Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Høringer

Høringer

Våler kommune ønsker å få gode innspill før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

GJELDENDE HØRINGER:

Ny gebyrforskrift

Våler kommune har utarbeidet forslag til ny gebyrforskrift for private reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering som vi nå legger ut til høring.

Den nye forskriften skal sørge for å finansiere de oppgavene som kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre, samt være mest mulig rettferdig for alle forslagsstillere, tiltakshavere, innsendere og rekvirenter.

Gebyrforskriften er utarbeidet i tråd med selvkostprinsippet og skal gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene.

Uttalelser til forskriften kan du gi ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "ny gebyrforskrift":

Høringsfristen er satt til 20. november 2023.

OFFENTLIG ETTERSYN, NY GEBYRFORSKRIFT (PDF)
UTKAST GEBYRFORSKRIFT (PDF)

Støy og sikkerhetsvoll – Fjell Skytebane, offentlig ettersyn detaljregulering

NY INFORMASJON (15.09.2023):

Planutvalget behandlet i møte 31.mai 2023 ny detaljregulering for Støy og sikkerhestvoll – Fjell skytebane. I høringsmøtet som ble avholdt 7.juni ble det informert om en tilleggsutredning med revidert støyrapport og støykart. Høringen ble vedtatt avbrutt fram til ny støyutredning forelå (PS0014/23). Tilleggsutredningen er nå mottatt og detaljreguleringen legges på nytt ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å etablere støy- og sikkerhetsvoller rundt skytebanen og med dette også etablering av deponi. Det legges også til rette for en oppgradering av skytebanen. Politiets bruk av pistolbanen er også inkludert i planforslaget.

Tilleggsutredning med revidert støyrapport er markert med NY i saksdokumentene.

Saken sendes nå på nytt til offentlig ettersyn til faste høringsinstanser, samt til 87 bolig- og fritidseiendommer. Uttalelsene vi allerede har mottatt, vil bli vurdert i den utstrekning de ikke eksplisitt omhandler forhold som berøres av nye støyutredninger.

Under kan du lese alle dokumenter i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt «Elektroniske skjema – høringssvar». Husk å merke høringssvaret ditt med «Støy og sikkerhetsvoll - Fjell skytebane».

Høringsfristen er satt til 29.oktober.

Jente med jaktklær, gevær og hund

Illustrasjonsbilde jente med gevær og hund

BIOFOKUS-NOTAT (PDF)
FAGNOTAT OVERVANN (PDF)
KART LANDSKAP (PDF)
INFORMASJON INNHENTET FRA POLITIET VEDRØRENDE BRUK AV PISTOLBANEN (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING FOR LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING FOR STØY (PDF)
DETALJREGULERING STØY OG SIKKERHETSVOLL FJELL SKYTEBANE 1
OVERSIKT HØRINGSINSTANSER (PDF)
OVERSIKT PRIVATPERSONER SOM FÅR SAKEN TILSENDT (PDF)
PLANBESKRIVELSE NY (PDF)
PLANBESTEMMELSER NY (PDF)
PLANKART 2 (PDF)
PLANPROGRAM (PDF)
ROS ANALYSE (PDF)
STATSFORVALTERENS OMGJØRING AV EGET VEDTAK (PDF)
STØYSONEKART 1 2 3 (PDF)
STØYUTREDNING RIEBER NY
TILTAKSPLAN MED RISIKOVURDERING (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)
VANNSTAND ETTER UTBYGGING (PDF)
VANNSTAND FØR UTBYGGING (PDF)
VURDERING AV FORURENSET GRUNN OG VANN NY (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING PLANUTVALGET 31.05.23 (PDF)
GI DIN HØRINGSUTTALELSE HER - ELEKTRONISK SKJEMA (NY FANE)

TIDLIGERE HØRINGER:

Rød 2, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 15.juni 2023 detaljregulering for Rød 2. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å fortette og øke variasjonen i boligtyper på tettstedet Våk i Våler kommune. Detaljreguleringen legger til rette for etablering av eneboliger, kjede-/rekkehus og blokker i tråd med kommuneplanens arealdel.

Under kan du lese alle dokumenter i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt «Elektroniske skjema – høringssvar». Husk å merke høringssvaret ditt med «Rød 2».

I forbindelse med planen for Rød 2 blir det arrangert åpent høringsmøte på Herredshuset torsdag 17.august kl. 18:00.

Frist for å uttale seg til planforslaget var 8. september 2023.

Oversiktsbilde over Rød 2 med skog, bygninger og veier

Illustrasjonsbilde Rød 2

OMRÅDESTABILITET RØD 2 (PDF)
RØD 2 ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
RØD 2 PLANBESKRIVELSE (PDF)
RØD 2 PLANKART (PDF)
RØD 2 REGULERINGSBESTEMMELSER (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
STØYRAPPORT RØD 2 (PDF)
TRAFIKKANALYSE RØD 2 (PDF)
VAO RAPPORT RØD 2 (PDF)
VIKEN ARKEOLOGISK REGISTRERING RØD 2 (PDF)

Forslag om endring av lokal forskrift for mindre avløpsløsninger, Våler kommune

Våler kommune har vann og vassdrag som er sårbare for forurensning. Avløpsutslipp i kommunen ender ut i resipienter med store brukerinteresser, enten direkte eller lengre ned i vassdragssystemet. Våler kommune har i dag Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Våler kommune i Østfold (trådte i kraft 01.01.09). Vi har opparbeidet oss mye kunnskap om funksjon og drift av separate avløpsanlegg siden denne ble utarbeidet. Forskriften er moden for revisjon, og vil oppheves ved vedtak av ny lokal forskrift.

Forslag til ny forskrift er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom kommunene i vannområdene Morsa, Glomma sør, Haldenvassdraget og Øyeren, og er formidlet til alle kommunene i disse vannområdene. Forslag til ny lokal forskrift med tilhørende lovspeil og veileder ligger i linkene under.

Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Lokal forskrift for mindre avløpsløsninger».

Frist for høringsuttalse var 1. september 2023.

LOKAL FORSKRIFT AVLØPSRENSEANLEGG 50PE VÅLER KOMMUNE (PDF)
01.01.09 - LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I VÅLER KOMMUNE (PDF)
LOVSPEIL LOKAL FORSKRIFT VÅLER KOMMUNE (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT (PDF)
VEILEDNING SEPARATE AVLØPSANLEGG VÅLER KOMMUNE (PDF)

Våler Næringspark D1 og D2, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 31.mai 2023 detaljregulering for Våler Næringspark, felt D1 og D2. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Felt D1 og D2 omfattes av områdeplan for Våler næringspark og ligger nordøst i dette planområdet. Planen skal lege til rette for kombinert bebyggelses- og anleggsformål med underformål industri og lager.

Under kan du lese alle dokumentene i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".

Husk å merke høringssvaret ditt med "Våler Næringspark D1 og D2".

Frist for å uttale seg til planforslaget var 21. august 2023.

Grafisk bilde av mark og skog på næringspark

Illustrasjonsbilde Våler næringspark

DETALREGULERING FOR VÅLER NÆRINGSPARK D1 OG D2 (PDF)
KU NOTAT (PDF)
LANDSKAPSVIRKNINGER (PDF)
OVERVANNSHÅNDTERING TRINN 1 OG 2 (PDF)
OVERVANNSHÅNDTERING TRINN 3 (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANBESTEMMELSE (PDF)
PLANKART 1 (PDF)
REDEGJØRELSE FOR OVERVANN (PDF)
REDEGJØRELSE FOR RENSEEFFEKT PÅ OVERVANN (PDF)
SAMMENDRAG AV INNSPILL ETTER OPPSTART (PDF)
STØYRAPPORT (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING PLANUTVALGET 31.05.2023 (PDF)

Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Våler kommune

Lokal forskrift
Utkast til forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Våler kommune er på høring. Frist for å komme med innspill er 17. august 2023.

Lovhjemmel
Med hjemmel i lov 22 juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10.

Du er velkommen til å si din mening om forskriften ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med: "23/948 - Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring"

Frist for høringsuttalse var 17. august 2023.

FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES ØKONOMISKE GODTGJØRING (PDF)

Forskrift om politivedtekt i Våler kommune

Formannskapet vedtok i møte 09.02.2023, sak 5/23 at revidert forskrift om politivedtekt for Våler kommune legges ut til offentlig høring.
Høringsfristen var 01.04.2023.

I forvaltningsloven § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte står det blant annet: «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre....."

Når høringsfristen er over, vil innspillene bli behandlet.
Høringsuttalelse kan sendes ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Forskrift politivedtekt".

Vedtektene vil deretter bli fremlagt for formannskapet på nytt, og for endelig vedtak i kommunestyret. Kommunestyrets endelige vedtak skal oversendes til Politidirektoratet for legalitets- /lovlighetskontroll, med stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Den nye politivedtekten vil tre i kraft én – 1 – måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Mann slår med dommerklubbe

Bilde: mann slår med klubbe

SAMLET SAKSFREMTILLING FORSKRIFT POLITIVEDTEKT (PDF)
REVIDERT FORSKRIFT POLITIVEDTEKT VÅLER KOMMUNE (PDF)

Detaljregulering for nasjonal planID 3018_72 Våler Næringspark Felt A – Offentlig ettersyn

Planutvalget i Våler kommune har i møte 30.11.2022 (saksnr 0021/22), i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Våler Næringspark Felt A til offentlig ettersyn.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor felt A i gjeldende områdereguleringsplan Våler næringspark.

Uttalelse kan sendes ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Våler Næringspark".

Frist til å uttale seg til forslaget var 30. januar 2023.

Plankart som viser område over næringpark

Våler Næringspark Felt A

DETALJREGULERING VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
VEDLEGG 1 PLANKART (PDF)
PLANBESTEMMELSER (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
OVERVANN (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)
SNITT OG PLANSKISSE (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING DETALJREGULERING VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)

G/S Rødsund, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 9. november detaljregulering for gang- og sykkelvei Rødsund. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planen er felles med Moss og omfatter blant annet kryssing av Rødsund over gamle brukar.

Under kan du lese alle dokumentene i saken.

Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med «Rødsund».

Frist for å uttale seg til forslaget var 15. januar 2023.

Vansjø Rødsund viser hvor gang og sykkelvei er tenkt å plasseres

Rødsund

ALTERNATIVSVURDERING 2017 (PDF)
FLOMANALYSE (PDF)
FORPROSJEKT (PDF)
LANDSKAP OG KULTURARV (PDF)
NOTAT OM LØSNINGSVALG VED FV. 120 RØDSUND, GANG- OG SYKKELVEI, VÅLER KOMMUNE (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANBESTEMMELSER (PDF)
PLANKART (PDF)
ROS-ANALYSE (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
SAMMENDRAG - VARSEL OM OPPSTART (PDF)
SKISSEPROSJEKT GANGBRU (PDF)
STØYUTREDNING (PDF)
TEKNISK DETALJPLAN (PDF)
UTTALELSER VED VARSEL OM OPPSTART (PDF)
VURDERING OMRÅDESTABILITET (PDF)

Høring - Detaljregulering for Folkestadveien

Planutvalget behandlet i møte 15. juni detaljregulering for Folkestadveien. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca 25 dekar og skal legge til rette for etablering av bolig, tjenesteyting og sentrumsfunksjoner.

Under kan du lese alle dokumentene i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med «Folkestadveien».

Frist for å uttale seg til forslaget var 26. august.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR FOLKESTADVEIEN (PDF)
BESTEMMELSER (PDF)
GEOTEKNISK VURDERING (PDF)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
MERKNADSBEHANDLING TILLEGGSVARSLING (PDF)
MULIGHETSSTUDIE - DEL 1 (PDF)
MULIGHETSSTUDIE - DEL 2 (PDF)
PLANBESKRIVELSE - DEL 1 (PDF)
PLANBESKRIVELSE - DEL 2 (PDF)
PLANBESKRIVELSE - DEL 3 (PDF)
PLANKART (PDF)
ROS-ANALYSE (PDF)
STØYVURDERING (PDF)
TEKNISK PLAN VA OG OVERVANNSVURDERING (PDF)
TRAFIKKVURDERING (PDF)

Høring - Gylderåsen områderegulering

Planutvalget behandlet i møte 2. juni områderegulering for Gylderåsen. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet er på 2180 dekar og skal legge til rette for etablering av kraftkrevende industri.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Gylderåsen områderegulering".

Frist for å uttale seg til planforslaget var 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN (PDF)
REGULERINGSPLANKART GYLDERÅSEN (PDF)
GEOTEKNISKE FORHOLD (PDF)
TRAFIKK (PDF)
OVERVANNSHÅNDTERING (PDF)
FLOM (PDF)
VANN OG AVLØP (PDF)
TERRENGANALYSE (PDF)
KULTURMINNEUTREDNING (PDF)
REGULERINGSPLANBESKRIVELSE (PDF)
REGULERINGSBESTEMMELSER (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING HOVEDDOKUMENT (PDF)
LANDSKAPSBILDE (PDF)
FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ (PDF)
NATURMANGFOLD (PDF)
KULTURARV (PDF)
KLIMA, ENERGI OG MILJØ (PDF)
ROS ANALYSE (PDF)
FASTSATT PLANPROGRAM (PDF)
NOTAT FRA VIKEN SKOG (PDF)
REFERAT FRA AVKLARINGSMØTE MED VIKEN FYLKESKOMMUNE (PDF)
REFERAT FRA REGIONALT PLANFORUM (PDF)

Høring - Ingulstad Sør

Planutvalget behandlet i møte 2. juni detaljregulering for Ingulstad Sør. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet skal legge til rette for etablering av cirka 90 boenheter, bestående av eneboliger og småhus.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "Ingulstad Sør".

Frist for å uttale seg til planforslaget var 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - INGULSTAD SØR (PDF)
INGULSTAD SØR BESTEMMELSER (PDF)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANKART (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)

Høring - Utbyggingsavtale Folkestad III

Planutvalget behandlet i møte 2. juni endring av utbyggingsavtale for Folkestad 3. Det ble besluttet å legge avtalen til offentlig ettersyn.

Det foreslås å endre avtalen fra opparbeiding av "Kiss & Ride" til opparbeiding av gang- og sykkelvei i Kirkebygden.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "Utbyggingsavtale Folkestad III".

Frist for å uttale seg til forslaget var 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTBYGGINGSAVTALE FOLKESTAD III (PDF)
REGULERINGPLANKART FOR FOLKESTAD 3 (PDF)
REVIDERT UTBYGGINGSAVTALE (PDF)
UTBYGGINGSAVTALE 2016 (PDF)