Forside Kommunen vår Kunngjøringer Detaljregulering for G/S Rødsund

Detaljregulering for G/S Rødsund

Kommunestyret vedtok i møte 23.mars 2023 detaljregulering for gang- og sykkelvei Rødsund.

Planen er felles med Moss og omfatter blant annet kryssing av Rødsund over gamle brukar.

Det er en overordnet målsetning å oppnå et sammenhengende gang- og sykkelnett i kommunene, samt økt trafikksikkerhet og fremkommelighet langs fylkesveien. Planen vil binde sammen eksisterende gang- og sykkelvei i de to kommunene.

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring, jfr FVL §§28, 29.

ALTERNATIVSVURDERING 2017 (PDF)
FLOMANALYSE (PDF)
LANDSKAP OG KULTURARV (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANBESTEMMELSER FV. 120 RØDSUND GS (PDF)
PLANKART (PDF)
ROS ANALYSE (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING (PDF)
SKISSEPROSJEKT GANGBRU (PDF)
STØYUTREDNING (PDF)
TEKNISK DETALJPLAN (PDF)
VURDERING OMRÅDESTABILITET (PDF)