Forside Aktuelt Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Oppdatert: 01.03.22

Stortinget bevilget 17. februar 2022, 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, til fordeling i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15.mars 2022 kl.13:00

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her:

SØKNADSSKJEMA FOR STRØMSTØTTE

Søkerne blir bedt om å oppgi følgende informasjon:

 • - Navn på organisasjon
 • - Organisasjonsnummer
 • - Kontaktinformasjon
 • - Kontonummer
 • - KWt forbruk desember og januar
 • - Kommentarfelt
 • - Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Søknadene videresendes til kommunen hvor organisasjonen er registrert via Svarut.

Der en organisasjon registrert i én kommune har kostnader knyttet til anlegg, lokaler, etc. i en annen kommune må de søke i den kommunen der organisasjonen har kostnadene. Det vil ikke være mulig å levere disse søknadene via det nasjonale søknadsskjemaet. De organisasjoner dette gjelder må sende en søknad med samme informasjon som listet opp over direkte til kommunen der de aktuelle anleggene ligger.

Mål for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.

Light bulb 4297600 1920

Tildelingskriterier

Vi vil utbetale tilskudd til alle frivillige organisasjoner som oppfyller kravene, tilskuddet vil bli utbetalt så raskt som mulig.

Krav til organisasjoner som mottar tilskudd gjennom kommunene:

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen vil gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
 • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.
 • Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.


  Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd. Det er ikke anledning til å få dekket økte strømutgifter i private hjem.

Tidsramme

Ordningen består av en engangsutbetaling som skal kompensere for deler av merkostnadene ved høye strømpriser i perioden desember-mars, altså samme periode som ordningene for husholdninger og landbruket.

Beregning av tilskudd

Vi vil fordele mottatt tilskuddsbeløp mellom godkjente søknader basert på oppgitt forbruk for desember og januar. Vi forutsetter at organisasjoner med strøm- eller fjernvarmeutgifter i desember og januar også har utgifter i februar–mars, men for å sikre rask utbetaling blir ikke søkerne bedt om å oppgi forbruk for disse månedene. Vi kan derfor bruke forbruket for januar som estimat for forbruk i februar og mars. Der organisasjonene kan dokumentere at forventet strømforbruk for februar og mars er vesentlig høyere enn for januar, kan kommunen vurdere å legge annen dokumentasjon til grunn for beregning av forbruket for februar-mars.

Støttesatsen er tilskuddet en organisasjon får per kWt forbruk. Støttesatsen er en prosentandel (55 prosent i desember og 80 prosent i januar–mars) av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Gjennomsnittsprisen i desember var ca. 177 øre per kWt og i januar ca. 141 øre per kWt. For februar og mars brukes et estimat på månedlig gjennomsnittspris, satt til 117 øre per kWt for februar og 152 øre per kWt for mars.

Det gir følgende støttesatser for perioden:

 • Desember: 59 øre per kWt
 • Januar: 57 øre per kWt
 • Februar: 38 øre per kWt
 • Mars: 66 øre per kWt

Kontaktpersoner:

Kommunalsjef Oppvekst - kultur: Unn Elisabeth West

Kulturfaglig rådgiver: Lillian Høstaker

TELEFON VÅLER KOMMUNE: 69 28 91 00