Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd Familie - barn og unge Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og lege og er en fortsettelse av helsestasjonsarbeidet for spe- og småbarn.

Helsesykepleier er sykepleier med ett års spesialutdanning i forebyggende og helsefremmende arbeid.

Helsesykepleier bidrar med opplysning og veiledning for grupper og klasser, og for enkeltelever etter foresattes og elevens ønske.

Mål for skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten skal være sentral i det helsefremmede og forebyggende arbeidet med å sikre et godt psykososialt skolemiljø:

 • Fremme elevenes helse og bidra til best mulig trivsel for barna
 • Fange opp barn med fysiske, psykiske og sosiale vanskeligheter så tidlig som mulig
 • Forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgsvikt


Undervisning

Helsesykepleier bidrar i undervisning om temaer i skolens læreplaner og kan ha undervisning knyttet til spesielle utfordringer ved skolen eller nærmiljøet, etter avtale og skolens ønske.

Aktuelle temaer for undervisning:

 • Psykisk helse
 • Søvn
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Pubertet/kropp og seksuell helse
 • Tobakk, alkohol og andre rusmidler
 • Vold og overgrep


Oppfølging

 • Samtaler, helseopplysning og veiledning i grupper til elever med særskilte behov etter ønske fra elever eller lærere
 • Individuelle samtaler/Åpen dør-konsultasjoner etter elevens eller foresattes ønsker
 • Oppfølging av elever med avvik i vekt og høyde
 • Delta i arbeid rundt elever med bekymringsfullt fravær
Bamse med vaksine og tørkepapir foran seg

Vaksinering på skolen

Ved vaksinering vil det bli gitt beskjed til hjemmet. Vi er bestandig to eller tre sammen om vaksinasjon.

For mer informasjon om vaksiner se Folkehelseinstituttets nettside:

FHI.NO: INFORMASJON OM VAKSINER OG VAKSINASJON (NY FANE)

Skolehelsetjenesten 1. - 7. klasse

Når Hva
Skolestart Undersøkelse med helsesøster på skolen og lege på helsestasjonen
2 klasse Vaksine mot kikhoste/stivkrampe/polio/difteri.
3 klasse Tilbud om måling av høyde og vekt.
5 klasse Undervisning om pubertetsutvikling.
6 klasse Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR).
7 klasse Vaksine mot Humant papillomavirus HPV (2 doser).
8 klasse 8 klasse-samtale/tilbud om å fylle ut et helseopplysningsskjema. Høydemåling (vekt hvis eleven/foresatte ønsker det). Gruppesamtale om helse og trivsel.
9 klasse Undervisning om seksualitet og prevensjon
10 klasse Vaksine mot kikhoste/stivkrampe/polio/difteri.

Kontakt helsesykepleier ved barneskolene

Vi har ukentlig kontortid på skolen slik at elevene lett kan oppsøke oss.

Våk skole

Fung. helsesykepleier Linda Christin Rue.
Tilstede mandag til fredag kl. 08.30 - 15.00.

TELEFON HELSESYKEPLEIER VÅK: 940 11 354

Kirkebygden barneskole

Helsesykepleier Trine Nygaard.
Tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

TELEFON HELSESYKEPLEIER KIRKEBYGDEN: 919 10 791

Svinndal skole

Helsesykepleier Marlene Henriksen Bjerkeng.
Tilstede mandag og tirsdag kl. 08.30 - 15.00.

TELEFON HELSESYKEPLEIER SVINNDAL: 940 12 768
Bøker i stabel med rødt eple på toppen

Fotograf: Element5 fra Unsplash.com

Skolehelsetjenesten 8. - 10. klasse

Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig.

Det krever mot av den unge å sette grenser og ta positive valg. Venner betyr mye nå, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, oppfølging og samtaler og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Elevene kan droppe innom, ringe selv eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale.

Når Hva
8 klasse 8 klasse-samtale/tilbud om å fylle ut et helseopplysningsskjema. Høydemåling (vekt hvis eleven/foresatte ønsker det). Gruppesamtale om helse og trivsel.
9 klasse Undervisning om seksualitet og prevensjon.
10 klasse Vaksine mot kikhoste/stivkrampe/polio/difteri.

Kontakt helsesykepleier ved Våler ungdomsskole

Helsesykepleier Marlene Henriksen Bjerkeng.
Tilstede onsdag og fredag kl. 08.30 - 15.00.

TELEFON HELSESYKEPLEIER VÅLER UNGDOMSSKOLE: 940 12 768

Ungdomskontakten i Våler

Ungdomskontakt Tanya Karlsen

Trenger du noen å snakke med? Ungdomskontakten er her for alle ungdommer i Våler kommune fra 11-25 år.

TELEFON UNGDOMSKONTAKT: 457 37 634
ARTIKKEL OM UNGDOMSKONTAKTEN I VÅLER

Våler kommunes oppvekstteam

Våler kommune lanserte våren 2021 BTI- modellen og samhandlingsmodellen på kommunens hjemmeside. BTI- modellen er en modell for tverrfaglig samarbeid til barn og unges beste.

ARTIKKEL OM BTI-MODELLEN/SAMHANDLINGSMODELLEN
Pike sittende på benk med lekelastebil ved siden av seg


Det er nå etablert et oppvekstteam (OT) i Våler kommune, for bedre samhandling og samordning slik at barn og unge det er knyttet en bekymring til skal få riktig hjelp til riktig tid.

Oppvekstteamet skal behandle saker som ikke er løst på nivå 2 i BTI-modellen, innenfor det enkelte tjenestested:

 • Behandle saker som trenger et tverrfaglig blikk
 • Behandle saker som krever tverrfaglige løsninger og samhandling på tvers av faggrupper og tjenestesteder
 • Beslutte tiltak, ansvarsforhold og samarbeid på tvers

Oppvekstteamet ledes av nestleder for barneverntjenesten og består av:

 • Avdelingsleder for helsetjenester for barn og unge
 • Kommunepsykolog
 • Barnehagefaglig rådgiver
 • Skolefaglig rådgiver
 • Nestleder barnevernet
 • PPT (leder)
 • NAV (leder)
 • Avdelingsleder for psykisk helse og rustjenesten ​​​​​​​


Hvordan melde inn saker?

 1. BTI-modellen følges frem til nivå 3. På nivå 3 kan saker meldes til oppvekststeamet, men evalueringsmøte og beslutning om veien videre skal være gjennomført og dokumentert på nivå 2. Det er opprettet en Stafettlogg på barnet.
 2. Innhent informert skriftlig samtykke til å drøfte saken i oppvekstteam (Formøte, fordeling av saker)
 3. Avklar med foresatte/ungdom om det er andre som skal innkalles til møtet i OT i tillegg til de faste representantene.
 4. Avklar med foresatt/ungdom om ønsket møtested, lokalt eller sentralt
 5. Kontakt koordinator for OT på telefon eller epost for å sjekke ut når saken kan komme opp i OT (hastegrad vurderes), og gi beskjed om at møteinnkalling vil bli sendt. (obs navn må ikke oppgis i epost.)
 6. Samtykkeskjema, samt informasjon om hvem som skal innkalles til møtet sendes til koordinator for OT i Stafettloggen
 7. Koordinator for OT innkaller deltakerne til møtet.

Journalføring og innsynsrett

Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser.

Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jfr. Forskrift om pasientjournal). Dersom dere flytter i løpet av skolegangen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre/foresatte når barnet er under 18 år (jfr. Pasient og brukerrettighetslover § 3-4).

LOVDATA.NO: FORSKRIFT OM PASIENTJOURNAL (NY FANE)
HELSEDIREKTORATET.NO: PASIENT OG BRUKERRETTIGHETSLOVER - RETT TIL MEDVIRKNING OG INFORMASJON (NY FANE)

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler