Forside Kommunen vår Eierskapsmelding

Eierskapsmelding

Våler kommuner deltar som eiere i ulike typer selskaper eller samarbeid med andre kommuner om samfunnsnyttige formål.

Både folkevalgte og administrasjon stilles overfor utfordringer og får et økt kontrollspenn. Ikke bare må de ivareta kommunens egen tjenesteproduksjon og forvaltningsvirksomhet, men også inneha en rolle som eier og forvalter av flere og ulike selskap.

Våler kommune har derfor utarbeidet en egen eierskapsmelding. Denne har til hensikt å oppnå følgende mål:

• Etablere de grunnleggende rutiner for systematisk politisk og administrativ oppfølging av de selskap og samarbeid Våler kommune deltar i, slik at disse senere kan videreutvikles og sikre at Våler kommune på sikt blir en aktiv, langsiktig og forutsigbar eier, som bidrar til at selskap og samarbeid driver i henhold til formål og vedtekter

• Gi en oversikt over de primære/aktuelle selskaps- og samarbeidsformer

• Fremme anbefalinger til overordnede føringer for Våler kommunes eierstrategi.

• Utarbeide en oversikt over de viktigste selskapene og samarbeid Våler kommune deltar i og fremme vurderinger/anbefalinger til hvert av disse.

EIERSKAPSMELDING 2021 - VEDTATT I KOMMUNESTYRET DEN 18.02.2021 (PDF)