Forside Kommunen vår Våler kommunes stiftelse verdige trengende

Våler kommunes stiftelse verdige trengende

Stiftelsens formål er å hjelpe verdig trengende i Våler kommune.

Hva er en stiftelse?

En stiftelse er en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon blir stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål. Formålet kan være av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanning, eller økonomisk art.

Opprettelse av storstiftelse

Ved opprettelsen av storstiftelsen "Våler kommunes stiftelse for verdige trengende" i kommunestyret den 17.09.2010 ble det henvist til kommunestyrets vedtak i 47/09 hvor det i vedtakets pkt. 2 heter: "I samsvar med Lotteritilsynets anbefaling henstiller kommunestyret styrene i de respektive lokale stiftelser/legater, å slå seg sammen til en stiftelse i tråd med de forutsetninger rådmannen har angitt i sin utredning".

Det ble da vedtatt en sammenslåing av stiftelsene "Brødrene Bergs legat til sosial verdig trengende", "Baltzer Ombustvedts legat til svømmeundervisning", "Baltzer Ombustvedt legat til gode jordbrukere". I vedtakene om sammenslåing fra stiftelsene ble det oppgitt at stifterne er døde og det er heller ingen andre slektninger til å uttale seg om sammenslåing.

I vedtektene står det oppgitt at grunnkapitalen for "Trygve Hasles legat til næringsetablering" og "Gunnvor Fledsbergs legat til vedlikehold av Berg Vestre" skal beholdes urørt og netto avkastningen skal nyttes til formålet.

Styret i stiftelsen skal vurdere innkomne søknader eller fordeler selv midlene på eget initiativ til ulike prosjekter. Styret skal bestå av 5 medlemmer oppnevnt at kommunestyret i Våler kommune.

Stiftelsens medlemmer

Medlemmer i stiftelsen "Våler kommunes stiftelse for verdige trengende" ble vedtatt i kommunestyre den 26.10.2023 og består av:

Medlem: Reidar Kaabbel
Medlem: Stig Olsen
Medlem: Benedicte Dyvik
Medlem: Harald Nordli (leder i eldrerådet)
Medlem: Jeanette Andersen (leder i rådet for funksjonshemmede)

For å søke om midler fra "Våler kommunes stiftelse for verdige trengende" kan du sende en søknad til:

Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler eller epost postmottak@valer.kommune.no
Merk sendingen med "Søknad til Våler kommunes stiftelse for verdige trengende"

VÅLER KOMMUNES STIFTELSE FOR VERDIGE TRENGENDE - VEDTEKTER (PDF)