Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Landbruk og miljø Jordbruk

Jordbruk

Våler kommune er en landbrukskommune med ca. 34 000 dekar dyrket mark. Jordbruk og skogbruk står for en stor del av sysselsettingen i kommunen.

Tilskuddsordninger

Driver du med landbruk, finnes det en rekke tilskuddsordninger du kan benytte deg av. Det er Landbruksdirektoratet som administrerer de fleste tilskuddene.

Du får en full oversikt på Landbruksdirektoratets nettsted, men her er noen eksempler:

TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD (NY FANE)
TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. (NY FANE)
SMIL -TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (NY FANE)
RMP - REGIONALT MILJØTILSKUDD I JORDBRUKET (NY FANE)
PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET (NY FANE)
ALLE DIREKTORATETS ORDNINGER FOR JORDBRUK (NY FANE)
En bonde står og holder noen poteter i sin hånd

Erstatning ved produksjonsvikt

Dersom du har hatt produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold, kan du søke kommunen om erstatning. Det samme gjelder katastrofepreget tap av sau på beite, og når offentlige restriksjoner har påvirket produksjonen av planter, honning eller husdyr.

Erstatningsordningene er ment å redusere økonomiske tap som det ikke er mulig å sikre seg mot.

MELDE SKADE VIA ALTINN (NY FANE)
SØK ERSTATNING VIA ALTINN (NY FANE)

Søknadsfrist

Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

  • Ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • Ved vinterskade på eng, 15. juli det året skaden har oppstått
  • Ved svikt i honningproduksjon, 31. oktober det året skaden har oppstått

Erstatning ved katastrofetap er tre måneder etter at skaden ble oppdaget eller burde vært oppdaget. For katastrofetap av sau på beite er søknadsfristen satt til 31. desember det året tapet har oppstått.

Saksbehandling

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Fylkesmannen, som avgjør saken.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Melding om bruk av slam

Skal du motta slam for bruk og/eller lagring på din gård?
Det skal i så tilfelle sendes melding til kommunen og Miljørettet helsevern for vurdering. Alle må benytte skjemaet nedenfor for å få meldingen vurdert.

MELDING OM LOKAL LAGRING OG BRUK AV SLAM (NY FANE)

Landbruk som tilleggsnæring

Det er flere typer tilleggsnæring som kan iverksettes på en landbrukseiendom.

I Landbruksdepartementets veileder "Garden som ressurs", finner du hvilke tiltak som kan gjennomføres som del av landbruksdriften på gården.

GARDEN SOM RESSURS (NY FANE)
To tønner med røde epler

Akuttberedskap på veterinærtjenester

Akuttberedskap utenom ordinær arbeidstid, hele året.

TELEFON FREDRIKSTAD VETERINÆRPRAKSIS: 69 39 00 90
FREDRIKSTAD VETERINÆRPRAKSIS (NY FANE)

For akutte smådyrskader:

FREDRIKSTAD DYREHOSPITAL (NY FANE)
TELEFON FREDRIKSTAD DYREHOSPITAL: 69 30 48 30
JELØY DYRESYKEHUS (NY FANE)
TELEFON JELØY DYRESYKEHUS: 69 91 10 90
En hund som ligger i en stol og ser bedende ut til siden