Forside Aktuelt Godt regnskapsresultat for 2022

Godt regnskapsresultat for 2022

Oppdatert: 28.02.23

Våler kommunes regnskap for 2022 viser et positivt netto driftsresultat på 21,3 mill. kroner. Det tilsvarer 3,86 % av sum driftsinntekter.

Dette gjør at kommunen kan avsette 20,7 mill. kroner til disposisjonsfondet. Kommunens disposisjonsfond er etter dette på om lag 72,3 mill. kroner.

Målt i prosent av driftsinntektene er fondet på 13,1 % av sum driftsinntekter, som er godt over det kommunale målet om at fondet bør være over 8,0 %. Disposisjonsfondet er kommunens midler som er avsatt for å håndtere uforutsette utgifter.

Dette er et svært godt resultat. Først og fremst skyldes det gode resultatet høyere inntekter på skatt og rammeoverføringer fra staten.

  • Kommunen står nå foran en av sine største investeringer noensinne, ved påbygg av barneskolen med idrettshall på Kirkebygden, bygging av nye Våler ungdomsskole som også vil inneholde både bibliotek, aula og stor svømmehall. Vi må regne med økte driftsutgifter og ikke minst økte utgifter til renter og avdrag i de årene som kommer. Et solid disposisjonsfond er med på å sikre en robust kommuneøkonomi som kan legge til rette for gode kommunale tjenester også fremover, sier ordfører Reidar Kaabbel i en kommentar

Det kan ikke forventes å få like gode skatteinntekter fremover. Vi har også en situasjon med høyere renter og ikke minst økt pris- og lønnsvekst som vil være utfordrende for kommunen.

Administrasjonene vil nå analysere tallene nærmere og presentere et mer detaljert bilde av økonomien for 2022 i årsregnskap og årsrapporten.