Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Høringer

Høringer

Våler kommune ønsker å få gode innspill før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Gjeldende Høringer:

Støy og sikkerhetsvoll – Fjell Skytebane, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 31.mai 2023 ny detaljregulering for Støy og sikkerhestvoll – Fjell skytebane. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å etablere støy- og sikkerhetsvoller rundt skytebanen og med dette også etablering av deponi. Det legges også til rette for en oppgradering av skytebanen.

Under kan du lese alle dokumentene i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Støy og sikkerhetsvoll – Fjell skytebane».

I forbindelse med planen for Fjell skytebane, blir det arrangert åpent høringsmøte på Herredshuset onsdag 7. juni klokka 1800.

Frist for å uttale seg til planforslaget er 20. august 2023.

BIOFOKUS-NOTAT (PDF)
FAGNOTAT OVERVANN (PDF)
INFORMASJON INNHENTET FRA POLITIET VEDRØRENDE BRUK AV PISTOLBANEN NY (PDF)
KART LANDSKAP (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING FOR LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING FOR STØY (PDF)
NY DETALJREGULERING STØY OG SIKKERHETSVOLL FJELL SKYTEBANE 1
OVERSIKT HØRINGSINSTANSER (PDF)
OVERSIKT PRIVATPERSONER SOM FÅR SAKEN TILSENDT (PDF)
PLANBESKRIVELSE NY (PDF)
PLANBESTEMMELSER NY (PDF)
PLANKART 2 (PDF)
PLANPROGRAM REVIDERT NY (PDF)
ROS ANALYSE (PDF)
STATSFORVALTERENS OMGJØRING AV EGET VEDTAK (PDF)
STØYSONEKART 1 2 3 (PDF)
TILTAKSPLAN MED RISIKOVURDERING NY (PDF)
TRAFIKKANALYSE NY (PDF)
VANNSTAND ETTER UTBYGGING (PDF)
VANNSTAND FØR UTBYGGING (PDF)
VURDERING AV FORURENSET GRUNN OG VANN NY (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING PLANUTVALGET 31.05.23
GI DIN HØRINGSUTTALELSE HER (ELEKTRONISK SKJEMA)

Våler Næringspark D1 og D2, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 31.mai 2023 detaljregulering for Våler Næringspark, felt D1 og D2. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Felt D1 og D2 omfattes av områdeplan for Våler næringspark og ligger nordøst i dette planområdet. Planen skal lege til rette for kombinert bebyggelses- og anleggsformål med underformål industri og lager.

Under kan du lese alle dokumentene i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".

Husk å merke høringssvaret ditt med "Våler Næringspark D1 og D2".

Frist for å uttale seg til planforslaget er 21. august 2023.

DETALREGULERING FOR VÅLER NÆRINGSPARK D1 OG D2 (PDF)
KU NOTAT (PDF)
LANDSKAPSVIRKNINGER (PDF)
OVERVANNSHÅNDTERING TRINN 1 OG 2 (PDF)
OVERVANNSHÅNDTERING TRINN 3 (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANBESTEMMELSE (PDF)
PLANKART 1 (PDF)
REDEGJØRELSE FOR OVERVANN (PDF)
REDEGJØRELSE FOR RENSEEFFEKT PÅ OVERVANN (PDF)
SAMMENDRAG AV INNSPILL ETTER OPPSTART (PDF)
STØYRAPPORT (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING PLANUTVALGET 31.05.2023
GI DIN HØRINGSUTTALELSE HER (ELEKTRONISK SKJEMA)

Tidligere høringer:

Forskrift om politivedtekt i Våler kommune

Formannskapet vedtok i møte 09.02.2023, sak 5/23 at revidert forskrift om politivedtekt for Våler kommune legges ut til offentlig høring.
Høringsfristen er 01.04.2023.

I forvaltningsloven § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte står det blant annet: «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre....."

Når høringsfristen er over, vil innspillene bli behandlet.
Høringsuttalelse kan sendes ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Forskrift politivedtekt".

Vedtektene vil deretter bli fremlagt for formannskapet på nytt, og for endelig vedtak i kommunestyret. Kommunestyrets endelige vedtak skal oversendes til Politidirektoratet for legalitets- /lovlighetskontroll, med stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Den nye politivedtekten vil tre i kraft én – 1 – måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

SAMLET SAKSFREMTILLING FORSKRIFT POLITIVEDTEKT (PDF)
REVIDERT FORSKRIFT POLITIVEDTEKT VÅLER KOMMUNE (PDF)
Rettferdighet

Bilde: mann slår med klubbe

Detaljregulering for nasjonal planID 3018_72 Våler Næringspark Felt A – Offentlig ettersyn

Planutvalget i Våler kommune har i møte 30.11.2022 (saksnr 0021/22), i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Våler Næringspark Felt A til offentlig ettersyn.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor felt A i gjeldende områdereguleringsplan Våler næringspark.

Uttalelse kan sendes ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Våler Næringspark".

Frist til å uttale seg til forslaget er 30. januar 2023.

Microsoft Teams image

Våler Næringspark Felt A

DETALJREGULERING VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
VEDLEGG 1 PLANKART (PDF)
PLANBESTEMMELSER (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
OVERVANN (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)
SNITT OG PLANSKISSE (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING DETALJREGULERING VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)

G/S Rødsund, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 9. november detaljregulering for gang- og sykkelvei Rødsund. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planen er felles med Moss og omfatter blant annet kryssing av Rødsund over gamle brukar.

Under kan du lese alle dokumentene i saken.

Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med «Rødsund».

Frist for å uttale seg til forslaget er 15. januar 2023.

Bilde Rødsund 2022

Rødsund

ALTERNATIVSVURDERING 2017 (PDF)
FLOMANALYSE (PDF)
FORPROSJEKT (PDF)
LANDSKAP OG KULTURARV (PDF)
NOTAT OM LØSNINGSVALG VED FV. 120 RØDSUND, GANG- OG SYKKELVEI, VÅLER KOMMUNE (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANBESTEMMELSER (PDF)
PLANKART (PDF)
ROS-ANALYSE (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
SAMMENDRAG - VARSEL OM OPPSTART (PDF)
SKISSEPROSJEKT GANGBRU (PDF)
STØYUTREDNING (PDF)
TEKNISK DETALJPLAN (PDF)
UTTALELSER VED VARSEL OM OPPSTART (PDF)
VURDERING OMRÅDESTABILITET (PDF)

Høring - Detaljregulering for Folkestadveien

Planutvalget behandlet i møte 15. juni detaljregulering for Folkestadveien. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca 25 dekar og skal legge til rette for etablering av bolig, tjenesteyting og sentrumsfunksjoner.

Under kan du lese alle dokumentene i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med «Folkestadveien».

Frist for å uttale seg til forslaget er 26. august.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR FOLKESTADVEIEN (PDF)
BESTEMMELSER (PDF)
GEOTEKNISK VURDERING (PDF)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
MERKNADSBEHANDLING TILLEGGSVARSLING (PDF)
MULIGHETSSTUDIE - DEL 1 (PDF)
MULIGHETSSTUDIE - DEL 2 (PDF)
PLANBESKRIVELSE - DEL 1 (PDF)
PLANBESKRIVELSE - DEL 2 (PDF)
PLANBESKRIVELSE - DEL 3 (PDF)
PLANKART (PDF)
ROS-ANALYSE (PDF)
STØYVURDERING (PDF)
TEKNISK PLAN VA OG OVERVANNSVURDERING (PDF)
TRAFIKKVURDERING (PDF)

Høring - Gylderåsen områderegulering

Planutvalget behandlet i møte 2. juni områderegulering for Gylderåsen. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet er på 2180 dekar og skal legge til rette for etablering av kraftkrevende industri.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Gylderåsen områderegulering".

Frist for å uttale seg til planforslaget er 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN (PDF)
REGULERINGSPLANKART GYLDERÅSEN (PDF)
GEOTEKNISKE FORHOLD (PDF)
TRAFIKK (PDF)
OVERVANNSHÅNDTERING (PDF)
FLOM (PDF)
VANN OG AVLØP (PDF)
TERRENGANALYSE (PDF)
KULTURMINNEUTREDNING
REGULERINGSPLANBESKRIVELSE (PDF)
REGULERINGSBESTEMMELSER (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING HOVEDDOKUMENT (PDF)
LANDSKAPSBILDE (PDF)
FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ (PDF)
NATURMANGFOLD (PDF)
KULTURARV (PDF)
KLIMA, ENERGI OG MILJØ (PDF)
ROS ANALYSE (PDF)
FASTSATT PLANPROGRAM (PDF)
NOTAT FRA VIKEN SKOG (PDF)
REFERAT FRA AVKLARINGSMØTE MED VIKEN FYLKESKOMMUNE (PDF)
REFERAT FRA REGIONALT PLANFORUM (PDF)

Høring - Ingulstad Sør

Planutvalget behandlet i møte 2. juni detaljregulering for Ingulstad Sør. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet skal legge til rette for etablering av cirka 90 boenheter, bestående av eneboliger og småhus.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "Ingulstad Sør".

Frist for å uttale seg til planforslaget er 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - INGULSTAD SØR (PDF)
INGULSTAD SØR BESTEMMELSER (PDF)
ILLUSTRASJONSPLAN (PDF)
PLANBESKRIVELSE (PDF)
PLANKART (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)

Høring - Utbyggingsavtale Folkestad III

Planutvalget behandlet i møte 2. juni endring av utbyggingsavtale for Folkestad 3. Det ble besluttet å legge avtalen til offentlig ettersyn.

Det foreslås å endre avtalen fra opparbeiding av "Kiss & Ride" til opparbeiding av gang- og sykkelvei i Kirkebygden.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "Utbyggingsavtale Folkestad III".

Frist for å uttale seg til forslaget er 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTBYGGINGSAVTALE FOLKESTAD III (PDF)
REGULERINGPLANKART FOR FOLKESTAD 3 (PDF)
REVIDERT UTBYGGINGSAVTALE (PDF)
UTBYGGINGSAVTALE 2016 (PDF)