Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling

Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling

Her vil du finne det meste av det du trenger å vite om skjenke-, salgs- og serveringsbevilling i Våler.

SKJENKEBEVILLING

Skal du skjenke eller selge alkohol til en person mot betaling, må du søke om bevilling.

Du må søke hvis:

 • Du serverer alkohol og lokalet kun har serveringsbevilling
 • Du leier lokaler og skal servere alkohol i et lukket selskap, f.eks. bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Mer informasjon om skjenking og salg finner du her: Skjenkebevilling for alkohol - Helsedirektoratet


Alminnelig skjenkebevilling:

Dersom du har et serveringssted og ønsker servering av alkohol, må du søke en alminnelig skjenkebevilling. Du må også dokumentere at du har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Ambulerende skjenkebevilling:
Ambulerende skjenkebevilling gis kun for sluttet selskap der selskapets deltakere har dannet en sluttet krets av personer før skjenkingen begynner, dvs. ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning:
Skjenkebevilling for enkeltanledning kan gis for arrangementer som ikke regnes som sluttede selskap.
Dette omfatter blant annet:

 • Medlemsmøter og andre sammenkomster i foreninger, organisasjoner, idrettslag, klubber og lignende
 • Firmafester og julebord
 • Konserter og festivaler
 • Teater, bil/båt-show
 • Studentfester og russearrangementer
 • Kundekvelder, mat- og vin-kurs, kunstutstillinger, VIP-arrangementer
 • Arrangementer som har begrenset tilgang, men hvor det ikke foreligger nødvendig tilknytning til den/de som inviterer (dvs. ikke sluttet selskap)

Hva må søknaden inneholde:
Bevillingen må ha en skjenkestyrer. Skjenkebevilling for enkeltanledning skal alltid ha både styrer og stedfortreder. Styrer og stedfortreder må være over 20 år.

Dokumentasjon som skal legges ved søknaden:

 • Skal dere være over 100 personer, må du levere godkjenning fra ordensseksjonen ved Moss politistasjon. Det samme gjelder for alle arrangementer som skal arrangeres på offentlig sted. Søknad/melding om arrangement sendes til Øst politidistrikt her.
 • Ved utearrangementer skal tillatelse fra grunneier legges ved søknaden.
 • Ved utearrangementer skal skjenkeområdet være inngjerdet/avgrenset. Tegning av det avgrensede skjenkeområdet skal legges ved søknaden.
LINK TIL SØKNADSSKJEMA

SALGSBEVILLING

Ved salg, for eksempel fra en butikk, skal drikking skje utenom salgsstedet. Salg av alkohol krever salgsbevilling. Dersom du skal starte en dagligvareforretning med salg av alkohol må du søke en salgsbevilling.

LINK TIL SØKNADSSKJEMA

SERVERINGSBEVILLING

Våler kommune behandler søknader om serveringsbevillinger i henhold til Serveringsloven .

Saksbehandling:
Dersom du skal starte serveringsted må du søke om serveringsbevilling. Søknader om serveringsbevilling behandles administrativt.

Kommunen skal før søknaden behandles påse at vandelskravet i regelverket etterleves. Dette gjøres i samarbeid med andre instanser som politi- og skattemyndigheter, bemerkninger fra disse kan få avgjørende betydning for søknaden din.

Hvem må ha en serveringsbevilling?
Et serveringssted er et sted for det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for bespisning på stedet. Eksempler på serveringssteder er restaurant, kafe, konditori, gatekjøkken, pub. Det gjelder både innendørs og utendørs servering, og også selvbetjeningsservering. Det er ikke et avgjørende kriterium at det finnes sitteplasser eller bord. Et gatekjøkken hvor serveringen f.eks. foregår gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. En kiosk som i tillegg til vanlige kioskvarer selger varme pølser og brød mv., regnes også som et serveringssted og må ha serveringsbevilling.

Visse typer servering er unntatt fra bevillingsplikt. Disse er omtalt i serveringsloven § 2.

Bevillingsgebyrer:
Det er ikke noe fast gebyr knyttet til serveringsbevillinger.

Krav til vandel:
Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at en bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Serveringsloven stiller bl.a. krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohol, skatte, avgifts- og regnskapsloven.

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Krav til søker:
Daglig leder ved serveringsstedet må ha bestått etablererprøven.
Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.

Vedlegg til søknaden
Søknaden er ikke komplett før følgende vedlegg er sendt inn:

 • Firmaattest for alle firma som er involvert i driften.
 • Plantegning av lokalet/serveringsstedet inne og ute.
 • Kopi av signert leieavtale, eller annen dokumentasjon som viser at søker har råderett over det omsøkte serveringslokalet.
 • Ved utendørs servering: avtale med grunneier (for leie av kommunal grunn må det inngås leieavtale med kommunens avdeling, ta evt kontakt med miljø og teknikk).
 • Dokumentasjon av daglig leders ansettelse ved serveringsstedet (jf. serveringslovens §4).
 • Kopi av bevis for bestått etablererprøve for daglig leder.
 • Kopi av melding til Mattilsynet.
 • Ved overdragelse av virksomheten, oppgi tidligere eier.
LINK TIL SØKNADSSKJEMA

BEVILLINGSGEBYRER

Generelt:
Bevillingsgebyrets minimumssats og sats for faktisk omsatt mengde salg og skjenking skal tilsvare Alkoholforskriften - Kapittel 6. Bevillingsgebyr til enhver tid gjeldende satser.

Hva koster det:

Pris for salgs- og skjenkebevillingsgebyr i Våler kommune

Faktura vil bli tilsendt.

ANNEN INFORMASJON

Krav til vandel:
Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Alkoholloven og Serveringsloven stiller bl.a. krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohol, skatte, avgifts- og regnskapsloven.

For å avlegge kunnskapsprøve/etablererprøve kontakt:
AOF Østfold, St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg - tlf 69 13 04 10.

Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenke- og serveringsbevillinger:
Bevillingsperioden er på inntil fire år.
Alle salgs- og skjenkebevillinger ble fornyet i 2020. Kommunen innhenter opplysninger fra bl.a. politi og skatte- og avgiftsmyndighetene. Hvis det er bemerkninger fra disse kan det få avgjørende betydning for behandlingen av søknaden.

Saksbehandling:
Søknader om skjenke-, salgs- og serveringsbevilling behandles av kommunen. Søknaden sendes elektronisk.

Alkoholpolitisk plan:

Kommunestyret har vedtatt en alkoholpolitisk handlingsplan for Våler kommune for 2020-2024 (vedtatt i kommunestyret den 12.11.2020); Alkoholpolitisk Handlingsplan 2020 2024

Politivedtekter:

Forskrift om politivedtekt for Våler kommune i Østfold av 25.12.1999; Forskrift om politivedtekt, Våler kommune, Østfold

Kontroll:
I Alkoholloven § 1-9 "Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger" tilligger kontrollen av utøvelsen til kommunen.

Våler kommune har inngått avtale med Avarn Security om kontroll på salg- og skjenkesteder i Våler kommune. I avtalen står det bl.a. oppført at Avarn Security skal ta sporadiske kontroller på våre salgs- og skjenkesteder, og kan ta kontroller ved andre godkjente arrangement i kommunen. Kontrollene kan skje anonymt.

I Alkoholforskriften står det mer om hvilke krav som stilles til kommunen, til kontrollørene og hva som gjelder ved en evt overtredelse.

SKJEMA - ENDRING / OMSETNINGSOPPGAVE

Mer informasjon om alkoholloven, salgs- og skjenkebevilling finner du på helsedirektoratets nettsider; Alkohol - Helsedirektoratet

LINK TIL SØKNADSSKJEMA

LINKER:


LOV OM OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK M.V. (ALKOHOLLOVEN) - LOVDATA (NY FANE)
FORSKRIFT OM OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV. (ALKOHOLFORSKRIFTEN) - LOVDATA (NY FANE)
LOV OM SERVERINGSVIRKSOMHET (SERVERINGSLOVEN) - LOVDATA (NY FANE)
FORSKRIFT OM ETABLERERPRØVE FOR DAGLIG LEDER AV SERVERINGSSTED - LOVDATA (NY FANE)
FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, VÅLER KOMMUNE, ØSTFOLD - LOVDATA (NY FANE)
VÅLER KOMMUNES ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN, 2020-2024 (NY FANE)
OPPLÆRINGSHEFTE - ANSVARLIG VERTSKAP (FRA HELSEDIREKTORATET) (NY FANE)
MATSERVERING | MATTILSYNET (NY FANE)