Forside Kommunen vår Næring Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan for Mosseregionen er nå rullert slik at den i tillegg til Våler, Råde og Moss, også omfatter Vestby.

Det er i forhold til forrige strategiske næringsplan, kun foretatt små justeringer og endringer med tilpasning til nytt kunnskaps- og analysegrunnlag og nye kommunale planer. Mål, fokusområder og strategiske samarbeidsområder er beholdt så å si uendret.

Planen ble vedtatt i kommunestyret i Råde kommune 08.06.23, i Våler kommune 15.06.23, i Vestby kommune 19.06.23 og i Moss kommune 20.06. 2023.

Strategisk næringsplan for Mosseregionen skal være et redskap for kommunene til å gi gode rammevilkår, være med på å bygge omdømme og understøtte det lokale næringslivet.

Planen skal gjøre Mosseregionen til et enda bedre sted å bo, arbeide, utvikle- og etablere virksomhet i. Planen legger vekt på å utnytte lokale fortrinn, samt å utvikle samarbeid, struktur og kultur for en styrket næringsutvikling i Mosseregionen i årene som kommer.

I strategisk næringsplan operasjonaliseres mål og strategier i kommuneplanene i Våler-, Råde-, Vestby- og Moss kommune innenfor de områder der regionen har størst potensial ut fra komparative fortrinn og der regionen selv i stor grad kan påvirke utviklingen.

Det er trukket frem tre fokusområder som er viktige forutsetninger for å
lykkes med målene:

• Levende og attraktive sentrumsområder
• Næringsaktiv kommune
• Innovasjon og kompetanse

Mosseregionen har komparative fortrinn/spesielle forutsetninger for å utnytte potensialet knyttet til
• attraksjonsbygging som del av opplevelsesnæring og landbruksbasert reiseliv,
• regionen som logistikk-knutepunkt,
• industriutvikling,
• Forsvarets tilstedeværelse på Rygge og fremvekst av flyteknisk miljø,
• og landbruk- og næringsmiddelindustri.

Det er innenfor disse fem områdene knyttet opp konkrete målsettinger og oppfølgingsstrategier.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR MOSSEREGIONEN 2023 (PDF)