Forside Kommunen vår Kunngjøringer Detaljregulering for Våler Næringspark Felt D1 og D2

Detaljregulering for Våler Næringspark Felt D1 og D2

Kommunestyret vedtok i møte 26.oktober 2023 detaljregulering for Våler Næringspark Felt D1 og D2.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for mer effektiv utnyttelse av næringsarealene enn reguleringsbestemmelsene i gjeldende detaljreguleringsplan muliggjør, øke arealutnyttelsen i tråd med dagens regionale arealstrategi og inkludere det uregulerte området slik at dette integreres i miljøet på en hensiktsmessig måte.

Planforslaget tilrettelegger videre for uttak av masser (fast fjell) for hensiktsmessig nivåplanering av næringsarealet.

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring, jfr FVL §§28, 29.

KU-NOTAT (PDF)
LANDSKAPSVIRKNINGER (PDF)
PLANBESKRIVELSE FELT D1 OG D2 (PDF)
PLANKART FELT D1 OG D2 (PDF)
REDEGJØRELSE FOR OVERVANN (PDF)
REGULERINGSBESTEMMELSER FELT D1 OG D2 (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING (PDF)
STØYRAPPORT (PDF)