Forside Aktuelt Varsel om endring av planområde for Gylderåsen.

Varsel om endring av planområde for Gylderåsen.

Oppdatert: 23.09.21

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om revisjon av planområdet for områdereguleringen på Gylderåsen.

Formålet med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for kraftkrevende industri/næring.

Oppstart

Oppstart av planarbeidet for områdereguleringen og høring av planprogrammet ble varslet i april 2018. Planprogrammet ble fastsatt 11.12.2018.

Endringen av planområdets avgrensing

Endringen av planområdets avgrensing innebærer en reduksjon i nordvest og en økning i sørvest. Planområdet revideres for å tilpasses funn i planprosessen, og å legge best mulig til rette for ønsket utvikling innenfor området. Det opprinnelig varslede planområdet var på totalt 2488 daa. Reduksjonen i nordvest er 517 daa, mens utvidelsen i sørvest er på 378 daa. Det er altså snakk om en reduksjon i planområdets størrelse, sammenlignet med hva som opprinnelig ble varslet.

Kart som viser både gammel og ny avgrensing kan sees under.

OPPRINNELIG OG NY PLANAVGRENSING (PDF)
Varslingskart

Endelig avgrensing av planområdet gjøres i den videre planprosessen.

Spørsmål, innspill og merknader

Spørsmål, innspill og merknader må være mottaker i hende senest i løpet av 15.10.2021.
Spørsmål, innspill og merknader til utvidelsen sendes per e-post til:

E-POST:HMKV@COWI.NO

eller per brev til:

COWI,
postboks
6412 Etterstad,
0605 OSLO