Forside Aktuelt Regnskap 2023 for våler kommune

Regnskap 2023 for våler kommune

Oppdatert: 22.02.24

Våler kommune har avlagt et regnskap for 2023 i balanse - Samlet sett er det et greit resultat for 2023, men vi må fortsatt ha et stort fokus på aktivitetsnivå og kostnadskontroll i organisasjonen, sier kommunedirektør Ivar Nævra.

Netto driftsresultat er på rett over en million kroner, eller 0,18%. Det er bedre enn budsjettert, og tilnærmet «innertier» i forhold til kommunestyrets budsjettvedtak.

Våler kommune har for 2023 økt investering med 104,7 mill kroner. Det er investert i rehabilitering i kommunale bygg og i vann og avløpssektoren. I tillegg er kommunens største investering noensinne i nye skolebygg, svømmehall og idrettshall igangsatt. Vi regner med innflytting i de nye skole- og idrettsanleggene høsten 2025.

Som følge av økt hjelpebehov og flere brukere var de største negative budsjettmessige avvikene innenfor pleie- og omsorgsektoren samt barnevernet.

Kommunen har midler på fond, og økte renteinntekter har virket positivt på resultatet.

Kommunen vil i de kommende årene høyst sannsynlig få flere brukere og økt behov for tjenester. Vi er også blant de «skattesvake» kommunene i landet. For å få nødvendig handlingsrom og en bærekraftig økonomi, må vi effektivisere driften.

Vi skal i løpet av kort tid åpne nye skoleanlegg og har dessuten behov for flere investeringer. Dette koster penger og vi må ruste organisasjonen og trimme denne slik at vi får råd til disse satsingene.

En robust og bærekraftig kommuneøkonomi er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er nødvendig med omstilling og effektivisering for at Våler kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft også i årene som kommer.

Regnskapet for 2023 blir nå oversendt revisjonen, som forventes å levere sin beretning i løpet av april. Detaljerte analyser og ytterligere informasjon vil bli presentert i kommunens årsrapport.

For ytterligere opplysninger kan følgende personer kontaktes:

TELEFON KOMMUNEDIREKTØR IVAR NÆVRA: 994 45 040
TELEFON ØKONOMISJEF ROLF TERJE HÅRBERG: 994 04 239