Forside Aktuelt Reguleringsarbeid for Folkestadbakken

Reguleringsarbeid for Folkestadbakken

Oppdatert: 17.02.20

Det varsles om oppstart av reguleringsarbeid for Folkestadbakken i Våler kommune. Planarbeidet skal legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse.

Varsel

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Folkestadbakken i Våler kommune.

I samsvar med plan og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for området Folkestadbakken på Folkestad/ Kirkebygden i Våler kommune. MBM Eiendom er forslagsstiller og Arkitekturverket AS er fagkyndig plankonsulent.

Planarbeidet skal legge til rette for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i form av kjede-/ rekkehus og leiligheter i punkthusbebyggelse på de lavere delene av området. Som hovedatkomst skal veitraseen Folkestadbakken benyttes.

Planområdet omfatter eiendommen (gårds- og bruksnummer) 2/163 inklusive veiareal.

Planavgrensning er vist på vedlagt kart (bakside).

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse, og fra tidligere regulert for boliger i reguleringsplan for Folkestad II.

Forslagsstiller har i samråd med planavdelingen i Våler kommune konkludert med at planforslaget ikke omfattes av krav til konsekvensutredning.

Planen skal legge til rette for utbygging for bebyggelse i tråd med overordnet plan og legger ikke til rette for tiltak i forskriftens vedlegg I.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4 gjøres det også kjent at det igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet.


REGULERINGSARBEID FOLKESTADBAKKEN (PDF)

Merknader til oppstartsvarselet:

Eventuelle merknader til arbeidet sendes innen 30.03.2020 til:

Arkitekturverket AS, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss, eller via e-post.

EPOST TIL ARKITEKTURVERKET AS

Alle mottatte dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

For nærmere informasjon om planarbeidet kan Øyvind Løken kontaktes.

ØYVIND LØKEN MOBIL: 400 96 631
ØYVIND LØKEN E-POST