Forside Helse og velferd Vold og overgrep - Krisesenter - TryggEst Er en du kjenner utsatt for vold/overgrep?

Er en du kjenner utsatt for vold/overgrep?

Hva gjør jeg ved mistanke om vold eller overgrep mot barn?

Når du har grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, har du plikt til å si ifra. Hvis det er akutt, skal du skal varsle politiet og barnevernet umiddelbart. Din plikt er selve varslingen. Politi og barnevernet har ansvaret videre.

TELEFON POLITIET: 02800
BARNEVERNTJENESTEN I VÅLER
TELEFON BARNEVERNTJENESTEN I VÅLER: 69 28 91 00
TELEFON BARNEVERNVAKTA KVELD/HELG: 950 59 217

Hva gjør jeg ved mistanke om vold i nære relasjoner?

Vi anbefaler at du prøver å få til en dialog slik at volden erkjennes. Prøv å unngå å bruke ordet vold og still åpne spørsmål. Start gjerne med: -Jeg har lagt merke til at... Beskriv deretter det du ser: - du virker sliten / - det virker som du ofte er borte fra jobb / - du har blåmerker på armene.

Volden kan ha mange ansikter - den kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk eller handle om omsorgssvikt. Be den voldsutsatte skrive ned hva som har skjedd og skjer med angivelse av tid og sted.

Målet er å motivere den voldsutsatte til å kontakte hjelpeapparatet slik at volden stopper. Er du usikker på hva du skal gjøre kan du drøfte saken anonymt med krisesenter eller politi.

Det finnes flere gode informasjonssider, og det kan også være god hjelp i å hjelp den voldsutsatte med å finne informasjon.

HVOR FÅR MAN HJELP I MOSSEREGIONEN? (NY FANE)
POLITIETS INFORMASJON OM VOLD (NY FANE)
GODE TIPS PÅ DINUTVEI.NO (NY FANE)
GODE TIPS PÅ FLERE SPRÅK PÅ DINUTVEI.NO (NY FANE)
MELD DIN BEKYMRING TIL TRYGGEST (PDF)(NY FANE)