Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Kunngjøringer Gylderåsen

Gylderåsen

Områderegulering Gylderåsen

Kommunestyret vedtok i møte 8. desember 2022 Områderegulering for Gylderåsen.

Planen skal legge til rette for kraftkrevende industri.
Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring, jfr fvl §§ 28, 29.

Plandokumentene vil bli oppdatert i tråd med kommunestyrets vedtak og publisert her fortløpende.

Åker i forkant med korn og Vansjø i bakkant med blå himmel

Bilde av åker i forkant med siv og Vansjø i bakkant med blå himmel.

ANMODNING 2 OM TREKKING AV INNSIGELSE TIL VIKEN FYLKESKOMMUNE (PDF)
ANMODNING OM TREKKING AV INNSIGELSE TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (PDF)
ANMODNING OM TREKKING AV INNSIGELSE TIL VIKEN FYLKESKOMMUNE (PDF)
HØRINGSUTTALELSE - DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING (PDF)
FASTSATT PLANPROGRAM (PDF)
HØRINGSUTTALELSE - FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (PDF)
HØRINGSUTTALELSE - GYLDERÅSEN TABELL (PDF)
HØRINGSUTTALELSE - MARGRETHE BRYNEM (PDF)
HØRINGSUTTALELSE - MOVAR (PDF)
NOTAT FRA VIKEN SKOG (PDF)
GEOTEKNISKE FORHOLD (PDF)
TRAFIKK (PDF)
OVERVANNSHÅNDTERING (PDF)
FLOM (PDF)
VANN OG AVLØP (PDF)
TERRENGANALYSE (PDF)
KULTURMINNEUTREDNING (PDF)
HØRINGSUTTALELSE - NVE (PDF)
OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN PLANKART (OPPDATERT ETTER KOMMUNESTYRETS VEDTAK) (PDF)
REGULERINGSPLANBESKRIVELSE (OPPDATERT ETTER KOMMUNESTYRETS VEDTAK) (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING NATURMANGFOLD (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING KLIMA ENERGI OG MILJØ (PDF)
ROS ANALYSE (PDF)
REFERAT AVKLARINGSMØTE MED VIKEN FYLKESKOMMUNE (PDF)
REFERAT FRA REGIONAL PLANFORUM (PDF)
REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER (OPPDATERT ETTER KOMMUNESTYRETS VEDTAK) (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING OFFENTLIG ETTERSYN (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING SLUTTBEHANDLING (PDF)
STATSFORVALTEREN HØRINGSUTTALELSE MED INNSIGELSE (PDF)
TREKKING AV INNSIGELSE FRA STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (PDF)
TREKKING AV INNSIGELSE FRA VIKEN FYLKESKOMMUNE (PDF)
VESTBY KOMMUNE HØRINGSUTTALELSE MED INNSIGELSE (PDF)
VESTBY KOMMUNESTYRES VEDTAK AV 31.10.22 (PDF)
VIKEN FYLKESKOMMUNE HØRINGSUTTALELSE MED INNSIGELSE (PDF)

Tidligere:

I formannskapsmøte 18.12.2018 ble planprogrammet for Gylderåsen vedtatt. Alle dokumentene i denne saken finner du under her.

REVIDERT PLANPROGRAM (PDF)
REVIDERT PLANAVGRENSNING (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING DESEMBER 2018 (PDF)
OPPSUMMERING AV INNSPILL FRA GRUNNEIERE (PDF)
INNSPILL BJØRN H. SØRENSEN (PDF)
INNSPILL DIRMIN (PDF)
INNSPILL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD (PDF)
INNSPILL FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (PDF)
INNSPILL FYLKESKONSERVATOR - VARSEL OM ARKEOLOGISK REGISTRERING (PDF)
INNSPILL FYLKESKONSERVATOR (PDF)
INNSPILL DNT (PDF)
INNSPILL HAFSLUND TIL OMRÅDEREGULERING (PDF)
INNSPILL HAFSLUND (PDF)
INNSPILL HATLELID HUSE (PDF)
INNSPILL MIB (PDF)
INNSPILL NVE (PDF)
INNSPILL STATENS VEGVESEN (PDF)
INNSPILL VESTBY KOMMUNE (PDF)
INNSPILL ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE (PDF)

Kommunestyret behandlet i møte 18. oktober sak om finansiering av videre planarbeid for store datasenter - de vedtok følgende:


1. Det bevilges 1,5 mill. kr til områderegulering for Gylderåsen. Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale med grunneierne som er omfattet av varslet om planarbeid. Samarbeidsavtale med grunneierne som omfattes av endelig planutkast, forelegges formannskapet.


En så stor og omfattende plan som dette er kostbart å utarbeide og i saken opplyses det at kommunen også har søkt om og fått innvilget støtte på 1 million kroner fra Østfold fylkeskommune til arbeidet. Kommunens videre arbeid med dette nå vil være å engasjere en konsulent som skal utarbeide selve planen. I planarbeidet vil det bli vektlagt medvirkning fra blant annet grunneiere.

Forslag til intensjonsavtale ble sendt ut til grunneierne 2. oktober med frist for kommentarer 5. november.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål!

SAMLET SAKSFRAMSTILLING AV FINANSIERING (PDF)
VEDTAK OM TILSKUDD (PDF)
UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE (PDF)

Hovedprosjekt videreføres av Våler og Sarpsborg

Formannskapet vedtok 26. juni at hovedprosjektet skal videreføres av de to kommunene. Sarpsborg overtar prosjektlederansvaret fra Smart Innovation og det søkes støtte fra Østfold fylkeskommune til arbeidet.

HOVEDPROSJEKTPLAN (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)

Hvorfor ble Våler valgt?

Bro over fra Dillingøya med vann under og skog i bakgrunn
MULIGHETSSTUDIE STORE DATASENTER I ØSTFOLD (PDF)
PRESENTASJON STATKRAFT (PDF)
SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT (PDF)

Vålers vedtak om deltakelse i prosjektet

Bro over til Dillingøya tatt fra vannkanten
VEDTAK (PDF)
DELTAKELSE I HOVEDPROSJEKT (PDF)
SAMLET SAKFRAMSTILLING (PDF)

Oppstart av planarbeid

Odense Storedatasenter oversiktsbilde over bygningsmassen
PLANPROGRAM (PDF)
PLANAVGRENSNING (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)