Forside Aktuelt Sentrumsplan Våler - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Sentrumsplan Våler - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Oppdatert: 08.01.24

I samsvar med §§ 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av planarbeid og høring av planprogram for sentrumsplan Våler. Alle innbyggere, næringsaktører og andre interesserte inviteres til å gi innspill til planarbeidet og planprogrammet. Frist er 01.03.2024.

Formålet med planarbeidet er å lage en helhetlig sentrumsplan som legger til rette for å skape gode sentrumsfunksjoner i Våler. Planen skal avklare fremtidig arealbruk og definere overordnede føringer, mål og visjoner for sentrumsutviklingen. Sentrumsplanen skal fungere som et verktøy for å nå målene som er satt.

Planområdet er på ca. 214 daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til hensynssone gjennomføring/omforming sentrum.

Iht. plan- og bygningsloven §4-2 skal alle forslag til planer ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger. Planen er vurdert til å ikke falle inn under planer og tiltak som omfattes av forskriften om konsekvensutredninger. På grunn av sentrumsplanens betydning for lokalsamfunnet, er det allikevel valgt å utarbeide et planprogram som presenterer viktige temaer for planarbeidet og deres virkninger.

Under kan du se kart over planområdet og forslag til planprogram. Du er velkommen til å si din mening om planforslaget ved å bruke vårt «Elektroniske skjema – høringssvar». Husk å merke høringssvaret ditt med «Planprogram sentrum».

Frist for å uttale seg til planforslaget er 1.mars 2024.

KART - PLANAVGRENSNING SENTRUM (PDF)
PLANPROGRAM SENTRUM (PDF)
GI DIN HØRINGSUTTALELSE HER (ELEKTRONISK SKJEMA)