Forside Helse og velferd Bekymret ? Er du bekymret for noens boevne?

Er du bekymret for noens boevne?

Noen mennesker har utfordringer knyttet til det å mestre sin bosituasjon. Det kan være ulike årsaker til dette, og det er ofte forbundet med skam og noe man vil skjule! Er du bekymret for en nabo, venn, familiemedlem eller du selv ønsker hjelp?

HVA ER MANGLENDE BOEVNE?

Det å mangle boevne handler om at man har det kaotisk og helsefarlig hjemme! Ofte er det slik at man selv ikke er klar over hvordan man har det rundt seg, man ønsker ikke å erkjenne det, eller at man har for store helsemessige utfordringer til å ta tak i det. Det er ofte forbundet med skam, og man prøver gjerne å skjule hvordan man har det hjemme.

BOLIGSOSIALT INNSATSTEAM

Våler kommune har opprettet et boligsosialt innsatsteam som kan bidra til å hjelpe innbyggere som har utfordringer knyttet til det å mestre sin bosituasjon. Teamet består av ansatte fra ulike tjenesteområdet i kommunen med fokus på tverrfaglig og helhetlig arbeid.

MELD DIN BEKYMRING

Du kan melde din bekymring ved å sende inn bekymringsmeldingsskjema til Tjenestekontoret. Boligsosialt innsatsteam vil vurdere bekymringsmeldingen og kartlegge hjelpebehovet.

HER FINNER DU BEKYMRINGSMELDINGSSKJEMA (PDF-FIL)

Du kan kontakte tjenestekontoret på telefon om du lurer på noe eller vil melde inn bekymringen muntlig.

TELEFON TJENESTEKONTORET VIA KOMMUNENS SENTRALBORD: 69 28 91 00

Du kan også ringe vakttelefon hos NAV Våler for mer informasjon og veiledning

TELEFON NAV VAKTTELEFON: 477 83 899

HVA OM VEDKOMMENDE IKKE ØNSKER HJELP?

Kommunen har ikke myndighet til å kreve innsyn i et privat hjem, men man vil forsøke å komme i dialog med vedkommende.

Dersom den aktuelle innbyggeren vurderes til å være samtykkekompetent og motsetter seg hjelp vil det være begrenset med muligheter til å hjelpe. Innbyggeren vil få en skriftlig henvendelse med bekymringens innhold.

Unntakene vil være:

  • bekymring for reell brannfare.
  • Dersom innbyggerens manglende boevne påvirker/skader omgivelsene eller dyr ( da kobles kommuneoverlege og miljørettet helsevern på)