Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Folkehelse SLT

SLT Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge

Logo SLT

1. Mål

Målet er at kommunens barn og unge

• skal få riktig hjelp til riktig tid, ved å etablere et tverrfaglig samarbeid som skal

• bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø, ved å etablere tverrfaglig samarbeid på tvers av etater og faggrupper.

Målgruppen for SLT- arbeidet i Våler kommune er barn og ungdom 10- 24 år

2. Visjon

• Gode oppvekstsvilkår for alle barn og ungdom i Våler kommune

• Tidlig innsats for å identifisere og følge opp risiko for rus og kriminalitet.

3. Hovedmål

• Forebygge rus og kriminalitet ved å legge til rette for gode oppvekstsvilkår, identifisere problemområder og sette inn målrettede tiltak for å forebygge risikofaktorer for rus og kriminalitet

• Legge til rette for samordning av tjenester slik at rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom blir samkjørt og målrettet, samt å gi veiledning basert på identifiserte risikoområder, slik at ungdom kan ta informerte valg

• Kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper

4. Systematisk satsing

Rus- og kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere i ettertid. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene.

5. SLT-arbeidet foregår på tre nivåer

• Politiråd/ Styringsgruppe – det styrende nivået har ansvar for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge. Styringsgruppen består av administrativ og politisk ledelse i kommunen og politi. SLT - koordinator møter fast i denne gruppen. Styringsgruppen har ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i Våler kommune og sørge for å innarbeide disse i det kommunale planverket. I Våler fungerer politiråd også som styringsgruppe for SLT. Gruppen møtes 4 ganger i året.

• Det koordinerende nivået: Koordineringsgruppen består av personer fra virksomhets-/enhets-/mellomledernivå. Gruppen skal ut fra kunnskapskilder og erfaring avdekke utfordringer Våler står overfor. Gruppen skal sette inn ressurser for målrettet innsats i tråd med rammene fra styringsgruppen og framskaffe kunnskap om hvordan utfordringer best kan møtes. Gjennom evaluering sikre effektiv utnyttelse av ressurser og fatte beslutninger og sette inn nye tiltak og koordinere innsats på tvers av tjenester. Gruppen bør møtes en gang per mnd. 

• Den utførende delen av SLT arbeidet foregår i samarbeid med alle som er samarbeidspartnere og står direkte for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Det kan være ansatte i kommunens egne virksomheter, forebyggende politi, frivillige organisasjoner, kirken, andre trosretninger, lokalt næringsliv og andre relevante Gruppen har ansvar for å gjennomføre tiltak koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt. Arbeidet kan bestå av langsiktige og kortsiktige tiltak, prosjekter og innsatser.

Vi tror at det å møtes jevnlig og kjenne godt til hverandres arbeidsområder, vil gi utsatte barn og unge raskere, mer helhetlig og bedre tilpasset hjelp.

6. Ønsker du å vite mer om SLT-arbeidet?

Du finner mye god informasjon på:

KRIMINALITETSFOREBYGGING.NO (NY FANE)

Du er også velkommen til å ta kontakt med SLT-koordinator i Våler kommune, Anne Grønsleth:

TELEFON SLT-KOORDINATOR: 906 68 644
E-POST: ANNE.GRONSLETH@VALER.KOMMUNE.NO

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Meklerne i konfliktrådet legger til rette for møtene mellom partene i en konflikt. Det er gratis å bruke konfliktråd.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Informasjonsfilm om Konfliktrådet

KONFLIKTRAADET.NO: OM KONFLIKTRÅDET (NY FANE)
KONFLIKTRAADET.NO: FINN DITT KONFLIKTRÅD (NY FANE)

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme for Våler kommune

Med denne planen ønsker Våler kommune å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Planen skal være en ramme som skal bidra til en strategisk og målrettet innsats på feltet.

Våler kommune skal være et trygt sted å bo. Forebygging i et langsiktig perspektiv handler om gode oppvekst-og levekår, bekjempe fattigdom og at alle innbyggere, uavhengig av bakgrunn skal føle tilhørighet og trygget i det samfunnet de lever i.

Det å kunne leve uten frykt for å bli utsatt for hat og vold er en grunnleggende verdi i et trygt samfunn.

HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISREING OG VOLDELIG EKSTREMISME (PDF)