Forside Kommunen vår Kunngjøringer Åkerveien 17

Åkerveien 17

Kommunestyret vedtok i møte 21.mars 2024 Detaljregulering for Åkerveien 17.

Hensikten med planen er en fortetting av frittliggende småhusbebyggelse på Våk. Det legges til rette for en sentralt plassert leke-/møteplass, hvor alle tomter grenser mot naturen.

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring, jfr. fvl §§28, 29. På grunn av påskeferie, settes klagefristen til 26.april 2024.

Dokumentene er oppdatert iht. vedtak.

PLANBESTEMMELSER (PDF I NY FANE)
PLANKART (PDF I NY FANE)
PLANBESKRIVELSE (PDF I NY FANE)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF I NY FANE)