Forside Helse og velferd Vold og overgrep - Krisesenter - TryggEst TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Blir du utsatt for vold eller overgrep? Har du mistanke om at en innbygger over 18 år er utsatt for vold eller overgrep? Da bør du kontakte Mosseregionens TryggEst-team.

Hva er TryggEst?

Våler kommune er en TryggEst-kommune. Det innebærer at kommunen er med i et interkommunal samarbeid med Moss og Råde. Det er etablert et tverrfaglig team som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med kognitiv svikt, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom.

INFORMASJON OM TRYGGEST (NY FANE)

Mosseregionens TryggEst-team arbeider etter en modell som er forankret hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Arbeidet i Mosseregionen er politisk vedtatt og forankret i den lokale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

Når kan jeg ta kontakt med TryggEst?

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige som for eksempel psykisk vold og økonomiske overgrep. Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold bør du kontakte TryggEst-teamet for å drøfte din bekymring. Du kan velge å være anonym. Ansatte i Våler kommune kan også kontakte teamet.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

Er du voldsutsatt, pårørende eller tjenesteyter kan du melde din bekymring til TryggEst-teamet. Du kan enten ringe eller fylle ut og sende inn bekymringsmeldingskjema. TryggEst-teamet vurderer bekymringen, gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, og foreslår eventuelle tiltak.

BEKYMRINGSMELDINGSKJEMA TIL TRYGGEST (PDF)
Ett par hender som holder en mobiltelefon
TELEFON TRYGGEST-TEAMET: 456 10 110