Forside Landbruk og miljø Kartlegging av friluftsområder

Kartlegging av friluftsområder

Våler kommune har kartlagt områdebruken for friluftslivet i kommunen. Arbeidet hadde oppstart før sommeren 2018 og er nå i høringsfasen. Kartleggingen er gjort etter en metodikk utarbeidet av Miljødirektoratet (Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, veilder M98 2013). Link til veilederen finnes i lenke under.

Arbeidet er utført at en tverrfaglig gruppe med representanter fra helse, skole og oppvekst, plan og miljø og teknikk. Det har også vært med en representant fra lokalt skogeierlag og to representanter fra lokalt turlag (DNT-Vansjø). Oslofjordens Friluftsråd har stilt med en rådgiver.

Kort oppsummert er arbeidet ment å være en kartlegging av de viktigste friluftsområdene i Våler sett etter slik bruken er i dag. Kartleggingen er delt inn i forskjellige områdetyper som: nærturterreng, leke- og oppvekstområder, strandsone, utfartsområder og turområder med og uten tilrettelegging. Områdene er vurdert etter en lang rekke kriterier og ut i fra dette gitt en verdi etter en 3-delt skala: svært viktig friluftsområde, viktige friluftsområde og registrert friluftsområde.

Det tas sikte på å legge resultatet av kartleggingen inn i Naturbasen i mai 2019. Naturbasen er et tilbud fra Miljødirektoratet hvor du får kartfestet informasjon om utvalgte områder for natur og friluftsliv. Disse kartene er også nyttige for kommunalt arbeid. En lang rekke kommuner har allerede lagt inn sine resultater i denne basen, eller er i ferd med å gjøre det. Dette er kun en registrering av dagens bruk, kart- og verdifestingen har ingen juridisk binding. Det er heller ikke gjort noen avveining mot andre interesser knyttet til arealene. Det er heller ikke krav om en høringsprosess slik plan- og bygningsloven krever.

Spørsmål kan rettes til:

TELEFON SKOGBRUKSSJEF: 911 72 880
KARTET OG OMRÅDETYPER (NY FANE)
VEILEDEREN (NY FANE)