Forside Kommunen vår Folkehelse Leve hele livet

Leve hele livet

"Leve hele livet" er et prosjekt for å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre lever gode liv og deltar i felleskapet.

Et godt liv hele livet

Vi er alle forskjellige og det er planene vi legger også.
Framtidens pensjonister har likevel noe til felles.

God helse handler ikke bare om flaks. Det er mye du selv kan gjøre for å øke sjansene for en friskere pensjonstilværelse, og det handler like mye om din psykiske helse som din fysiske.

De fleste vil bo hjemme så lenge som mulig, uten å belaste familien. Da kan det være lurt å tenke over om du kan bo i boligen din når helsa ikke er like god som i dag. Bare husk at hjemmet ditt er mer enn fire vegger. Ikke undervurder stedstilknytningen din.

Nesten alle ser fram til mer frihet når de går av med pensjon, men er redde for å miste det sosiale. Fortsett å ta kontakt med mennesker du trives med. Du har knyttet nære relasjoner hele livet – det er viktig å ikke slutte med det når du blir eldre.

PLANLEGGELITT.NO (NY FANE)

Leve hele livet i Våler

Leve hele livet i Våler er en folkehelsesatsing og nasjonal kvalitetsreform for eldre. Med denne reformen ønsker vi å legge til rette for at eldre skal bo hjemme så lenge de ønsker, delta i de aktiviteter de er interessert i, være mobile og inkludert i beslutningsprosesser og utvikling i kommunen og at nærmiljøet oppleves tilgjengelig og trygt. For å få til dette må vi jobbe på tvers. Innbyggere, næringsliv, frivilligheten og andre aktører i kommunen vår skal finne de beste løsningene sammen!

Arbeidet med reformen startet i 2020. Gjennom tilrettelegging, god kommunikasjon og medvirkning fra eldre innbyggere, innspill og deltakelse ønsker vi å skape nåtidens og fremtidens aldersvennlige Våler.

De fleste eldre i Norge lever gode liv

De former sine egne liv og hverdag, der de er aktive og deltar i sosiale fellesskap.

Eldre får gode helse- og omsorgstjenester ved behov. De bidrar med sine ressurser i jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, de blir verdsatt.


Bilde av ansiktet til en gammel mann og ett lite barn.

Bilde av ansiktet til en gammel mann og et lite barn

Sammen for et aldersvennlig Norge

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.

Stortingsmelding 15 (2017-2018)

Stortingsmelding 15 2017-2018 sitt hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på kvalitative utfordringer knyttet til aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

REGJERINGEN.NO: STORTINGSMELDING 15 2017-2018 (NY FANE)

Innsatsområdene i stortingsmelding 15 (2017-2018)

• Et aldersvennlig Norge
• Aktivitet og fellesskap
• Mat og måltider
• Helsehjelp
• Sammenheng i tjenestene

"Leve hele livet" i Våler kommune

I Våler kommune startet prosjektet "Leve hele livet" i 2020 og prosjektet avsluttes i 2024 . Mandatet til Vålers prosjekt ble politisk behandlet våren 2021. Tjenestene til eldre i Våler er gode og de fleste har gode liv. Det er likevel viktig at man har kommet i gang med å systematisere innsatsen i form av dette prosjektet.

I 2020 gjennomførte vi to planleggingsmøter med representanter fra eldrerådet, pensjonistforeningen, frivilligsentralen og kulturgruppa. Oppstartsmøte i arbeidsgruppen med brukerrepresentanter ble avholdt 16. juni 2021.

Leve hele livet (film)

Tenkte temaer prosjektet vil informere om:


  • Informasjon om prosjektet, filmer mm.
  • Invitere til dialogmøter m.m.
  • Kartlegging – via spørreundersøkelser/intervju – Hva er viktig for deg?
  • Dialog relevante aktører i Våler (eldre, pårørende, frivilligheten og næringsliv)

Prosjektplan "Leve hele livet"

Prosjektplan Leve hele livet i et aldersvennlig Våler

Proskjektplan leve hele livet i et aldersvennlig Våler

Relevante lenker

REGJERINGEN.NO: STORTINGSMELDING 15 2017-2018 (NY FANE)
HELSEDIREKTORATET.NO: LEVE HELE LIVET - KVALITETSREFORMEN FOR ELDRE (NY FANE)
ALDERSVENNLIG.NO: SENTERET FOR ET ALDERSVENNLIG NORGE (NY FANE)