Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Høringer

Høringer

Våler kommune ønsker å få gode innspill før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

GJELDENDE HØRINGER:

Kommunedelplan oppvekst 2024-2036

Kommunedelplan for oppvekst 2024-2036 legges herved ut på høring i 10 uker.

Du er velkommen til å si din mening ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "overskrift " (se ovenfor).
Frist for å uttale seg er: 15. august 2024.

KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2024-2036 - TIL HØRING
SAMLET SAKSFREMSTILLING ETTER BEHANDLING I FORMANNSKAPET DEN 06.06.24
GI DIN HØRINGSUTTALELSE HER (PDF I NY FANE)

TIDLIGERE HØRINGER:

Bever

Bever som sitter på land, ved vannet

Åpning for jakt på bever


Forslag til kommunale målsettinger og forskrift for beverjakt i Våler legges ut på offentlig høring. Høringsfristen settes til 6 uker.

Du er velkommen til å si din mening ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "overskrift " (se ovenfor).
Frist for å uttale seg var 6. juni 2024

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM JAKT PÅ BEVER
SAKSFRAMLEGG - ÅPNING FOR JAKT PÅ BEVER MED FORSLAG TIL KOMMUNALE MÅLSETTINGER.

Åpning for jakt på hjort

Forslag til forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Våler kommune sendes på høring. Forslag til kommunale målsettinger for hjort i kommunen sendes samtidig også ut for høring. Høringsfristen settes til 6 uker.

Du er velkommen til å si din mening ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "overskrift " (se ovenfor).
Frist for å uttale seg var 6. juni 2024

Hjort

Bilde av en hjort omgitt av høyt gress

FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT ETTER ELG, HJORT OG RÅDYR I VÅLER KOMMUNE, ØSTFOLD
KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALGTNING AV HJORT I VÅLER KOMMUNE, ØSTFOLD.

Utbyggingsavtaler Ingulstad Sør, Åkerveien 17, Fosseberget 2, Folkestadveien, Rød 2

Planutvalget behandlet i møte 17.april 2024 følgende utbyggingsavtaler:

  • Ingulstad Sør
  • Åkerveien 17
  • Fosseberget 2
  • Folkestadveien
  • Rød 2

I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 ble det besluttet å legge avtalene ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager.

Under ligger alle utbyggingsavtalene. Øvrige plandokumenter finner du ved å søke opp aktuell plan på arealplaner.no:

AREALPLANER.NO (NY FANE)

Du er velkommen til å si din mening ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Utbyggingsavtale *plannavn*".

Frist for å uttale seg til forslaget er 24.mai 2024.

UTBYGGINGSAVTALE INGULSTAD SØR (PDF I NY FANE)
UTBYGGINGSAVTALE ÅKERVEIEN 17 (PDF I NY FANE)
UTBYGGINGSAVTALE FOSSEBERGET 2 (PDF I NY FANE)
UTBYGGINGSAVTALE FOLKESTADVEIEN (PDF I NY FANE)
UTBYGGINGSAVTALE RØD 2 (PDF I NY FANE)

Lokale forskrifter - til skolene i Våler

Følgende forslag til lokale forskrifter legges ut til høring:

  • Skoleregler - sak 2024/908
  • Permisjon - sak 2024/686
  • Skolerute - sak 2024/712
  • Skriftspråk som hovedmål - sak 2024/685
  • Skolefritidsordning - sak 2024/687

Under kan du lese forlagene til de lokale forskriftene. Forskriftene ble, i formannskapets møte den 14.03.2024, vedtatt at de skal legges ut til høring i 6 uker.

Du er velkommen til å si din mening ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "overskrift og saksnummer" (se ovenfor).

Høringsfristen var 19. mai 2024

FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM SKOLEREGLER I VÅLER KOMMUNE
FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM PERMISJON FRA SKOLE I VÅLER KOMMUNE
FORSLAG OM LOKAL FORSKRIFT OM SKOLERUTE 2024/2025
FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM HOVEDMÅL PÅ HVER SKOLE I VÅLER KOMMUNE
FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VÅLER KOMMUNE

Fosseberget II - Mindre reguleringsendring

Reguleringsplanen Fosseberget II skal oppdateres til gjeldende lovverk, forskrifter og kommuneplan. Planområdet er en del av boligområdet Fosseberget II. Gjeldende reguleringsplan er fra 1989, og endringene vil gjelde for den nordøstre delen av planområdet som foreløpig ikke er utbygd. Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av frittliggende småhusbebyggelse.

Endringen av reguleringsplanen er vurdert til å falle under forenklet prosess, jfr. Plan- og bygningsloven §12-14. Kriteriene for dette er at endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Før planmyndighetenes behandling av søknad om mindre endring av reguleringsplan, skal saken forelegges myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som berøres av vedtaket. Disse skal gis anledning til å uttale seg, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-14 tredje avsnitt, og det er med denne bakgrunnen planen nå sendes ut på høring.

Under kan du lese alle dokumenter i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt «Elektroniske skjema – høringssvar». Husk å merke høringssvaret ditt med «Fosseberget II».

Uttalelsesfrist var 26.april 2024.

PLANKART (PDF I NY FANE)
REGULERINGSBESTEMMELSER (PDF I NY FANE)
KOMMENTARER TIL PLANENDRING (PDF I NY FANE)
SAMMENDRAG AV INNSPILL (PDF I NY FANE)
SE GJELDENDE PLAN PÅ AREALPLANER.NO (NY FANE)

Sentrumsplan Våler - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

I samsvar med §§ 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av planarbeid og høring av planprogram for sentrumsplan Våler. Alle innbyggere, næringsaktører og andre interesserte inviteres til å gi innspill til planarbeidet og planprogrammet. Frist er 01.03.2024.

Formålet med planarbeidet er å lage en helhetlig sentrumsplan som legger til rette for å skape gode sentrumsfunksjoner i Våler. Planen skal avklare fremtidig arealbruk og definere overordnede føringer, mål og visjoner for sentrumsutviklingen. Sentrumsplanen skal fungere som et verktøy for å nå målene som er satt.

Planområdet er på ca. 214 daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til hensynssone gjennomføring/omforming sentrum. Planområdet ligger sentralt i Kirkebygden og omfatter store deler av Folkestad-området i tillegg til Kirkebygden barnehage, Kirkebygden barneskole, Våler ungdomsskole, idrettsanlegget, Folkestad gård og inntilliggende jorde. I sør avgrenses planområdet av fylkesvei 121. Planområdets nordlige del består av et skogsområde og huser blant annet starten av Kirkebygdens lysløype.

Iht. plan- og bygningsloven §4-2 skal alle forslag til planer ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger. Planen er vurdert til å ikke falle inn under planer og tiltak som omfattes av forskriften om konsekvensutredninger. På grunn av sentrumsplanens betydning for lokalsamfunnet, er det allikevel valgt å utarbeide et planprogram som presenterer viktige temaer for planarbeidet og deres virkninger.

Under kan du se kart over planområdet og forslag til planprogram. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt «Elektroniske skjema – høringssvar». Husk å merke høringssvaret ditt med «Planprogram sentrum».

Frist for å uttale seg til planforslaget var 1.mars 2024.

KART - PLANAVGRENSNING SENTRUM (PDF)
PLANPROGRAM SENTRUM (PDF)

Åkerveien 17, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 18.oktober 2023 detaljregulering for Åkerveien 17. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er en fortetting av frittliggende småhusbebyggelse på Våk. Det legges til rette for et sosialt nabolagsmiljø med en sentralt plassert leke-/møteplass hvor alle tomter grenser mot naturen.

Under kan du lese alle dokumenter i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt «Elektroniske skjema – høringssvar». Husk å merke høringssvaret ditt med «Åkerveien 17».

Frist for å uttale seg til planforslaget var 10.desember 2023.

Kerveien

Flyfoto Åkerveien.

ILLUSTRASJONSPLAN ÅKERVEIEN 17
PLANBESKRIVELSE ÅKERVEIEN 17
PLANKART ÅKERVEIEN 17
REGULERINGSBESTEMMELSER ÅKERVEIEN 17
SAMLET SAKSFREMSTILLING ÅKERVEIEN 17

Revidering av lokal forskrift for mindre avløpsløsninger

Lokal forskrift ble sendt på høring etter behandling i Formannskapet 08.06.23. Det kom ikke inn noen høringsuttalelser før fristen 01.09.23. Saken ble behandlet i Formannskapet 17.10.23 og i Kommunestyret 26.10.23. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt (møte 26.10.23) endret i veilederen til den lokale forskriften:

I forbindelse med fritidsbebyggelse kan innlagt vann tillates, og det gis utslippstillatelse for svartvann/avløpsvann for nedslagsfelt til vannområdet Morsa, forutsatt godkjent avløpsløsning som tilfredsstiller forskrift og rensekrav. Det vil si, det tillates installert vannklosett med utslipp til resipient fra fritidsbebyggelse der godkjent avløpsløsning som tilfredsstiller forskrift og rensekrav er installert. Tett tank tillates normalt ikke for fritidsbebyggelse.

Det ble vedtatt at forslaget skulle sendes på ny høring.
Nedenfor kan du lese alle dokumenter i saken.

Du er velkommen til å si din mening ved å bruke vårt «Elektroniske skjema – høringssvar». Husk å merke høringssvaret ditt med «lokal forskrift for midre avløpsløsninger".

Høringsfristen var 29.11.2023.

Avløps rør
LOKAL FORSKRIFT AVLØPSRENSEANLEGG VÅLER KOMMUNE (WORD FIL)
LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I VÅLER KOMMUNE (PDF)
LOVSPEIL LOKAL FORSKRIFT VÅLER KOMMUNE (PDF)
REVIDERT VEILEDNING SEPARATE AVLØPSANLEGG VÅLER KOMMUNE (PDF)

Ny gebyrforskrift

Våler kommune har utarbeidet forslag til ny gebyrforskrift for private reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering som vi nå legger ut til høring.

Den nye forskriften skal sørge for å finansiere de oppgavene som kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre, samt være mest mulig rettferdig for alle forslagsstillere, tiltakshavere, innsendere og rekvirenter.

Gebyrforskriften er utarbeidet i tråd med selvkostprinsippet og skal gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene.

Uttalelser til forskriften kan du gi ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "ny gebyrforskrift":

Høringsfristen var 20. november 2023.

OFFENTLIG ETTERSYN, NY GEBYRFORSKRIFT (PDF)
UTKAST GEBYRFORSKRIFT (PDF)

Støy og sikkerhetsvoll – Fjell Skytebane, offentlig ettersyn detaljregulering

NY INFORMASJON (28.09.2023):

Planutvalget behandlet i møte 31.mai 2023 ny detaljregulering for Støy og sikkerhestvoll – Fjell skytebane. I høringsmøtet som ble avholdt 7.juni ble det informert om en tilleggsutredning med revidert støyrapport og støykart. Høringen ble vedtatt avbrutt fram til ny støyutredning forelå (PS0014/23). Tilleggsutredningen er nå mottatt og detaljreguleringen ble lag ut til nytt offentlig ettersyn 15.september 2023.

Administrasjonen ble senere gjort oppmerksom på at tilleggspunktene etter politisk behandling i planutvalget i mai ikke er blitt med i det administrative vedtaket om offentlig ettersyn. 28.september ble punktene og en kort utredning sendt ut til høringsparter. Høringsfristen ble da noe forlenget.

Formålet med planen er å etablere støy- og sikkerhetsvoller rundt skytebanen og med dette også etablering av deponi. Det legges også til rette for en oppgradering av skytebanen. Politiets bruk av pistolbanen er også inkludert i planforslaget.

Tilleggsutredning med revidert støyrapport er markert med NY i saksdokumentene.
Tilleggspunkter til høringsbrev er markert med NY i saksdokumentene.

Saken sendes nå på nytt til offentlig ettersyn til faste høringsinstanser, samt til 87 bolig- og fritidseiendommer. Uttalelsene vi allerede har mottatt, vil bli vurdert i den utstrekning de ikke eksplisitt omhandler forhold som berøres av nye støyutredninger.

Under kan du lese alle dokumenter i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt «Elektroniske skjema – høringssvar». Husk å merke høringssvaret ditt med «Støy og sikkerhetsvoll - Fjell skytebane».

Ny høringsfrist var 9.november.

Jente med jaktklær, gevær og hund

Illustrasjonsbilde jente med gevær og hund

BIOFOKUS-NOTAT (PDF)
FAGNOTAT OVERVANN (PDF)
KART LANDSKAP (PDF)
INFORMASJON INNHENTET FRA POLITIET VEDRØRENDE BRUK AV PISTOLBANEN (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING FOR LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING FOR STØY (PDF)
DETALJREGULERING STØY OG SIKKERHETSVOLL FJELL SKYTEBANE 1 (PDF)
OVERSIKT HØRINGSINSTANSER (PDF)
OVERSIKT PRIVATPERSONER SOM FÅR SAKEN TILSENDT (PDF)
PLANBESKRIVELSE NY (PDF)
PLANBESTEMMELSER NY (PDF)
PLANKART 2 (PDF)
PLANPROGRAM (PDF)
ROS ANALYSE (PDF)
STATSFORVALTERENS OMGJØRING AV EGET VEDTAK (PDF)
STØYSONEKART 1 2 3 (PDF)
STØYUTREDNING RIEBER NY (PDF)
TILTAKSPLAN MED RISIKOVURDERING (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)
VANNSTAND ETTER UTBYGGING (PDF)
VANNSTAND FØR UTBYGGING (PDF)
VURDERING AV FORURENSET GRUNN OG VANN NY (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING PLANUTVALGET 31.05.23 (PDF)

Rød 2, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 15.juni 2023 detaljregulering for Rød 2. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å fortette og øke variasjonen i boligtyper på tettstedet Våk i Våler kommune. Detaljreguleringen legger til rette for etablering av eneboliger, kjede-/rekkehus og blokker i tråd med kommuneplanens arealdel.

Under kan du lese alle dokumenter i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt «Elektroniske skjema – høringssvar». Husk å merke høringssvaret ditt med «Rød 2».

I forbindelse med planen for Rød 2 blir det arrangert åpent høringsmøte på Herredshuset torsdag 17.august kl. 18:00.

Frist for å uttale seg til planforslaget var 8. september 2023.

Oversiktsbilde over Rød 2 med skog, bygninger og veier

Illustrasjonsbilde Rød 2

OMRÅDESTABILITET RØD 2 (PDF)
RØD 2 ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
RØD 2 PLANBESKRIVELSE (PDF)
RØD 2 PLANKART (PDF)
RØD 2 REGULERINGSBESTEMMELSER (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
STØYRAPPORT RØD 2 (PDF)
TILLEGGSPUNKTER TIL HØRINGSBREV NY (PDF)
TRAFIKKANALYSE RØD 2 (PDF)
VAO RAPPORT RØD 2 (PDF)
VIKEN ARKEOLOGISK REGISTRERING RØD 2 (PDF)

Forslag om endring av lokal forskrift for mindre avløpsløsninger, Våler kommune

Våler kommune har vann og vassdrag som er sårbare for forurensning. Avløpsutslipp i kommunen ender ut i resipienter med store brukerinteresser, enten direkte eller lengre ned i vassdragssystemet. Våler kommune har i dag Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Våler kommune i Østfold (trådte i kraft 01.01.09). Vi har opparbeidet oss mye kunnskap om funksjon og drift av separate avløpsanlegg siden denne ble utarbeidet. Forskriften er moden for revisjon, og vil oppheves ved vedtak av ny lokal forskrift.

Forslag til ny forskrift er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom kommunene i vannområdene Morsa, Glomma sør, Haldenvassdraget og Øyeren, og er formidlet til alle kommunene i disse vannområdene. Forslag til ny lokal forskrift med tilhørende lovspeil og veileder ligger i linkene under.

Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Lokal forskrift for mindre avløpsløsninger».

Frist for høringsuttalse var 1. september 2023.

LOKAL FORSKRIFT AVLØPSRENSEANLEGG 50PE VÅLER KOMMUNE (PDF)
01.01.09 - LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I VÅLER KOMMUNE (PDF)
LOVSPEIL LOKAL FORSKRIFT VÅLER KOMMUNE (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT (PDF)
VEILEDNING SEPARATE AVLØPSANLEGG VÅLER KOMMUNE (PDF)

Våler Næringspark D1 og D2, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 31.mai 2023 detaljregulering for Våler Næringspark, felt D1 og D2. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Felt D1 og D2 omfattes av områdeplan for Våler næringspark og ligger nordøst i dette planområdet. Planen skal lege til rette for kombinert bebyggelses- og anleggsformål med underformål industri og lager.

Under kan du lese alle dokumentene i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".

Husk å merke høringssvaret ditt med "Våler Næringspark D1 og D2".

Frist for å uttale seg til planforslaget var 21. august 2023.

Grafisk bilde av mark og skog på næringspark

Illustrasjonsbilde Våler næringspark

DETALREGULERING FOR VÅLER NÆRINGSPARK D1 OG D2 (PDF)
KU NOTAT (PDF)
LANDSKAPSVIRKNINGER (PDF)
OVERVANNSHÅNDTERING TRINN 1 OG 2 (PDF)
OVERVANNSHÅNDTERING TRINN 3 (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANBESTEMMELSE (PDF)
PLANKART 1 (PDF)
REDEGJØRELSE FOR OVERVANN (PDF)
REDEGJØRELSE FOR RENSEEFFEKT PÅ OVERVANN (PDF)
SAMMENDRAG AV INNSPILL ETTER OPPSTART (PDF)
STØYRAPPORT (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING PLANUTVALGET 31.05.2023 (PDF)

Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Våler kommune

Lokal forskrift
Utkast til forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Våler kommune er på høring. Frist for å komme med innspill er 17. august 2023.

Lovhjemmel
Med hjemmel i lov 22 juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10.

Du er velkommen til å si din mening om forskriften ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med: "23/948 - Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring"

Frist for høringsuttalse var 17. august 2023.

FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES ØKONOMISKE GODTGJØRING (PDF)

Forskrift om politivedtekt i Våler kommune

Formannskapet vedtok i møte 09.02.2023, sak 5/23 at revidert forskrift om politivedtekt for Våler kommune legges ut til offentlig høring.
Høringsfristen var 01.04.2023.

I forvaltningsloven § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte står det blant annet: «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre....."

Når høringsfristen er over, vil innspillene bli behandlet.
Høringsuttalelse kan sendes ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Forskrift politivedtekt".

Vedtektene vil deretter bli fremlagt for formannskapet på nytt, og for endelig vedtak i kommunestyret. Kommunestyrets endelige vedtak skal oversendes til Politidirektoratet for legalitets- /lovlighetskontroll, med stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Den nye politivedtekten vil tre i kraft én – 1 – måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Mann slår med dommerklubbe

Bilde: mann slår med klubbe

SAMLET SAKSFREMTILLING FORSKRIFT POLITIVEDTEKT (PDF)
REVIDERT FORSKRIFT POLITIVEDTEKT VÅLER KOMMUNE (PDF)

Detaljregulering for nasjonal planID 3018_72 Våler Næringspark Felt A – Offentlig ettersyn

Planutvalget i Våler kommune har i møte 30.11.2022 (saksnr 0021/22), i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Våler Næringspark Felt A til offentlig ettersyn.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor felt A i gjeldende områdereguleringsplan Våler næringspark.

Uttalelse kan sendes ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Våler Næringspark".

Frist til å uttale seg til forslaget var 30. januar 2023.

Plankart som viser område over næringpark

Våler Næringspark Felt A

DETALJREGULERING VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
VEDLEGG 1 PLANKART (PDF)
PLANBESTEMMELSER (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
OVERVANN (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)
SNITT OG PLANSKISSE (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING DETALJREGULERING VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)

G/S Rødsund, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 9. november detaljregulering for gang- og sykkelvei Rødsund. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planen er felles med Moss og omfatter blant annet kryssing av Rødsund over gamle brukar.

Under kan du lese alle dokumentene i saken.

Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med «Rødsund».

Frist for å uttale seg til forslaget var 15. januar 2023.

Vansjø Rødsund viser hvor gang og sykkelvei er tenkt å plasseres

Rødsund

ALTERNATIVSVURDERING 2017 (PDF)
FLOMANALYSE (PDF)
FORPROSJEKT (PDF)
LANDSKAP OG KULTURARV (PDF)
NOTAT OM LØSNINGSVALG VED FV. 120 RØDSUND, GANG- OG SYKKELVEI, VÅLER KOMMUNE (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANBESTEMMELSER (PDF)
PLANKART (PDF)
ROS-ANALYSE (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
SAMMENDRAG - VARSEL OM OPPSTART (PDF)
SKISSEPROSJEKT GANGBRU (PDF)
STØYUTREDNING (PDF)
TEKNISK DETALJPLAN (PDF)
UTTALELSER VED VARSEL OM OPPSTART (PDF)
VURDERING OMRÅDESTABILITET (PDF)

Høring - Detaljregulering for Folkestadveien

Planutvalget behandlet i møte 15. juni detaljregulering for Folkestadveien. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca 25 dekar og skal legge til rette for etablering av bolig, tjenesteyting og sentrumsfunksjoner.

Under kan du lese alle dokumentene i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med «Folkestadveien».

Frist for å uttale seg til forslaget var 26. august 2022.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR FOLKESTADVEIEN (PDF)
BESTEMMELSER (PDF)
GEOTEKNISK VURDERING (PDF)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
MERKNADSBEHANDLING TILLEGGSVARSLING (PDF)
MULIGHETSSTUDIE - DEL 1 (PDF)
MULIGHETSSTUDIE - DEL 2 (PDF)
PLANBESKRIVELSE - DEL 1 (PDF)
PLANBESKRIVELSE - DEL 2 (PDF)
PLANBESKRIVELSE - DEL 3 (PDF)
PLANKART (PDF)
ROS-ANALYSE (PDF)
STØYVURDERING (PDF)
TEKNISK PLAN VA OG OVERVANNSVURDERING (PDF)
TRAFIKKVURDERING (PDF)