Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Høringer

Høringer

Våler kommune ønsker å få gode innspill før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Gjeldende Høring:

Pr nå er det ingen gjeldende høringer i Våler kommune

Tidligere høringer:

Detaljregulering for nasjonal planID 3018_72 Våler Næringspark Felt A – Offentlig ettersyn

Planutvalget i Våler kommune har i møte 30.11.2022 (saksnr 0021/22), i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Våler Næringspark Felt A til offentlig ettersyn.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor felt A i gjeldende områdereguleringsplan Våler næringspark.

Uttalelse kan sendes ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Våler Næringspark".

Frist til å uttale seg til forslaget er 30. januar 2023.

Microsoft Teams image

Våler Næringspark Felt A

DETALJREGULERING VÅLER NÆRINGSPARK FELT A
VEDLEGG 1 PLANKART
PLANBESTEMMELSER
PLANBESKRIVELSE
OVERVANN
TRAFIKKANALYSE
SNITT OG PLANSKISSE
SAMLET SAKSFREMSTILLING DETALJREGULERING VÅLER NÆRINGSPARK FELT A

G/S Rødsund, offentlig ettersyn detaljregulering

Planutvalget behandlet i møte 9. november detaljregulering for gang- og sykkelvei Rødsund. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planen er felles med Moss og omfatter blant annet kryssing av Rødsund over gamle brukar.

Under kan du lese alle dokumentene i saken.

Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med «Rødsund».

Frist for å uttale seg til forslaget er 15. januar 2023.

Bilde Rødsund 2022

Rødsund

ALTERNATIVSVURDERING 2017
FLOMANALYSE
FORPROSJEKT
LANDSKAP OG KULTURARV
NOTAT OM LØSNINGSVALG VED FV. 120 RØDSUND, GANG- OG SYKKELVEI, VÅLER KOMMUNE
PLANBESKRIVELSE
PLANBESTEMMELSER
PLANKART
ROS-ANALYSE
SAMLET SAKSFRAMSTILLING
SAMMENDRAG - VARSEL OM OPPSTART
SKISSEPROSJEKT GANGBRU
STØYUTREDNING
TEKNISK DETALJPLAN
UTTALELSER VED VARSEL OM OPPSTART
VURDERING OMRÅDESTABILITET

Høring - Detaljregulering for Folkestadveien

Planutvalget behandlet i møte 15. juni detaljregulering for Folkestadveien. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca 25 dekar og skal legge til rette for etablering av bolig, tjenesteyting og sentrumsfunksjoner.

Under kan du lese alle dokumentene i saken. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med «Folkestadveien».

Frist for å uttale seg til forslaget er 26. august.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR FOLKESTADVEIEN
BESTEMMELSER
GEOTEKNISK VURDERING
ILLUSTRASJONSPLAN
MERKNADSBEHANDLING TILLEGGSVARSLING
MULIGHETSSTUDIE - DEL 1
MULIGHETSSTUDIE - DEL 2
PLANBESKRIVELSE - DEL 1
PLANBESKRIVELSE - DEL 2
PLANBESKRIVELSE - DEL 3
PLANKART
ROS-ANALYSE
STØYVURDERING
TEKNISK PLAN VA OG OVERVANNSVURDERING
TRAFIKKVURDERING

Høring - Gylderåsen områderegulering

Planutvalget behandlet i møte 2. juni områderegulering for Gylderåsen. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet er på 2180 dekar og skal legge til rette for etablering av kraftkrevende industri.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar". Husk å merke høringssvaret ditt med "Gylderåsen områderegulering".

Frist for å uttale seg til planforslaget er 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN
REGULERINGSPLANKART GYLDERÅSEN
GEOTEKNISKE FORHOLD
TRAFIKK
OVERVANNSHÅNDTERING
FLOM
VANN OG AVLP
TERRENGANALYSE
KULTURMINNEUTREDNING
REGULERINGSPLANBESKRIVELSE
REGULERINGSBESTEMMELSER
KONSEKVENSUTREDNING HOVEDDOKUMENT
LANDSKAPSBILDE
FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ
NATURMANGFOLD
KULTURARV
KLIMA, ENERGI OG MILJØ
ROS ANALYSE
FASTSATT PLANPROGRAM
NOTAT FRA VIKEN SKOG
REFERAT FRA AVKLARINGSMØTE MED VIKEN FYLKESKOMMUNE
REFERAT FRA REGIONALT PLANFORUM

Høring - Ingulstad Sør

Planutvalget behandlet i møte 2. juni detaljregulering for Ingulstad Sør. Det ble besluttet å legge planen til offentlig ettersyn.

Planområdet skal legge til rette for etablering av cirka 90 boenheter, bestående av eneboliger og småhus.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "Ingulstad Sør".

Frist for å uttale seg til planforslaget er 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - INGULSTAD SØR
INGULSTAD SØR BESTEMMELSER
ILLUSTRASJONSPLAN
PLANBESKRIVELSE
PLANKART
TRAFIKKANALYSE

Høring - Utbyggingsavtale Folkestad III

Planutvalget behandlet i møte 2. juni endring av utbyggingsavtale for Folkestad 3. Det ble besluttet å legge avtalen til offentlig ettersyn.

Det foreslås å endre avtalen fra opparbeiding av "Kiss & Ride" til opparbeiding av gang- og sykkelvei i Kirkebygden.

Under kan du lese alle dokumentene. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt "Elektroniske skjema - høringssvar".
Husk å merke høringssvaret ditt med "Utbyggingsavtale Folkestad III".

Frist for å uttale seg til forslaget er 5. august 2022

SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTBYGGINGSAVTALE FOLKESTAD III
REGULERINGPLANKART FOR FOLKESTAD 3
REVIDERT UTBYGGINGSAVTALE
UTBYGGINGSAVTALE 2016