Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst PPT - spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp

PPT - spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp

Råde og Våler kommune har felles pedagogisk-psykologisk tjeneste

OM RÅDE OG VÅLER PPT PÅ RÅDE KOMMUNE SINE SIDER (NY FANE)

Spesialundervisning

Henvisning til PPT

Når skolen mener at eleven, til tross for forsøk med ulike tiltak, ikke vil kunne få et tilfredsstillende utbytte, skal rektor sende en formell henvisning til PP-tjenesten.

PP-tjenesten skal foreta en sakkyndig vurdering av elevens behov.

Skolen skal også henvise saken til PP-tjenesten når foreldrene har bedt om en undersøkelse av elevens behov for spesialundervisning, eller når foreldrene krever en sakkyndig vurdering.

OM SPESIALUNDERVISNING PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Sakkyndig vurdering

PP-tjenesten utreder og gir en tilråding til skolen om eleven har behov for spesialundervisning eller ikke.

PP-tjenesten sier hva som vil gi et forsvarlig opplæringstilbud for eleven, dersom det er behov for spesialundervisning. PP-tjenesten sender tilrådingen til skolen.

PP-tjenesten skal rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud om spesialundervisning og legger stor vekt på synspunktene deres. En sakkyndig vurdering består av en utredning og en tilråding


Vedtak

Den sakkyndige vurderingen skal ligge til grunn før skolen avgjør om eleven har rett til spesialundervisning.

Rektor ved den enkelte skole er delegert myndigheten til å fatte vedtak om spesialundervisning. Skolen bruker også den sakkyndige vurderingen når de skal lage en individuell opplæringsplan (IOP).

Elev peker på tavle med "Never give up"

Spesialpedagogisk hjelp

Henvisning til PPT

Når foreldrene eller andre har meldt inn sin bekymring for at et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp, sender kommunen en melding til PP-tjenesten om at de ønsker en sakkyndig vurdering av barnet.

Hvis det er noen andre enn foreldrene, for eksempel ansatte i barnehagen, som melder sin bekymring til kommunen, vil kommunen innhente samtykke fra foreldrene før de sender saken til PP-tjenesten.

BARNEHAGELOVEN KAP. VII - SPESIALPEDAGOGISK HJELP, TEGNSPRÅKOPPLÆRING MED MER PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Sakkyndig vurdering

PP-tjenesten utarbeider en sakkyndige vurderingen. I den sakkyndige vurderingen skal PP-tjenesten utrede barnets behov for spesialpedagogisk hjelp, og anbefale kommunen om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke.

PP-tjenesten skal utrede barnet, og gi en tilråding eller anbefaling til kommunen om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke.

PP-tjenesten snakker med eller ber om innspill fra foreldrene før de anbefaler hvilket tilbudet barnet skal få, og legger stor vekt på hva foreldrene mener. En sakkyndig vurdering består av en utredning og en tilråding/anbefaling

Vedtak

Den sakkyndige vurderingen skal ligge til grunn for kommunens avgjørelse om rett til spesialpedagogisk hjelp. Foreldrene skal samtykke før kommunen fatter enkeltvedtaket og setter i gang spesialpedagogisk hjelp.

Klagerett

Hvis du vil klage på vedtak om spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du bør begrunne klagen og nevne hvilken endring du ønsker, og bør være skriftlig. Klagen sendes til den virksomheten som har laget vedtaket. Klagerett, frist og saksgang skal stå i vedtaket.

KAPITTEL VI. OM KLAGE OG OMGJØRING PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)
Elev med tavle