding/tynning 30 %
Gjødsling fastmark 40 % (kvoter - kontakt skogbruksjef)
Klimaplanting Spesielle regler
Skogsbilvei 30 %
INFORMASJON OM TILSKUDDSORDNINGER I SKOGBRUK

Skogfond

Som skogeier plikter du å sette av midler ved salg av tømmer og biobrensel. Din skogeiendom har en egen fondskonto, og skogfondsmidlene knyttes til denne eiendommen. Fondsmidler følger eiendommen ved salg.

Du kan få utbetalt skogfondsmidler ved å henvende deg til kommunen og dokumentere de utførte investeringstiltak. Dette må du gjøre senest ett år fra utgang av det kalenderåret din investering ble gjennomført.

Utbetaling for utførte arbeider krever en del opplysninger som varier med type tiltak. Kartfesting eller opplysninger om hvor arbeidet er utført skal alltid følge.

Det er anbefalt å bruke Landbruksdirektoratets skjema ved utbetaling fra skogfond ( LDIR 909).

INFORMASJON OM SKOGFOND
Skogdrift2

Landbruksvei

Hvis du skal bygge skogsbilvei eller traktorvei på din landbrukseiendom er det viktig at du setter deg inn i reglene. Det finnes egen forskrift for bygging av landbruksvei og det er viktig at veinormalene for den aktuelle veitype følges.

Husk å byggemelde først. Dette gjelder også for veier som bygges uten tilskudd.

Hvis du trenger hjelp, ta gjerne kontakt med skogbrukssjefen.

LANDBRUKSVEIER