Forside Landbruk og miljø Mineralolje (fossil olje) til oppvarming

Kommende forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger

Hvorfor forbud mot fyring med mineralolje?

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Forskriften ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet 28. juni 2018. Forskriften er å finne på Lovdata.no, og gjelder fra den datoen den ble fastsatt. Selve forbudet gjelder fra 1.1.2020.

Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige bestemmelsene i forskriften.

Oljetanker – hvilke krav gjelder?

Nedgravde oljetanker: Kravene i forurensningsforskriften kapittel 1 innebærer at tilstanden til nedgravde tanker som er i bruk skal være akseptabel og kontrolleres jevnlig, etter fastsatte intervaller. Tanker som ikke er i bruk, skal primært tømmes og fjernes. I særlige tilfeller kan kommunen – etter søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank – tillate at tanken i stedet tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller liknende. Informasjon om oljetanken skal sendes skriftlig til kommunen, som skal føre register over nedgravde tanker i kommunen.

Oljetanker som ikke er nedgravd: Forurensningsforbudet i forurensningsloven § 7 gjelder også for oljetanker som ikke er nedgravd. For å unngå fare for forurensning bør disse tankene tømmes helt for restolje. Oljen vil være farlig avfall, og må leveres til lovlig avfallsmottak (f.eks. Solgård avfallssplass,)

MOVAR RENOVASJON (NY FANE)

Mer informasjon vedr. fyring med mineralolje finner man på følgende lenker, samt muligheter til å få støtte fra Enova SF (Klima-og miljødepartementet).


VEILEDER FOR FORBUD MOT OLJEFYRING (PDF)
INFORMASJON OM STØTTE FRA ENOVA SF (NY FANE)
SØKNAD OM GJENFYLLING AV NEDGRAVD OLJETANK UTEN OPPGRAVING (PDF)