Forside Aktuelt Offentlig ettersyn: Planprogram for klima og energi

Offentlig ettersyn: Planprogram for klima og energi

Oppdatert: 22.06.21

Planutvalget vedtok i møte 09.juni å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn.

Vedtak

Følgende vedtak ble fattet:

"I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4.1 og 12.9, legges planprogram for kommunedelplan for Klima og energi til offentlig ettersyn i minst seks uker. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeid.

Klimabudsjett testes ut i Våler kommune for budsjettåret 2022. I forbindelse med vedtaket av endelig klima- og energiplan vil det vurderes om klimabudsjett framover skal erstatte planens handlingsdel.

Jord- og skogbruk skal også inkluderes i det videre arbeidet med klima og energiplan."

FORSLAG TIL PLANPROGRAM, KLIMAPLAN (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)

Vi ber om at uttalelser sendes innen 01.september 2021 til:

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO