Forside Helse og velferd Vold og overgrep - krisesenter TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

TryggEst er et modell for vern av personer over 18 år som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv mot vold og overgrep. Ansatte, familie eller andre kan melde fra om sin bekymring. Ta også kontakt dersom du selv er usatt!

Meldingen tas i mot av TryggEst, og vurderes av et tverrfaglig team bestående av personer med kompetanse på vold og ulike sårbare grupper (rus, psykiatri, funksjonsnedsettelse, demens). TryggEst er et nasjonalt prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som kommunene Moss, Råde og Våler deltar i. TryggEst i Mosseregionen koordineres fra krisesenteret.

HVA ER TRYGGEST?
BEKYMRINGSMELDINGSKJEMA TIL TRYGGEST
KONTAKT TRYGGEST