Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Høringer

Høringer

Våler kommune ønsker å få gode innspill før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Høring - Detaljregulering for Folkestadveien

Planutvalget behandlet i møte 15. juni detaljregulering for Folkestadveien. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca 25 dekar og skal legge til rette for etablering av bolig, tjenesteyting og sentrumsfunksjoner.

Under kan du lese alle dokumentene i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med «Folkestadveien».

Frist for å uttale seg til forslaget er 26. august.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR FOLKESTADVEIEN
BESTEMMELSER
GEOTEKNISK VURDERING
ILLUSTRASJONSPLAN
MERKNADSBEHANDLING TILLEGGSVARSLING
MULIGHETSSTUDIE - DEL 1
MULIGHETSSTUDIE - DEL 2
PLANBESKRIVELSE - DEL 1
PLANBESKRIVELSE - DEL 2
PLANBESKRIVELSE - DEL 3
PLANKART
ROS-ANALYSE
STØYVURDERING
TEKNISK PLAN VA OG OVERVANNSVURDERING
TRAFIKKVURDERING
GI HØRINGSUTTALELSE (ELEKTRONISK SKJEMA)

Tidligere høringer:

Høring - Gylderåsen områderegulering

Planutvalget behandlet i møte 2. juni områderegulering for Gylderåsen. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet er på 2180 dekar og skal legge til rette for etablering av kraftkrevende industri.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Gylderåsen områderegulering".

Frist for å uttale seg til planforslaget er 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN
REGULERINGSPLANKART GYLDERÅSEN
GEOTEKNISKE FORHOLD
TRAFIKK
OVERVANNSHÅNDTERING
FLOM
VANN OG AVLP
TERRENGANALYSE
KULTURMINNEUTREDNING
REGULERINGSPLANBESKRIVELSE
REGULERINGSBESTEMMELSER
KONSEKVENSUTREDNING HOVEDDOKUMENT
LANDSKAPSBILDE
FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ
NATURMANGFOLD
KULTURARV
KLIMA, ENERGI OG MILJØ
ROS ANALYSE
FASTSATT PLANPROGRAM
NOTAT FRA VIKEN SKOG
REFERAT FRA AVKLARINGSMØTE MED VIKEN FYLKESKOMMUNE
REFERAT FRA REGIONALT PLANFORUM

Høring - Ingulstad Sør

Planutvalget behandlet i møte 2. juni detaljregulering for Ingulstad Sør. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet skal legge til rette for etablering av cirka 90 boenheter, bestående av eneboliger og småhus.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "Ingulstad Sør".

Frist for å uttale seg til planforslaget er 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - INGULSTAD SØR
INGULSTAD SØR BESTEMMELSER
ILLUSTRASJONSPLAN
INNSPILL TIL PLANEN VED OPPSTART
PLANBESKRIVELSE
PLANKART
TRAFIKKANALYSE

Høring - Utbyggingsavtale Folkestad III

Planutvalget behandlet i møte 2. juni endring av utbyggingsavtale for Folkestad 3. Det ble besluttet å legge avtalen til offentlig ettersyn.

Det foreslås å endre avtalen fra opparbeiding av "Kiss & Ride" til opparbeiding av gang- og sykkelvei i Kirkebygden.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "Utbyggingsavtale Folkestad III".

Frist for å uttale seg til forslaget er 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTBYGGINGSAVTALE FOLKESTAD III
REGULERINGPLANKART FOR FOLKESTAD 3
REVIDERT UTBYGGINGSAVTALE
UTBYGGINGSAVTALE 2016